Til forsiden af strandvejskvarteret
 
 
 
03.02.03 09:02 Alder: 18 år

2003, Årsberetning fra Trafikgruppen

 

Siden sidste generalforsamling har trafikgruppen beskæftiget sig med følgende emner: Trafik- og Bymiljøplan for hele Østerbro, Trafikdæmpende foranstaltninger i Landskronagade og forskellige beboerhenvendelser omkring lokale trafikforhold, herunder om forholdene i Hornemannsgade nord.

Trafik- og bymiljøplan for hele Østerbro.
Ligesom året før har Trafikgruppen repræsenteret husejerforeningen i den af
Københavns Kommune, Vej &Park, udpegede følgegruppe omkring arbejdet
med en trafik- og bymiljøplan for hele Østerbro. Arbejdet blev afsluttet i
november 2003 med Bygge-og Teknikudvalgets vedtagelse af planen som en
slags strukturplan for den kommende trafik-og bymiljøudvikling i bydelen.
Der har undervejs været en fantastisk god dialog mellem de deltagende
bydelsrepræsentanter og kommunens forvaltning og i den afsluttende fase
også med medlemmerne af det politiske udvalg. I løbet af foråret 2003 er
der gennemført en omfattende borgerdialog i bydelen, bestående af en 7-8
borgermøder om forskellige dele af planen.
I denne forbindelse har Trafikgruppen for de to lokalråd været drivkraft i at
arrangere et møde om hvordan Østerbrogade kan gøres til en miljøprioriteret
handelsgade og aastes for gennemkørende trafik. En anden af rapportens
hovedanbefalinger er en forbindelsesvej mellem Helsingørmotorvejen og Kalk-
brænderihavnsgade, anbefalet som tunnelløsning, der skal føre trafikken fra
de nye udviklingsområder i havnen uden om bydelen og muliggøre reduktion
af trafikken på de øvrige gader, bl.a. Østerbrogade. Andre væsentlige elemen-
ter i planen er en bedre udnyttelse af de rekreative potentialer (de grønne
og blå strukturer i bydelen, herunder udnyttelsen af nærheden til havnen).
I denne forbindelse kan nævnes forslag om en badestrand i Svanemøl-
lebugten, åbning af Svanemølle Kaserne-arealet for rekreativ udnyttelse og
stiforbindelser, en grøn forbindelse mellem Fælledparken og Kildevældsparken,
forbedrede forhold for fodgængere og cyklister og forskønnelse af bydelens
pladser.


Planen er som sagt en strukturplan, der danner ramme for den videre
planlægning af projekter i bydelen og ud over det allerede nævnte forslag,
indgår der en række temaer, der skitserer principper og indsatsmuligheder,
samt et idékatalog med eksempler på hvordan disse idéer kan udmøntes.
Der er ikke på nuværende tidspunkt budgetteret med midler til en gen-
nemførelse af forslagene, men der er efterhånden en del, der tyder på, at
den overordnede vejforbindelse mellem Lyngbyvej og havneområderne rykker
nærmere. Undervejs i processen har Københavns Havn vist vilje til at bidrage
til finansiering af forbindelsen, og senest er den kommet med i Hovedstadens
Udviklingsråds oplæg til ny trafikplan. Helt afgørende for vores interesse i
projektet er imidlertid, at vejen skal anlægges som en tunnelforbindelse,
hvilket der er al mulig grund til at holde øje med i den videre proces.

Endnu tættere på er et forslag om at indføre 40 km hastighedszoner i
hele området begrænset af Østerbrogade, Jagtvej, Lyngbyvej og jernbanen
mellem Ryparken St.og Svanemøllen St.Bygge og Teknikudvalget har
afsat penge hertil og trafikgruppen skal i den kommende måned drøfte den
nærmere udformning med Vej & Park i sammenhæng med vores arbejde
med et forslag til traksanering af Landskronagade.

Trafiksanering af Landskronagade
Siden sidste generalforsamling har trafikgruppen taget initiativ til at samle
alle interesserede ejer- og lejerrepræsentanter på hele strækningen fra
Østerbrogade til Vennemindevej. I foråret 2003 blev der afholdt et møde,
hvor vi fortalte om vores baggrund og de tanker vi har gjort os indtil
nu samt hørte om de andre beboeres tanker og ønsker til en sådan
traksanering. Mødet gik godt, selv om vi ikke var så mange, og.der
var et par stykker, der gik ind i en arbejdsgruppe. Denne har siden haft
en nærmere snak om bump i forhold til andre tiltag (indsnævringer og
beplantningsbede) og drøftet den videre organisering af en kontakt til de
huse, vi hverken har set noget til eller hørt noget fra.
Som et middel til dette foreslog folkene fra Vibo-ejendommen, at man
kunne lære hinanden i gaden lidt bedre at kende, hvis man arrangerede
en gadefest. Tanken om at kombinere en Landskrona-gadefest med kvarte-
ret ved at ytte kvarterets gadefest ”ned ” i den sydlige ende af en af
tværgaderne,blev i første omgang godt modtaget af bestyrelsen, men vi
endte alligevel med at få afslag på at røre ved foreningens traditionelle,
men efterhånden noget spredte fællesspisning.
Vi havde håbet på inden sommerferien at få et møde med den relevante
medarbejder i Vej&Park, hvor vi kunne få en første tilbagemelding på
vores tanker, og hvordan sagerne skal gribes an. Vores kontaktmand i
kommunen havde skiftet arbejdsområde, og derfor kom mødet ikke i stand
før i slutningen af september. Vi fortalte om vores baggrund og de tanker vi
har gjort os indtil nu, og blev opfordret til at søge støtte til gennemførelsen
gennem Byudviklingspuljen.Kommunens folk lagde vægt på at vi arbejdede
med hele gadestrækningen, og at der var opbakning fra hele gaden.De
opfordrede os til at udvide forslaget med nogle hævede ader og noget
forskønnende beplantning, ud over den rene bumpløsning, vi foreløbig
havde skitseret. Efter mødet var der en weekend og to hverdage tilbage
til at ændre tegningerne,blive enige med de andre i gaden og sende en
ansøgning til byudviklingspuljen. Det var så tæt på, at vi besluttede at
udskyde vores ansøgning til den næste deadline, 1.april 2004.
Siden dette møde har vi været i gang med at bearbejde forslaget, så
det bedre lever op til de ønsker kommunen har formuleret. I forbindelse
med kommunens arbejde med at realisere 40 km-hastighedszonen har
Trafikgruppen aftalt nyt møde med Vej og Park den 11. februar om mulighe-
derne for at kombinere vores anstrengelser.

Hornemansgade
Et par beboere i Hornemansgade nord har spurgt om hjælp til at fartdæmpe
strækningen mellem Kildevældsgade og bumpet. Gaden har mere trafik på
grund af erhvervskørsel og parkeringshungrende bilister. Beboerne er parate
til selv ”at spytte i næverne og kassen for at få processen i gang ”.
Vi har snakket med dem kort efter nytår om den umiddelbart rigtigste
løsning:et hævet lege/opholdsareal ligesom man kan se det sydgaderne i
kvarteret. Efter mødet vil beboerne tage kontakt med deres naboer for at
lodde stemningen og om muligt at komme med et forslag til Husejerforenin-
gen om et stykke lege-og opholdsgade, som de selv giver et økonomisk
bidrag til.

Trakgruppen har gennem året bestået af Adriaan Schelling, Susanne Koren
og Torkil Groving med Jan Væver som kontaktperson i bestyrelsen.


Kommentarer

Ingen kommentarer til denne nyhed
Fandt ingen kommentarer

Skriv din kommentar

Kommentar *
Navn *
Adresse *
Email *
Udfyld disse *
 

 

2006 copyright strandvejskvarteret.dk Email: hjemmeside(at)strandvejskvarteret.dk