Til forsiden af strandvejskvarteret
 
 
 
03.02.05 15:53 Alder: 16 år

2005, Årsberetning fra Trafikgruppen

Af: Trafikgruppen

Trafikgruppens beretning til generalforsamlingen i 2006

Trafiksanering af Landskronagade

Februar 2005: Forslaget er sendt til Vej & Park
Omtrent samtidig med generalforsamlingen i februar 2005 blev dispositionsforslaget gjort færdigt og sendt ind til "før-myndighedsbehandling" i Københavns Kommune, Vej & Park. Førmyndighedsbehandling vil sige at de forskellige afdelinger i forvaltningen kommer med kommentarer til projektet. Vi fik kommunens kommentarer i slutningen af april. Der skulle laves en hel del ændringer, før projektet kunne sendes til behandling hos politikerne.

September 2005: Revideret forslag og orientering til grundejerne
Ændringerne blev indarbejdet hen over sommeren, og grundejerne langs Landskronagade og Husejerforeningens bestyrelse blev orienteret om ændringerne den 6. september. Vi bad om bemærkninger til det ændrede projekt inden 14 dage, og da der ikke kom indvendinger efter disse 14 dage, blev det reviderede projekt sendt ind til kommunen den 26. september.

Vi havde samtidig orienteret Kilden og www.strandvejskvarteret.dk om det ændrede projekt. Desværre har hverken Kilden eller hjemmesiden bragt vores orientering videre.

November 2005: Politisk godkendelse
Vej & Park behandlede projektet på ny i starten af oktober. Ved den lejlighed fik vi meget ros for projektet, men også en række yderligere kommentarer. Vej & Park kunne dog sende projektet videre til politikerne til godkendelse, for kommentarerne var af en sådan art at de kan indarbejdes i den detailprojektfase, vi nu er gået i gang med. Dispositionsforslaget blev behandlet og godkendt af Bygge- og Teknikudvalget den 9. november 2005.

December 2005: Projektering
Det næste skridt er nu at der skal udarbejdes et detailprojekt, dvs. de endelige arbejdstegninger til udførelsen. Dette detailprojekt skal så igennem endnu en behandling hos myndighederne, og derefter får vi grønt lys for at gå i gang med anlægget. Umiddelbart efter den politiske behandling har vi koblet en rådgivende ingeniør på opgaven med at udarbejde detailprojektet. Vi havde allerede tidligere en landskabsarkitekt med på opgaven. Den 19. januar mødtes ingeniøren og Adriaan Schelling med kommunen for at være helt klar over hvilke ændringer i projektet, der er nødvendige i lyset af myndighedernes kommentarer.

Tidsplan
Anlægsprojektet skal igangsættes senest 3 måneder efter myndighedsgodkendelsen, og hele projektet være afsluttet inden 2 år efter tilsagnsbrevet fra byudviklingspuljen, dvs. 30. juli 2006.

Økonomi
De økonomiske rammer ligger fast - vi får med andre ord ikke flere penge end vi har fået tilsagn om oprindeligt. Budgettet er på 1,1 mio. kr. ekskl. moms, og tilskudsbeløbet udgør 825.000 kr. uden moms. Det betyder at alle de krav som myndighederne har stillet og vil stille indtil de endelige tegninger er godkendt, og som vil gøre projektet dyrere end vi oprindelig har regnet med, må indpasses ved at andre dele af projektet gøres billigere, udelades, eller betales fuldt ud af husejerforeningen og de andre beboere. Dette sidste vil vi selvfølgelig prøve at undgå, men vi kan naturligvis ikke vide hvad der vil dukke op af krav og uforudsete udgifter undervejs.

Arbejdet i Ryvang Lokalråd

Vi har i løbet af det seneste år lagt en del kræfter i arbejdet i Ryvang Lokalråd og i forbindelse med lokalrådets repræsentantskabsmøde i marts 2005 blev vores repræsentant valgt til formand for Ryvang Lokalråd. I denne sammenhæng har vi beskæftiget os med følgende:

Vejforbindelse mellem Kalkbrænderihavnsgade og Helsingørmotorvejen, hvor de to lokalråd på Østerbro lige inden kommunalvalget arrangerede et velbesøgt offentligt møde med deltagelse af repræsentanter for alle partier i Borgerrepræsentationen. Her kunne tælles et flertal for at få en større del af denne vejforbindelse lagt i tunnel. Der er siden taget principbeslutning om at anlægge vejen, men endnu ikke om den nærmere udformning, så det vil i den kommende tid være vigtigt at arbejde for at fastholde politikerne på deres valgløfter.

Opfølgning på Trafik- og Bymiljøplan for Østerbro, hvor der er arbejdet videre med forslag til indførelse og udformning af en 40 km/t hastighedszone for hele området afgrænset af Østerbrogade, Jagtvej, Lyngbyvej og jernbanen mellem Ryparken St. og Svanemøllen St. og at få dette til at hænge sammen med vores eget projekt i Landskronagade. Der er ligeledes arbejdet videre med et forslag til trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger og forbedring af fremkommeligheden for den kollektive trafik på Østerbrogade mellem Jagtvej og Trianglen, hvor begge retninger vil blive reduceret til kun at have et spor til biltrafik.

Badestrand i Svanemøllebugten, hvor Borgerrepræsentationen nu har besluttet at bevilge penge til en forundersøgelse, efter at Miljø- og Forsyningsforvaltningen har holdt offentligt møde og færdiggjort et regnvandsforsinkelsesbassin som skaber bedre vandkvalitet.

Kulturhus på Beauvaisgrunden, hvor Borgerrepræsentationen har besluttet at opføre et 1500-2500 m2 stort kulturhus, som finansieres ved at grunden i øvrigt sælges til bolig- og erhvervsbyggeri. Der har været holdt 3 offentlige møder, og senest har Kultur- og Fritidsforvaltningen nedsat en følgegruppe, der skal være med til at formulere ønsker til husets indretning og anvendelse.

Genbrugsstation i Borgervænget, hvor der er meddelt miljøgodkendelse, men hvor de 2 lokalråd på Østerbro har arrangeret offentligt møde med henblik på at synliggøre det problematiske i den trafikale beliggenhed, hvis denne genbrugsstation får et meget stort opland, og hvor man i stedet har peget på behov for etablering af et sammenhængende net af mindre genbrugspladser, således at der vil være en for hver bydel.

Sammenlægning af de to bydele på Østerbro og hurtig oprettelse af et kommende ”lokaludvalg”. Borgerrepræsentationen har besluttet at oprette lokaludvalg i alle bydele i løbet af de kommende 3 år. Lokaludvalgene får sekretariatsbistand fra kommunen og udstrakt høringsret i alle forhold, der vedrører den enkelte bydel. Lokaludvalgene sammensættes af en lokal repræsentant, fra hvert af de politiske partier i Borgerrepræsentationen, repræsentanter for lokale brugergrupper inden for social, sundheds-, skole- og ældreområdet samt repræsentanter for lokale foreninger. Medlemmerne udpeges af Borgerrepræsentationen efter indstilling fra et lokalt repræsentantskab, og det er ikke usandsynligt, at det på grundlag af vores høje aktivitetsniveau vil lykkes at få en plads til en repræsentant for Husejerforeningen i Strandvejskvarteret.

Trafikgruppen består af Adriaan Schelling, Susanne Koren, Jan Væver og Torkil Groving.


Kommentarer

Ingen kommentarer til denne nyhed
Fandt ingen kommentarer

Skriv din kommentar

Kommentar *
Navn *
Adresse *
Email *
Udfyld disse *
 

 

2006 copyright strandvejskvarteret.dk Email: hjemmeside(at)strandvejskvarteret.dk