Til forsiden af strandvejskvarteret
 
 
 
24.02.04 14:28 Alder: 17 år

2004, referat fra Generalforsamlingen

 

Referat fra den ordinære generalforsamling den 24. februar 2004.

Der var kun 45 ejendomme repræsenteret ved denne generalforsamling.

Formanden Jan Væver bød velkommen, hvorefter han præsenterede den siddende bestyrelse.
Endvidere gjorde han opmærksom på, at rygning og brug af mobiltelefoner var forbudt

1)     Valg af dirigent.

Peter Lambert blev derefter valgt som dirigent. Denne gjorde opmærksom på, at budget 2004 manglede, men tilføjede dog, at Den ordinære Generalforsamling alligevel kunne gennemføres, idet øvrige formalia var overholdt.

2) Bestyrelsens beretning

a.     Gadevedligeholdelse.
Ingen kommentarer.

b.     Facader og lokalplan.
Ingen kommentarer

c.     Materiel og kælder.
Ingen kommentarer

d.     Haver.
Ingen kommentarer

e.     Renovation
Der blev fra salen atter stillet spørgsmål angående de manglende aviscontainere.
Per svarede, at aviscontainere var et evigt tilbagevendende problem, som blev drøftet i bestyrelsen. Dilemmaet var, at alle vil have containerne, men ingen vil have dem stående udenfor deres dør. Der er foreløbigt ingen løsning på dette evigt tilbagevendende problem.

f.     Kloaker og rotter
Thorkil Groving udtrykte i stærke vendinger og med reference til de sidste års referater, at han under ingen omstændigheder ville overlade sin husnøgle til nogen form for nabo, da kvarteret omkring H.C. Lumbyesgade var stærkt plaget af indbrud. Derfor mente han, at 4 dage havde været for langt et tidsinterval, at skulle stå til rådighed i for et kloakrensningsfirma. Da der ingen kommentarer var fra salen til Grovings udtalelser, vælger jeg at tolke denne tavshed som en tilkendegivelse af, at vi fremover selv må rense vore 3o cm brønde og forsøge at skaffe det oprensede slam bort. Bestyrelsen kan i givet fald ikke påtage sig at erstatte revnede tagnedløbsbrønde og kloaker, ifald vedligeholdelse ikke har fundet sted.

g.     Kilden.
Redaktøren supplerede med oplysninger om tilbagemeldinger på Jørgen Frederiksens
opfordring om bedre miljø i Svanemøllehavnen. 230 havde reageret. Jørgen Frederiksen måtte dog konstatere, at han ikke selv ville have brugt ordet ”kræver”.

h.     Arrangementer.
Der blev udtrykt stor tilfredshed med de i kvarteret afholdte arrangementer, dog måtte formanden påtage sig skylden for de manglende raketter ved nytårsfyrværkeriet. Han
udtrykte stor beklagelse overu at nøglen til de indelåste raketter var bortkommet under nytårstumulten, således at de (altså raketterne) ikke kunne stilles op og fyres af. Nøglen er imidlertid blevet fremskaffet igen, så enten kan raketterne fyres af ved en passende lejlighed, eller også kan de anvendes ved årsskiftet 1004-05.

i.     Trafik
Trafikgruppen er nok den mest arbejdende gruppe i vort kvarter, og dens resultater kan ses af alle.
En af ankermændene er Thorkil Groving, som altid præsenterer klare og præcise
oplysninger om trafikale ændringer i – og omkring vort kvarter.
T.G. præsenterede planen for den trafikale forbindelse mellem Havnen og Lyngbyvejen,
(der var her tale om en rammeplan). Følgegruppen ønsker en tunnel, men styregruppen
ønsker kun trafikken delvist nedlagt i en tunnel.
Der er holdt positive møder i Vej og Park.
40 km/t i hele området. Kun en buslinie.
En beboer beklagede, at ensretningen i Hornemannsgade ikke blev overholdt.
Adrian Shelling den anden ankermand i trafikgruppen, har holdt møder med forskellige
boligkomplekser i Landskronagade. Alle ønsker at være med til at gøre Landskronagade
mere rolig. Landskronagade er en offentlig vej hvilket betyder at Kommunen
dækker 75 % af anlægsudgifterne i forbindelse med en evt. roliggørelse.
Følgende projekt ønskes etableret: Alle skal være med fra Vennemindevej til
Østerbrogade. Der etableres bump, træer og evt. anden farve asfalt ved Fanøgade og
H.C. Lumbyesgade. Ingen lovlige parkeringspladser forsvinder. Hele anlægsarbejdet
Beløber sig til ca. 1 mill.kr ekskl. moms.

Endvidere havde trafikgruppen haft kontakt med beboere fra den nordlige del af
Hornemannsgade, som for egne midler ønskede at etablere en mindre legegade.
Forslag fra beboer: Ensretning samt skrå-parkering i Landskronagade. Adrian svarer
at politiet ikke vil acceptere skråparkering i gader hvor der køre cykler.
Der blev på dette tidspunkt en livlig debat og forslagene haglede ned over trafik-
gruppens medlemmer og bestyrelsens do.,
Thorkil måtte til sidst forklare forskellen på Kildevældsgade og Landskronagade
idet der i sidstnævnte ikke kører busse, hvilket åbner andre og mere radikale
muligheder for trafikdæmpning. T. G gjorde endnu engang opmærksom på byudviklings-
puljen, som giver et tilskud på 75 % af anlægsbudgetterne.
En beboer udtrykte de forløsende ord: ”Lad os nu komme videre”.
Christian Sonne opfordrede alle til at tage hensyn og vise respekt for, at vi har et
parkeringsproblem.P A U S E

3)Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskabet.

Foreningens kasserer Oluf Greisen fremlagde årsregnskabet og der var ingen
bemærkninger eller spørgsmål hertil.

4) Forslag til beslutning: Der var intet modtaget.

5) Information om lysthuse med plads til cykler og barnevogne.

Dorthe Raaschou fra facadeudvalget redegjorde for baggrunden. Der er opført mange
ulovlige (dvs. der er ikke søgt opførelsestilladelse i Københavns Kommune) lyst – cykel
Eller barnevognsskure i vort kvarter. Ved havevandringer er bestyrelsen blevet overfuset
med trusler og gloser, som ikke engang lader sig gengive på TV, men måske på
internettets dunkleste sider, hver gang en diskret meddelelse om et ulovligt skur,
er blevet dumpet ind gennem brevsprækken. I de senere år er skurene i forhaverne vokset
frem som paddehatte. De seneste år har der på den Ordinære Generalforsamling været
heftig debat om det enkelte menneskes frihed til at opføre skure efter individuelle behov
ganske vidst på Husejerforeningen i Strandvejskvarterets grunde. Al denne virak har
medført at Dorthe Raaschou og Oluf Greisen har tegnet nogle såkaldte cykeloverdæk-
ninger som Københavns Kommune (Plan og Arkitektur) vil se positivt på, såfremt en
husejer søger om dispensation for tilbygning på Husejerforeningens grund. Der skal
selvfølgeligindsendes tegninger og en nærmere materialebeskrivelse. Alt dette vil
bestyrelsens arkitekter være behjælpelige med.
Flere beboere havde kommentarer til de nye cykeloverdækninger:
Jette Bisbjerg påpegede, at det var svært at gøre noget ved skure som var rejst før
lokalplanen fra 1993.
Niels Ingvardtsen henviste til ejendommenes oprindelige skøder, som kun gav mulighed-
er for opførelsen af såkaldte ÅBNE lysthuse. (dvs. intet tag og luftige sider som var bereg-
net til espalier)
Jørgen Frederiksen efterlyste sanktioner mod husejere der opførte ulovlige skure. Svaret
herpå var, at en sådan sanktion kun kunne komme fra Plan og Arkitektur.
Konklusionen blev: Tegninger samt materialefortegnelse bliver lagt frem. Kan ses andet
sted i Kilden.
DER SKAL ALTID SØGES OM DISPENSATION.

6) Status på beboernetværk.

Indledningen til dette makabre punkt kan læses på lederpladsen i denne indkaldelse
til OGF. Den videre beretning blev også forfattet af Thomas, som fremlagde meget
konkret, at Webspeed, som betyder, at TV-stikket kan bruges direkte som internetadgang,
blev lovet os af TDC, men dette ville ske på nogle ikke videre fastlagte ordninger.
Da ingen ved noget, har Internetgruppen følt sig presset til at lade det rådgivende
Ingeniørfirme Carl Bro, formedelst l5.000 kr + moms, beregne hvad det ville koste, at
etablere en kollektiv løsning til alle i bebyggelsen. Dette beløb sig til ca. 8.000.000 kr
Eller ca 20.000 kr. pr. hus, men så ville det også kun tage 10 år at tjene denne investe-
ring ind igen. Dette forslag blev frafaldet.
Konklusionen blev, at vi hviler os indtil videre; der kommer nok noget nyt.

7) Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent.

Kassereren lagde ud med, at der havde indsneget sig en fejl, idet det nye nedsatte
kontingent ikke var indsat.
Thorkil G var bekymret for, om det stadig var muligt at fortsætte med de fremtidige
aktiviteter (bla. Landskronagade), når vi kørte med et underskudsbudget, og således
var nødsaget til at tære på foreningens formue?
Adrian S. havde betænkeligheder ved en nedsættelse, idet han fremhævede, at budgettet
skulle have forbindelse med de enkelte poster, hvilket medførte, at budgettet ikke kunne
sættes ned.
Jan Væver svarede til begge, at vi ingen indskrænkninger så i at vi tærede på en formue
på ca.1.000.000 kr. Landskronagadeprojektet var stadig muligt.
Han gav i øvrigt udtryk for, at bestyrelsen handlede på et rigtigt grundlag og en god
økonomi, således at en kontingentnedsættelse var rimelig. I øvrigt henviste han til
at vi kunne se på det samlede økonomiske grundlag til næste år.
Thorkil G. udtrykte, at han var beroliget over at kontingentnedsættelse ingen signal-
værdi havde i forbindelse med, at vi skulle slække på aktiviteterne i fremtiden.

8) Valg af tre bestyrelsesmedlemmer

a. Per Golbert (bestyrelsesmedlem) villig til genvalg--------------------Genvalgt
b. Dorte Raaschhou (bestyrelsesmedlem) villig til genvalg-------------Genvalgt.
c. Thomas Harder (bestyrelsesmedlem) villig til genvalg----------------Genvalgt

9) Valg af to suppleanter

a.     Lisbeth Øhrgaard (suppleant) villig til genvalg------------------------Genvalgt
b.     Ginna Sørensen (suppleant) villig til genvalg---------------------------Genvalgt

10) Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant

a.     Søren Friis Mikkelsen (revisor) villig til genvalg------------------------Genvalgt
b.     Gitte Vincent (revisorsuppleant) villig til genvalg------------------------Genvalgt

11) Eventuelt

Søren Borch- Hjemmesiden: Alt går efter planen dvs. godt.

NN- satte en større debat i gang om ”svineriet” i kvarteret. Det var især hundes
efterladenskaber, der udgjorde omdrejningspunktet. Hun blev støttet fra flere
sider. I det oprindelige skøde står der, at det er enhver husejers pligt, at FEJE
FORTOV OG GADE TIL MIDTEN AF KØREBANEN TO GANGE OM UGEN.

Thorkil G: Trafikgruppen er åben for alle
Festudvalg foreslået. (Gode erfaringer fra ”Humleby”) Materiale kan rekvireres.
Jette Bisbjerg: Tak til bestyrelsen

Hermed var den Ordinære Generalforsamling S L U T.

Formanden havde det sidste ord, som ganske vist blev til flere idet han udtrykte
en tak til alle som havde deltaget.

Carsten Ohmsen. Berggreensgade 16.


Kommentarer

Ingen kommentarer til denne nyhed
Fandt ingen kommentarer

Skriv din kommentar

Kommentar *
Navn *
Adresse *
Email *
Udfyld disse *
 

 

2006 copyright strandvejskvarteret.dk Email: hjemmeside(at)strandvejskvarteret.dk