Til forsiden af strandvejskvarteret
 
 
 

Affaldsgruppen: Aktuelt om arbejdet med affaldshåndtering


Nyt fra gruppen

Seneste nyt, se artiklerne nedenfor og Nyt fra bestyrelsen 10/3 efter GF-2017.

På generalforsamlingen den 28. februar 2017 blev den hidtidige gruppes arbejde med centralt nedgravede containere på torvet ikke vedtaget, men udskudt.

Gruppens medlemmer

Kontakt gerne Affaldsgruppen med ideer til arbejdet fremover eller med ideer til beboere, som gruppen kan kontakte mhp inddragelse i arbejdet i større eller mindre omfang.

Affaldsgruppens kommissorium

Som udgangspunkt vil affaldsgruppen se på:

  • at øve indflydelse på, hvordan kvarteret affaldssorterer i fremtiden
  • undersøge og yderligt dokumentere nogle af de fremsatte tvivlspørgsmål, der blev fremsat på generalforsamlingen
  • i dialog med kommunen forsøge at afklare, hvad kildesorteringen indebærer inden en eventuelt ny afstemning finder sted
  • sammen med bestyrelsen i løbet af året vurdere, om der fortsat er basis for at genfremsætte forslaget i 2018 om en nedgravet affaldssortering.

Debat, analyse og alternativer

Her nedenfor samles præsentation af forhandlinger med kommunen, alternative løsninger, analyser, beboerdebat mm. 

Listen omfatter også artikler fra folk uden for Affaldsgruppen og fra tidligere affaldsgruppers arbejde.

Aktuel ordning

Diverse oplysninger om de gældende regler for affaldssortering, affaldstyper, genbrugspladsen mm: Se "Dit kvarter"/"Affald og skrald".

Tidligere gruppe

I 2015-17 arbejdede den daværende Affaldsgruppe med et kommissorium om at få iværksat centralt nedgravede affaldscontainere på torvet til sortering af affald.
På GF-2017 forelagde gruppen et projekt, som imidlertid ikke blev vedtaget, men udskudt.
Da opgaven hermed var gennemført, nedlagde arbejdsgruppen sig selv.
Den havde bestået af Karen Skou, Jan Væver, Peter Faurhøj, Britta Thøgersen, Christian Wibroe, Flemming Toft og Johan Alsøe.


Nyheder fra Affaldsgruppen

Affaldscontainere på torvet: Kan ikke gennemføres; forslag genfremsættes ikke

lørdag den 06 januar 2018

Affaldsgruppen kan nu konkludere, at det ikke kan lade sig gøre at få nedgravede affaldscontainere på torvet.  Kommunen vil ikke tillade det pga afledte skader på træerne. 

Se de uddybende forklaringer...


Dimensionen af affaldsnedkastet

mandag den 27 februar 2017

Affaldsgruppen vil gerne illustrere, hvor stort (eller måske snarere småt) nedkastet er tænkt til de 5 nedgravede containere på torvet, som vil erstatte mindst 2 x 393 = 786 affaldsspande i haverne. Derfor er her et par...


Affaldshåndtering, analyse af vores alternativer

torsdag den 23 februar 2017

Vil skal snart, dvs ved GF-2017 den 28/2, tage endelig stilling til, hvordan vi vil håndtere affaldssortering i Strandvejskvarteret.

Udgangspunktet er en beslutning ved GF-2016 om at indføre centrale, fælles, nedgravede...


Teknisk notat om centrale affaldscontainere på torvet

mandag den 13 februar 2017

Ifm GF-2017 har vi modtaget notatet "Affaldshåndtering. Husejerforening i Strandvejskvarteret. - 2. udgave" fra AFM Rådgivende Ingeniører A/S. 

Notat om affaldshåndtering fra vores rådgivende ingeniør kan hentes...


Sortering af affald med nabodeling

mandag den 13 februar 2017

Man kan have kildesortering med mange affaldssegmenter (-fraktioner, -typer) og alligevel nøjes med blot relativt få spande i hver have.Det kan være relevant, hvis den fælles, centrale løsning bortfalder, eller bare i den tid der...


Rådgiver til løsningen med affaldscontainere søges af bestyrelsens affaldsgruppe

mandag den 06 juni 2016

Pt. er gruppen i gang med at vælge rådgiver, bl.a. firmaer som har erfaring med tilsvarende projekter:

Rådgiver skal beskrive projektet, både mht æstetisk udformning, kommunens krav til tømning, placering, hensyn til rørføringer...


Nyt fra bestyrelsen om affaldscontainere (efter generalforsamling febr 2016)

lørdag den 19 marts 2016

Generalforsamlingen besluttede den 23. februar 2016, at der skal etableres en fælles affaldssortering i form af nedgravning af containere på Kildevældsgade inden for en økonomisk ramme på 550.000 kr.

Forslaget blev vedtaget med...


Beslutning på GF-2016 om affaldshåndtering

lørdag den 19 marts 2016

Referat fra generalforsamling om affaldshåndtering:

5 A. Gruppen for affaldshåndtering præsenterede et forslag til beslutning

Følgende forslag var fremsat:

”Forslag til beslutning: At generalforsamlingen beslutter at afsætte...


Affaldsbehandling i kommunen med REnescience-teknologien

fredag den 26 februar 2016

Denne løsning er ikke relevant for affaldsbehandling i vores kvarter. 

Vi har fået følgende udtalelse fra kommunen:”REnescience er kun tænkt som en alternativ behandlingsmåde for det organiske affald – det bliver kun...


Containere til sortering af affald på vores torv

torsdag den 25 februar 2016

Se containere hos andre

Jan Væver fra Affaldsgruppen oplyser, at man kan se et fungerende system ved KEA, Meinungsgade/Guldbergsgade 29 i København. Beholdere er frit tilgængelige og står på parkeringsplads.

Beslutning på...


Vores alternativer for affaldssortering i fremtiden

torsdag den 25 februar 2016

Vi er på vej mod at skulle - og få mulighed for - at sortere vores affald i hård plast, metal, glas, bio, papir, pap, haveaffald, storskrald, farligt affald og dagrenovation (restaffald).

Det kan hurtigt føre til adskillige...


Oplæg til GF-2016 om affaldshåndtering

tirsdag den 23 februar 2016

5 A Forslag om at afsætte midler til affaldshåndtering

Forslag til beslutning:

At generalforsamlingen beslutter at afsætte 550.000 kr. med henblik på nedgravning af 4 containere på torvet til sortering af glas, papir, metal og...


Nyt fra Affaldsgruppen (Klippet fra Kilden)

onsdag den 08 juli 2015

Affaldsgruppen er blevet inviteret af kommunen til at deltage i et dialogmøde om affaldssortering i villaer og rækkehuse i København.

Her fik vi mulighed for at høre lidt om de tanker, som kommunen har gjort sig og erfaringerne...


Beboerhøring om affaldsbeholdere. Deadline 26. maj

tirsdag den 26 maj 2015

Kommunen indfører til september en ny ordning for affaldsbeholdere/skraldespande, og det har betydning for vores kvarter.

For at sikre en så bred inddragelse som muligt, ønsker kvarterets Affaldsgruppe, at alle vores beboere får...


Meld dig til arbejdsgruppe - organisk affaldsindsamling

fredag den 04 april 2014

Som du kan se i Kilden uddelt forleden søger bestyrelsen aktive husejere, som gerne vil gå ind i en arbejdsgruppe, som skal se på, hvordan kommunens indsamling af organisk affald skal foregå i vores...


 

2006 copyright strandvejskvarteret.dk Email: hjemmeside(at)strandvejskvarteret.dk