Til forsiden af strandvejskvarteret
 
 
 
25.02.03 14:47 Alder: 18 år

2003, referat fra Generalforsamling

 

Referat fra den ordinære generalforsamling den 25. februar 2003.

Husejerforeningen ordinære generalforsamling blev i år holdt d. 25 feb. i KAS' restaurant "Hvalfisken"(selvom en hval jo ikke er en fisk).

Der var i alt 65 huse repræsenteret ud af 393 mulige, selvom det af Kildens redaktør var annonceret at der var"..masser af kontingentstigninger og millionforslag på dagsorden ".

Generalforsamlingen blev indledt med 16 minutters forsinkelse og Formanden Jan Væver bød velkommen og præsenterede den siddende bestyrelse og deenkelte bestyrelsesmedlemmers arbejdsområder.Derefter takkede han eksisterende undergrupper (trafikgruppenbl.a.) for det store arbejde de under bestyrelsens bevågning havde udført.

Vi gik derefter over til den egentlige dagsorden:

1) Valg af dirigent.
Her blev Peter Lambert foreslået og derefter valgt.
PL. takkede for valget og erklærede Generalforsamlingen for lovlig og beslutningsdygtig i følge Foreningens love.

2) Bestyrelsens beretning.
Denne var udsendt med indkaldelsen og forsamlingen blev opfordret til at stille uddybende spørgsmål tilberetningen. Dette var imidlertid ikke tilfældet, hvorfor det måttekonkluderes, at beretningens kommunikative værdi havde været høj.

Det skal dog nævnes, at bestyrelsens stikledningemand havde en positivoplysning, idet det viste sig at den elektriker der skulle lave aflastningkabler iH.C.L.s sydlige ende (lige husnumre) ikke opkrævede sit tilbud på 45.000 kr.,men beklagede meget, at arbejdet havde været nemmere end først anslået,hvorefter prisen blev på 22.000 kr.

Som nye punkter på arbejdsgruppehierakiet var Søren Borch inde med enhurtig, informativ og i det hele taget strengt struktureret gennemgang af Husejerforeningen Hjemmeside som han sammen med en ikkehjemmefødning i kvarteret Lars Bølle, havde brugt mange timer på atproducere. Det kan her oplyses
at hjemmesiden er utrolig informativ og alle, som har mulighed herfor, bør klikke ind påwww.strandvejskvarteret.dk.

Næste faste arbejdsgruppe var TRAFIKGRUPPEN som p.t.består af AdrianSchellling,
Torkil Groving og Susanne Koren.A.S. fremlagde trafikgruppens arbejde i den forløbne tid. 
(Jeg henviser til den meget fyldige beretning i Kilden.)

3) Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab.
Da vi kom til punktet i regnskabsfremlæggelsen, der drejede sig om Trafikdæmpende foranstaltninger i Kildevældsgade,ønskede Henning Laursen fra Weysesgade at indskyde et kritikpunkt, der var direkte rettet mod udformningen af de dæmpendeforanstaltninger.Dirigenten meddelte, at der ikke kunne diskuteres kvalitet af et tiltag under fremlæggelse afregnskab, men udelukkende stilles spørgsmål til selve regnskabets posteringer.Dette skyldes, at godkendelse af et regnskab drejer sig om,hvorvidt det er udfærdiget i overensstemmelse med de faktiske forhold. 

Af hensyn til foreningsdemokratiet og foreningens karakter tillod dirigenten dog en debat vedrørendedette punkt.
En del kritik blev derfor rettet mod det endnu ikke færdige trafikdæmpende projekt.Kritikpunkterne blev be-(for)-svaret af Adrian fra trafikgruppen.

Herefter blev regnskabet godkendt.

4) Indkomne forslag
a)Forslag fra trafikgruppen vedr.fartdæmpende foranstaltninger i Landskronagade.
Forslaget indebar,at der blev afsat et beløb til fremtidige trafikdæmpende foranstaltninger.Det skalher oplyses,at der findes en meget fyldig redegørelse for dette forslag i KILDEN ,særnummeret omindkaldelse til OGF 2003.
Forslaget indebar en fortsættelse af indbetaling af et ekstraordinært kontingent på kr.350,00.
Forslaget blev vedtaget med stor majoritet efter svar på en række uddybende spørgsmål,dog således, at det blev besluttet at henskyde til dagsordenens punkt 5,hvor stortet beløb der skulle afsættes.

b)Forslag fra Carsten Hedegård ang.hurtigere Webspeed (se KILDEN).
Efter at det var blevet afklaret at webspeed hverken var navnet på en ny is eller endrink, blev der dannet en gruppe som jeg desværre i skrivende stund ikke har navnene på,til at foretage indledende undersøgelse. Stor jubel blandt de i hvert fald 50 af de fremmødte husejere.

c)Forslag fra bestyrelsen ang. rensning af Husejerforeningen kloakanlæg med en kontingentforhøjelse på kr.300,00.
Dette forslag blev vedtaget med et overvældende flertal.
Også her blev det besluttet, at størrelsen af den kontingentforhøjelse,forslaget medførte, blev drøftet under dagsordenens punkt 5.

5) Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent på i alt 2150,00 kr.pr.år.
(Fundet for de penge).
I dette beløb var indeholdt afsættelse af midler til trafikdæmpende foranstaltninger(pkt.4.1) og kloakrensning (pkt.4.c) Vedtaget.

6) Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer:
Jan væver og Carsten Ohmsen blev begge genvalgte.

7) Valg af 2 suppleanter:
Ginna Sørensen og Lisbeth Øhrgaard blev begge genvalgte.

8) Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant:
Søren Friis Mikkelsen og Gitte Vincent blev begge genvalgte.

9) Eventuelt:
Torkil Groving oplyste, at der var borgermøde i Nyborggade ang. trafik på YdreØsterbro.
Der var tak til bestyrelsen fra den tidligere formand Christian Sonne, for det store ulønnede arbejde i det forgangne år.
Den ordinære Generalforsamling var hermed slut. De fleste begav sig hjemad i god ro og orden.

Referent: Carsten Ohmsen - Berggreensgade 16.
Referatet godkendt af dirigent Lambert


Kommentarer

Ingen kommentarer til denne nyhed
Fandt ingen kommentarer

Skriv din kommentar

Kommentar *
Navn *
Adresse *
Email *
Udfyld disse *
 

 

2006 copyright strandvejskvarteret.dk Email: hjemmeside(at)strandvejskvarteret.dk