Til forsiden af strandvejskvarteret
 
 
 
06.11.02 14:49 Alder: 19 år

2002, referat fra generalforsamlingen

 

Referat fra den ordinære Generalforsamling den 26. februar 2002.

Generalforsamlingen blev i år afholdt i Københavns amatør Sejlklub beliggende i Strandvænget. Der var repræsentation af 55 huse ud af 392 mulige, heraf var de 4 repræsenteret ved fuldmagter.

Referat:

1) Formanden, Jan Væver bød velkommen og præsenterede bestyrelse med
navn og arbejdsområder. Derefter gav han en kort oversigt over de
områder bestyrelsen i det forløbne år har arbejdet med og søgt løst. Han
lagde også vægt på den manglende snerydning (og deraf manglende
dagrenovation) og på vores hjemmeside som i skrivende stund ,på eget
initiativ blev administreret af Per Munch og Nina ....?. Herefter blev
der i god traditionel forstand opfordret til slukning af div. cigarer og
andet rygende afhængighedsstof.

2) Valg af dirigent. Her blev Peter Lambert foreslået af bestyrelsen.
Denne blev valgt , erklærede sig rede til at varetage ombudet ,
hvorefter han erklærede Den ordinære Generalforsamling lovligt indkaldt
og beslutningsdygtig.

3) Næste punkt på dagsordenen var spørgsmål til de enkelte
arbejdsområder. Baggrunden herfor var de enkelte bestyrelsemedlemers
skrevne beretning fra indkaldelsen.

a) GADER: Under dette punkt berettede Jan Væver at den næste gade der
skulle have asfalt var Hornemansgade. Endvidere var der flere steder
lunker i fortovene således at der samlede sig vand her ,når det regnede
(og det gør det jo ofte). Jan Væver lovede at se på dette problem sammen
med vor asfaltansvarlige.

b) LOKALPLAN OG FACADER: Der var under dette punkt specielt en beboer
der argumenterede for at lokalplanen Ikke var i overensstemmelse med de
krav en moderne børnefamilie stillede til opføresel af ulovlige cykel-og
barnevognsskure i vore af Husejerforeningen udlånte forhaver. Der blev
en heftig debat om skure i forhaverne. Flere og flere individuelle
løsninger skyder op (ikke alle sammen lige kønne). Bestyrelsen har i de
sidste sæsoner behandlet ovenstående emne grundigt. Bestyrelsen kan ikke
påtage sig at se bort fra lokalplanen ,idet varetagelsen af de praktiske
punkter i denne plan, der karakteriserer vore huse som bevaringsværdige
, mest på grund af den ydre arkitektur, er grundlaget for valget til
husejerforeningens bestyrelse. Det er imidlertid bestyrelsens agt, at
fremvise en prototype på cykel-og barnevognsbeskyttelse til næste GF.

c) MATERIEL OG KÆLDER. Materiellet administreres stadig af Niels
Ingvardtsen , Hornemansgade 29.Han bad meget
til at de husejere der lånte redskaber fra Foreningens kælder ,også
leverede disse tilbage. Desuden ses mange af de gamle smukke
fyldningsdøre ,fodpaneler og gerekter ofte smidt i containere eller har
været udsat for regn indtil de skal bortsmides, i stedet for at blive
anbragt i kælderen til glæde for andre husejere.

d) HAVERNE: En beboer i Kildevældsgade ville gerne have svar på ,om
forhaverne ud for husene mellem
e) Hornemansgade og Østerbrogade, var underlagt de samme regler som de
øvrige forhaver.? Per Golbert vil undersøge dette og give meddelese
herom i Kilden.

e) RENOVATION.:Det blev understreget at henstilling af "storskrald" på
fortovet, kun måtte ske dagen FØR afhentningen.
Miljøbilen er forsvundet fra Torvet. (Brug affaldspladsen på
Rentemestervej). Med hensyn til forespørgsler om aviscontainere ,må
bestyrelsen indtil videre være svar skyldig, idet ingen vil have disse
stående ud for deres hus.

f) KLOAKKER OG ROTTER: El-stikledningerne hører for fremtiden til
fællesudgifterne. Der blev desuden forespurgt om det ikke var muligt ,at
foretage en TV-inspektion af samtlige huses kloakledninger fra 30 cm
brønden i gården og frem til 1m brønden i forhaverne. Denne ledning som
er af støbejrn er kun 7 cm.i diagonalen ,og i flere huse er den ved at
være tæret. Kloakmanden venter stadig på en favorabel pris på en sådan
inspektion. Endelig blev det pointeret at spuling ved forstoppelse i
kloakledningerne ikke mere betales af Husejerforeningen. I de fleste
tilfælde er der tale om misligholdelse af det 100 år gamle kloaksystem.
Fra de mange vandafledningssteder i de gamle huse skylles der store
mængder afløbsvand ud i de gamle systemer, ligeledes bruger mange
håndværkere vores fælles afløbsordninger til udskyldning af
feks.muraffald og lignende. Blade fra træerne og nedfalden mørtel fra
brandkammene i tagrender er ligeledes skyld i div. tilstopninger.
Derfor: RENS TAGRENDER OG KLOAKKER. Hvis tilstopning forekommer. Kontakt
bestyrelsens repræsentant i kloaksager.

g) KILDEN. Der var ingen spørgsmål til Husejerforeningens blad.
Redaktøren modtag bifald for bladet samtidig med ,at han opfordrede
forsamligen til af skrive i bladet.

h) ARRANGEMENTER. Desværre var repræsentanten ikke nået frem.
Nytårskuren som er en nytradition fik megen ros.

i) IT-GRUPPEN. Ingen firmaer vil kontakte os, idet det er umuligt at
tjene på en installation i øjeblikket.

4) TRAFIKGRUPPEN: I denne gruppe er der lavet et kæmpe arbejde m.h.t. at
gøre vores område til et bus-frit og hastighedsdæmpet do. Thorkil
Groving og Adrian Shelling havde set vores trafiksanering i sammenhæng
med de nye stambus.- og kollektive trafikvurderinger som både HUR
(hovedstadens udviklings Råd) ,Københavns Kommune og HT havde udtænkt.
Alle disse nye busser har med den københavnske Metro at gøre ,som åbner
engang i 2003. Thorkil nævnte at hele sløjfen på Østerbrogade skulle
lægges om, men at alle vores stoppesteder i Kildevældsgade kunne
forblive som de altid havde været.
En indskudt debat om demokrati fik mange op af stolene, kun en
velfungerende dirigent samt en afsluttende enetale fra
bestyrelsessuppleanten , Lisbet Ø., fik atter salen til at koncentrere
sig om det væsentligste på denne generalforsamling, nemlig
trafiksaneringen. Thorkil som blev afbrudt udtalte ,at ingen af gaderne
mellem Østerbrogade og Haraldsgade var velegnede til "høj-klasse-busser,
som de nu blev kaldt. Per Golbert såede tvivl om at nye forsøg ville
blive foretaget. Generalforsamlingen havde nu modtaget orientering om
den samlede plan for København i almindelighed og Ydre Østerbro i
særdeleshed. Trafikgruppens tegninger til den egentlige dæmpning i
Kildevældsgade kunne på forhånd studeres i det udsendte materiale i
forbindelsen med indkaldelse til GF. Der var mange kommentarer FOR
projektet ,og dette blev vedtaget ved den efterfølgende afstemning.

5) BUDGETTET. Oluf Greisen (husejerforeningens kasserer) gennemgik
budgettet og kunne konstatere, at kontingentet for dette år forblev
u-ændret: kr.2150. Østerbrogade 1950 kr. Vedtaget med klapsalver.

6) VALG: Per Golbert, Dorthe Raaschou og Thomas Harder blev alle
genvalgt til bestyrelsen.
Lisbeth Ø og Ginna S blev genvalg som suppleanter.
Søren og Gitte Vincent blev valgt som revisorer.

7) EVENTUELT: a) Der var fra salen Opfordring til at melde sig som
indsamler til Folkekirkens Nødhjælp.
b) Jette Bisbjerg meldte sig til den før
omtalte "Skurgruppe"
c) Per M og Nina opfordrede til at
man meldte sig til hjemmesidegruppen. Der kunne eventuelt blive tale om,
at man købte noget expertise.
d) Endelig takkede Christian Sonne (den
tidligere formand) bestyrelsen for det kæmpe arbejde der var gjort i den
forgangne periode.
f) Der var til allersidst en kraftig opfordring fra en beboer om at
holde mobiltelefonerne slukkede under næste GF. Der var fra alen stor
enighed i dette, og referenten forstod nu pludselig hvorfor børnene i
skolen også føler sig værdsat ,når de kan kontaktes til hver en tid.

Alle gik herefter hjem i ro og mag ,og tænkte på alle de husejere ,der
gik glip af det sande demokrati ved at udeblive fra denne uforglemmelige
aften.

Referent.Carsten Ohmsen.


Kommentarer

Ingen kommentarer til denne nyhed
Fandt ingen kommentarer

Skriv din kommentar

Kommentar *
Navn *
Adresse *
Email *
Udfyld disse *
 

 

2006 copyright strandvejskvarteret.dk Email: hjemmeside(at)strandvejskvarteret.dk