Til forsiden af strandvejskvarteret
 
 
 
20.05.07 18:54 Alder: 14 år

2007, Referat fra Generalforsamling

 

1. Valg af dirigent:

Formand Flemming bød velkommen og foreslog Peter Lambert til dirigent. Han blev valgt, og indledte med at konstatere at generalforsamlingen var lovlig, fordi der var indkaldt i behørig tid, og gav derefter ordet tilbage til formand Flemming, der straks gik videre til dagsordenens punkt

2. Bestyrelsens beretning:

Formanden henviste til den omdelte beretning (Kilden februar 07), og spurgte om der var nogen kommentarer eller spørgsmål. Spredt mumlen, men så tog et medlem ordet og spurgte hvad, om overhovedet noget, bestyrelsen gjorde med parkeringssituationen i kvarteret. Derefter udspandt der sig en længere og mere og mere ophedet debat om sløjfning af legegader, skråparkering, 5-kontra 10-meter-parkering, gode P-muligheder lige på den anden side af togskinnerne på Svanemøllevej, underjordiske P-siloer og dele-biler.

En husejer bragte emnet boligspekulanter/developere på banen, fordi han selv er nabo til en ejendom i H.C.Lumbyesgade, der er blevet udviklet med forhave-parkering, udgravet boligbrugbar kælder og ikke mindst lyskasser. Debatten handlede mest om, hvad kommunen gør eller rettere ikke gør, og i hvilket tempo, når regulvativerne, lokalplanen osv bliver overtrådt.

Bestyrelsen tog debatten som udtryk for, at medlemmerne gerne ser, at der bliver arbejdet videre med både P- og kommunens noget nølende tilgang til regulativ-brud. Forsamlingen tog på dirigentens opfordring herefter beretningen til efterretning.

3. Regnskab

Der var 21 restanter, altså medlemmer, der mangler at betale kontingent, ved udgangen af 2006. Kassereren vil nu bruge skrappere metoder – bl.a. advokat og inkasso. Der var spørgsmål til udgiften på ca 230.000 for kabelTV, og bestyrelsen blev bedt om at undersøge, om vi kan få en anden aftale i stand med TDC, der kunne give nogle lavere priser på stor-pakke. Kassereren forklarede, at der på grund af forsinkelse i Landskronagadeprojektet, var brugr ca. 100.000 mindre en forventet i 07, og at der derfor stod ca. 1.1 million kroner på kontoen ved årets udgang. Regnskabet blev godkendt. 

4. Forslag  - 

4.1. Flere penge - 300.000 - til fredeliggørrelse af Landskronagade.

Trafikgruppen ved Torkil Groving forklarede, at Landskronagade projektet havde brug for flere penge, hvis det skulle blive til noget. Husejerforeningen har allerede i 2004 bevilget 232.000 kroner, men nu har projektet brug for 300.000 mere. Årsagen er primært, at prisen på at få arbejdet udført – lønninger og materialer – er steget betragteligt, og efter nogen debat om hvorvidt der ville blive flere eller flere lovlige eller ulovlige P-pladser i Landskronagade, og om der var muligt at få de øvrige ejerforeninger og ejendomsejere(bl.a. to stenrige pensionskasser) til at bevilge flere penge, gav et overvældende flertal af GF-deltagerne tilsagn til trafikgruppen om at bruge op til 300.000 yderligere, under den betingelse, at trafikgruppen forsøger at få flere penge ud af de øvrige ejendomsejere, og at bestyrelsens kasserer får lov til at deltage i forårets møder, for at kunne holde styr på økonomien.  Torkil fortalte, at vi for de penge får 5 bump(lovlige), 9 træer(måske lindetræer) og 14 heller(måske med plads til papircontainere) og en forhåbentlig skønnere, grønnere og fredeligere Landskronagade.

4.2. Ændring af haveregulativ, så det fremover kommer til at fremgå, at mindst 30 procent af forhaverne skal være beplantede. Bestyrelsen ønsker ændringen, så det fremover bliver lettere at forstå og administrere, da der i dag står at mindst halvdelen af forhaven, skal være beplantet, men at dette forståes som halvdelen af det areal, der ikke bruges som gang. Forslaget blev ikke vedtaget.  

4.3. Handlingsplan for kvarterets træer - penge til fældning af de gamle og plantning af nye træer - koster fra 600.000 til 2.3 mio. Bestyrelsen mener, at træerne i Berggreensgade er for store, og at resten af træerne generelt ser skramlede ud. Efter en grundig debat om røn og nøddebuske, forslag om en årlig arbejdsdag, blev det besluttet at bede gartner Niels Hvass besøge kvarteret og give et bud på hvad der skal gøres, og så iøvrigt i forbindelse med almindeligt vedligehold udskifte de træer, der går ud, med et passende træ. Der blev sagt nej til at gå i gang med et større træhandlingsplansarbejde og dermed nej til at bruge fra 600.000 til 2.3 mio kroner på træer.

4.4. Kommunen har skrevet til os, og meddelt, at de vil sætte papircontainere op i kvarteret. Bestyrelsen beder om penge til at etablere fælles papirindsamlingscontainere. Ca. 500.000 kroner, afhængigt af, hvor mange containere kommunen mener, vi skal have, og hvor meget vi selv mener de skal skærmes. GF 2006 pålagde bestyrelsen af komme med forslag til sådan en plan, men den nedsatte arbejdsgruppe dligeer ikke kommet med et forslag, og medlemmerne på årets GF mente derfor, at grundlaget for at bevilge en halv million kroner var for tyndt. Efter en afstemning - og spørgsmål til hvorfor vi ikke bare kan sætte nogle conatinere op ved benzinstationen i Bellmansgade - blev det vedtaget, at bestyrelsen efter yderligere dialog med kommunen fremlægger en plan for etablering af kollektiv papirindsamling inklusiv budget for gennemførelse af planen på en ekstraordinær GF. 

5. Budget

Bestyrelsen havde foreslået en kontingentstigning på 500 kroner pr. år, for at dække udgifter til Landskronagade-projektet, nye træer, papircontainer-etablering OG lovliggørelse af bump i legegader (dispensationen til at have den type bump udløber d. 1. august 2007, og bestyrelsen regner med at bruge ca. 500.000 til at lovliggøre bumpene).

GF ville ikke være med til en kontingetstigning, og afventer derfor en ekstraordinær GF for at beslutte om der skal bruges penge på den kollektive papirløsning. Hvad angår bumpene, bad GF bestyrelsen om at meddele kommunen, at bumpenen naturligvis vil blive lovliggjort, og at dette vil foregå i forbindelse med det almindelige vej-vedligeholdelsesarbejde i kvarteret.

6 og 7. Valg af to bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter.

Jette Bang blev valgt til bestyrelsen(tillykke), ingen stillede op til den ledige post, ligesom ingen stillede op til suppleant-posterne. Pt. består bestyrelsen derfor af Jette Bang, Karen Raaschou, Lars Bjerregaard og Thomas Harder. Ifølge vedtægterne skal der være 5 medlemmer af bestyrelsen, så der vil være mulighed for at stille op(eller blive valgt ved lodtrækning) ved den ekstraordinære generalforsamling.    

GF begyndte 19.35 og sluttede 23.20 - der deltog 57 husstande.


Filer:
Referat_GF_27-02-2007_03.pdf

Kommentarer

Ingen kommentarer til denne nyhed
Fandt ingen kommentarer

Skriv din kommentar

Kommentar *
Navn *
Adresse *
Email *
Udfyld disse *
 

 

2006 copyright strandvejskvarteret.dk Email: hjemmeside(at)strandvejskvarteret.dk