Til forsiden af strandvejskvarteret
 
 
 
04.10.06 08:52 Alder: 15 år

2006, Årsberetning fra Trafikgruppen

Af: Torkil Groving

Den 4. oktober 2006 fik vi langt om længe kommunens tilladelse til at gå i gang med at udføre projektet til forskønnelse og fartdæmpning af Landskronagade. Godkendelsen indeholdt en 3 sider lang liste med vilkår, der skulle opfyldes og overholdes.

Inden da var der gået lang tid med drøftelser frem og tilbage med Vej & Park, der i et mere end 2-årigt forløb med løbende tilretninger var blevet ved med at stille nye krav til projektet. Som omtalt på sidste generalforsamling og i Kildens julenummer havde vi derfor undervejs måttet ændre projektet på en række punkter, f.eks. havde vi måttet erstatte den oprindeligt planlagte indsnævring ved H. C. Lumbyes Gade /Fanøgade med en hævet flade med status som lege- og opholdsareal, og vi havde måttet flytte træerne fra fortov til kørebane pga. krav om gennemgående fliserækker. Kommunen stillede samtidig krav om, at plantebede skulle hænge sammen med fortovet, hvilket ville betyde bekostelige flytninger af adskillige kloakriste.

Det viste sig ved den efterfølgende indbudte licitation, at alle disse krav tilsammen med forsinkelsen af projektet (og de nu aktuelle markedsvilkår) havde fordyret projektet så meget, at prisen blev ca. det dobbelte af det oprindelige projekt. Det stillede os over for valget mellem enten at reducere eller opgive projektet, hvor der på daværende tidspunkt allerede var brugt ca. 165.000 kr., hovedsageligt til bistand fra rådgivende konsulenter i forb. m. myndighedsgodkendelse og projektering.

I lyset af at kommunen selv har udført deres heller i forb. m. gennemførelsen af 40 km/t hastighedsprojektet uden at forbinde dem med fortovet, har vi herefter fået kommunens forhåndsaccept af følgende principper i et reduceret projekt:

Lege/opholdsarealet med den hævede flade erstattes af 1-2 bump og 3 små heller. Alle bump og heller/beplantningsbede ændres således, at de ikke er forbundet med fortovet, så regnvand kan løbe indenom langs kantstenen. Ved disse ændringer, som nu er sendt til endelig myndighedsgodkendelse, kan der spares ca. 1.000.000 kr. i forhold til de modtagne tilbud.

På baggrund af fornyet kontakt til entreprenørfirmaet med det billigste tilbud er det nu vores rådgivende ingeniørs vurdering at projektet kan gennemføres for ca. 1.250.000 kr. (ekskl. moms). Idet byudviklingspuljen har tildelt støtte på 825.000 kr. (ekskl. moms) udgør medfinansieringen fra ejendommene i Landskronagade ca. 425.000 kr. plus moms eller ca. 530.000 kr. Hertil kommer de allerede afholdte konsulentudgifter på ca. 165.000 kr. (inkl. moms) altså i alt ca. 695.000 kr.

Dette skal ses i sammenhæng med at ejendommene i Landskronagade i forvejen har givet tilsagn om finansiering af ca. 400.000 kr., heraf 232.000 kr. fra vores egen forening. Hvis projektet skal realiseres mangler der således ca. 300.000 kr. Idet det vurderes vanskeligt at få de øvrige ejendomme til at bevilge mere, hvilket dog vil blive forsøgt, må generalforsamlingen tage stilling til, om den vil bevilge op til 300.000 kr. mere til gennemførelse af projektet. Se vedlagte forslag.

Arbejdet i Ryvang Lokalråd og Østerbro Lokaludvalg

Vi har i løbet af det seneste år igen lagt en del kræfter i arbejdet i Ryvang Lokalråd, som vores repræsentant Torkil Groving er formand for. Han er desuden blevet indvalgt i det nyoprettede Østerbro Lokaludvalg, som skal høres af Borgerrepræsentationen og de politiske udvalg på rådhuset i alle spørgsmål, der berører lokalområdet. Borgerrepræsentationen har samtidig besluttet at sammenlægge de to bydele på Østerbro til en stor bydel med ca. 67.000 indbyggere (efter at Emdrup Øst og Ryparken dog er blevet flyttet til bydelen Bispebjerg og efter at Kartoffelrækkerne og området syd for Classensgade er blevet flyttet til Indre By). Lokaludvalget består af repræsentanter for lokale foreninger og lokale brugergrupper samt en lokal repræsentant fra hvert af de politiske partier, der er repræsenteret i Borgerrepræsentationen. Udvalget har fået bevilliget et budget på ca. 4 mio. kr. og sekretariatsbistand fra kommunen.

Badestrand og klimakampagne. Ryvang Lokalråd har i løbet af året gennemført en lokal klimakampagne, hvor der er blevet udarbejdet en lokal klimaguide med 10 bud på en ny og klimavenlig livsstil, hvor der tages udgangspunkt i hvordan vi lokalt gennem vores daglige adfærd kan være med til at begrænse de markante ændringer af klimaet. I forb. m. kampagnen blev der i juni måned afholdt en succesfuld klima- og strandfest på Svaneknoppen, der samtidig gjorde opmærksom på mulighederne for at få anlagt en badestrand i Svanemøllebugten. Resultatet af en forundersøgelse herom blev fremlagt på et borgermøde i oktober, hvor der var almindelig tilslutning til idéen om en badestrand, også fra de tilstedeværende rådhuspolitikere.

Kulturhus på Hans Knudsens Plads. Som følge af et ønske hos det nye flertal på rådhuset om at bygge ”billige boliger” på Beauvaisgrunden, har Borgerrepræsentationen vedtaget at ændre placeringen af det kommende kulturhus til Hans Knudsens Plads. Indtil nu ser det ud til at projektet er blevet yderligere forsinket, så der arbejdes aktuelt på at fastholde politikerne på løftet om et kulturhus.

Genbrugsstation i Borgervænget. Den i første omgang meddelte miljøgodkendelse blev som følge af klager fra lokale beboere underkendt, idet den ikke i tilstrækkeligt omfang havde taget højde for at pladsen med et meget stort opland også vil få en meget stor belægning. Kommunen arbejder nu på en ny miljøgodkendelse, mens de lokale foreninger af trafikale årsager ønsker, at der anlægges flere genbrugspladser, hver især med mindre oplande.

Trafikgruppen består af Adriaan Schelling, Susanne Koren, Jan Væver og Torkil Groving


Kommentarer

Ingen kommentarer til denne nyhed
Fandt ingen kommentarer

Skriv din kommentar

Kommentar *
Navn *
Adresse *
Email *
Udfyld disse *
 

 

2006 copyright strandvejskvarteret.dk Email: hjemmeside(at)strandvejskvarteret.dk