Til forsiden af strandvejskvarteret
 
 
 
22.02.05 14:00 Alder: 16 år

2005, referat fra Generalforsamlingen

 

Referat fra den ordinære generalforsamling den 22. februar 2005

Tilstede var 45 huse.

Formand Jan bød velkommen.

1. Valg af dirigent
Peter Lambert blev foreslået og valgt til dirigent, og konstaterede at alle formalia var overholdt i år(der har været nogle mindre svipsere før i tiden): Dagsordenen 2005 indeholdt de nødvendige punkter og var sendt ud behørigt sammen med beretningen.

2. Bestyrelsens beretning
Formanden gennemgik herefter den skriftlige beretning, og begyndte selv med en lille tilføjelse til punktet "gadevedligeholdelse". I følge planen mangler kun Heisesgade at få nyt asfalt betræk, og herefter kan vejene holde alt fra 10-20 år. Søren(deltager) rakte hånden i vejret, og sagde med sin baggrund som kommunal-vejekspert, at "det går godt med vejene".

Så kom det på papiret stilfærdige punkt "facader" og efter Jans bemærkning om, at det var et omfangsrigt og til tider frustrerende arbejde, fordi kommunens to afdelinger Vej-Park og Plan-Arkitektur ikke altid er enige. Den ene afdelingkan f.ex. finde på at godkende og tillade noget, som den afdeling aldrig ville have tilladt.

Så begyndte det at rumstere i salen, og Nisser foreslog at der i budgettet blev afsat 50-75.000 kroner til konsulenter, der kunne hjælpe med facade-arbejdet i forhold til kommunens ofte modstridende meldinger. Facadeansvarlig Lisbeth Øhrgaard mente, at der var meget hjælp at hente i håndbog for husejere, som alle jo har, og at man bl.a. kan læse, at det er forbudt at pudse sin brandkam.
Lisbeth ærgrede sig dog over, at nogle er ligeglade, og "springer over, hvor de har fået et godt tilbud", men sluttede med at sige, at der helt generelt er stor tilfredshed med kvarterets udseende og at arbejde som "bussemand" nok er utaknemmeligt, men nytter.
Så kom en husejer med en blå port på talerlisten med et - ironisk - forslag om, at de konsulentpenge Nisser havde foreslået, skulle bruges på en konsulent fra Frilandsmuseet, og at vi er levende mennesker, der bor i et levende kvarter, og at det hele var ved at blive en kende for borgerligt, og at han i det hele taget synes, at der var gået for meget "smagsdommeri" over foreningen., og at mange huse er smukke som blå.

En husejer mente, at skulle skeje ud indendørs.
En anden husejer foreslog, at vi sendte håndbogen til kommunen og dermed sluttede diskussionen om facader.

Haver - reglen om at maks. 50 procent af det areal, der ikke er gangareal må bedækkes med sten blev repeteret, og en mindede om at det var foreningens forhaver, som ikke er tinglyst den enkelte ejendom.

Miljø-R98 endte med en god snak om papircontainere. Kommunen har vedtaget, at alle villaejere skal have en personlig papircontainer, men R98 har sat vores kvarter nederst på prioriteringslisten efter henvendelser fra nogle husejere, der gerne ser, at vi finder en fællesløsning.
Igen kom NIMBY-princippet på bordet - alle er eninge om, at det er en god ide med fælles containere til papir og måske også glas, men ingen vil have dem uden for deres gadedør - heraf NIMBY - not in my backyard.
En husejer mente, at R98 sænkede servicen og hævede priserne, fordi der nu ikke bliver hentet haveaffald i december og januar.
En husejer havde hørt et rygte om, at der kommer en lille genbrugsstation op mod togskinnerne i Borgervænget, og at vi skulle vente med store papirløsninger indtil det var afklaret.
En husejer bemærkede, at vores forhaver var så små, at han hellere ville have plads til sin svigermor, end stille en papircontainer op i forhaven - altså hvis han skulle vælge.
Generalforsamlingen pålagde herefter bestyrelsen at fremlægge forslag til fællespapiropsamlingsteder på næste generalforsamling, og samtidig undersøge, om man kunne få R98 til at uddele "papir/avis-sække" i stil med haveaffaldssækkene.

Kilden fik ros og ris for sit grundige tema om solvarme. En mente, at det var dejligt for en gangs skyld at læse noget gennemarbejdet i bladet, mens en anden mente, at den slags fremtidsmusik slet ikke hørte hjemme i Kilden. Hans(ny bestyrelsesmedlem) mente at Kilden skulle komme oftere og gerne i kortere udgave.

Web-internet-forhandlingerne har stadig ikke ført til noget, og efter en status på den sørgelig tilstand, der pt. betyder, at TDC ikke vil oprette flere webspeed-abonnenter og heller ikke vil opgradere flere til "den store pakke", før de får en liste over antal husstande i den enkelte huse, pålagde et massivt flertal af de fremmødte husejere bestyrelsen, at få forhandlet en løsning på plads med TDC. Kom nu i gang, som en husejer udtalte det.

Kloakspuling har før fyldt godt på generalforsamlingen og igen i år var der debat om det nyttige i at vi bruger 160-170.000 kroner på at få spulet alle husenes nedgravede rør og brønde.
Søren fra Berggreensgade mente, at vores gamle rør slet ikke havde godt af sådan en tur, og at han i løbet af tredive år ikke havde oplevet en eneste tilstopning, og at spulerne ihvertfald ikke fik adgang til hans rør. Argumentet var især, at de gamle rør, slet ikke kan tåle en trykspuling med moderne tryk.
En bemærkede, at vi ikke kunne se en positiv effekt af spulingen på regnskabet, og at det derfor var vanskeligt at stemme for.
En bemærkede, at firmaet - Albertslund Kloakservice - var en del af en verdensomspændende servicekoncern, og derfor nok havde ekspertisen på området, men at vi burde bede om en evaluering af sidste spuling før vi besluttede at gøre yderligere.
Per fra bestyrelsen mente, at det slam, der ligger i bunden af nedløbsrørsbrønden er miljøfarligt affald og derfor skal køres til Kommunekemi i Køge, fordi vi ikke må aflevere det på den - nu iøvrigt nedlagte - genbrugsstation.
Søren mente, at man sagtens kunne smide det i affaldsposen.
Punktet sluttede med dirigentens ord, at hvis man havde problemer med at bruge 160-170.000 kroner på endnu en spuling, så kunne man tage det op under punktet budget.

Rotter - en sagde, at moderne mennesker ikke ved hvordan en rotte ser ud.

3. Regnskabet blev godkendt

4.Forslag – ingen forslag

5. Fremlæggelse af budget

En husejer mente, at budgettet burde indeholde et fast punkt, der hedder "forpligtelser", hvor f.ex. foreningens tilsagn til Landskronagade renoveringen (228.000 kroner) kunne fremgå.
Herefter gik vi til afstemning og 21 (flertal) stemte imod spuling, og for et konsulent-budget på +50.000 kroner.

Så holdt Jan (nu afgående formand) sit livs bedste tale, og Flemming, Jette, Hans og Matilde blev valgt som hhv. bestyrelsemedlemmer(Flemming på en tale om at han gerne ville overtage kloakmestertjansen fra Carsten Ohmsen og Jette på at hun ville overtage facade-tjansen fra Lisbeth Øhrgaard). Hans ville sørge for flere aktiviteter og Matilde dedikerede sit supplanvirke til hjemmesiden.

Så gik beboerne hjem og den nye plus noget af den gamle bestyrelse gik på Kildevæld og lagde planer for det næste år.


Thomas Harder


Kommentarer

Ingen kommentarer til denne nyhed
Fandt ingen kommentarer

Skriv din kommentar

Kommentar *
Navn *
Adresse *
Email *
Udfyld disse *
 

 

2006 copyright strandvejskvarteret.dk Email: hjemmeside(at)strandvejskvarteret.dk