Til forsiden af strandvejskvarteret
 
 
 
07.07.21 19:30 Alder: -19 dage

Bestyrelsesmøder 2021. Orientering til medlemmer

Af: Dines Boertmann, bestyrelsen

Faste møder den første onsdag i måneden. Har du emner til bestyrelsen, så skriv til bestyrelsen(at)strandvejskvarteret.dk, eller kontakt et bestyrelsesmedlem.

Bestyrelsesmøde 7/7-2021

I juli regner vi med at holde et kort arbejdsmøde (via nettet) onsdag den 7. juli.

Bestyrelsesmøde 9/6-2021

Bestyrelsesmødet i juni er af praktiske grunde rykket til onsdag den 9. juni.

Bestyrelsen brugte en smuk og lun sommeraften på følgende:

 • Mange vil sikkert anse dette for at være det vigtigste – Sommerfest 2021!
  Vi tror på at det bliver muligt at genoptage den årlige sommerfest –og datoen er sat til lørdag den 28. august. Som traditionen byder, skyder foreningen  midler i at sikre et stort og festligt arrangement – i år lidt ekstra for at markere, at vi alle har brug for at komme ud og lægge pandemien bag os.
  Frivillige til at planlægge, forberede, gennemføre (og rydde op) er motoren i sommerfesten – der vil komme opslag på FB-siden og hjemmesiden, der indkalder.

Derudover: 

 • Foreningens fælles aftale med Yousee om levering af en grundpakke giver af og til lidt støj i forhold til tilmelding/afmelding, og administrationen af aftalen tager en meget stor del af kassererens tid.
  Der er stadig et stort flertal af husene, der er tilsluttet aftalen, men mange husstande ændrer i disse år forbrugsmønstre i forhold til fjernsyn, streaming m.m. – og vi vil derfor have et øje på, om der sker forandringer i tilslutningen, som kan tale for ændringer.
 • Bestyrelsen vil forsøge at sikre at alle nye husejere så hurtigt som muligt bliver kontaktet og budt velkommen – og får alle de vigtige, nødvendige og praktiske informationer i forhold til at være husejer i kvarteret. Behovet er øget, fordi ejerskifter, der sker uden medvirken af mægler eller advokat ikke nødvendigvis indebærer, at den nye ejer bliver tilstrækkeligt informeret om husejerforeningen.
  Derfor har bestyrelsen tegnet et abonnement på tingbogsinformationer, der sikrer at vi bliver bekendt med alle hushandler i kvarteret; vi samler nogle vigtige papirer, og fremover vil vi på bestyrelsesmøderne tjekke om der er nye husejere, som vi skal slå et slag om og byde velkommen.
 • Endelig diskuterede bestyrelsen nogle forhold omkring vej og haver, og fik en status om aktiviteterne i et par arbejdsgrupper.
 • Som mange formodentlig har bemærket, har gruppen om ladestandere til el-køretøjer netop udsendt et spørgeskema på FB-siden.
 • Og på given foranledning synes bestyrelsen, at det er værd at huske at diskussioner om håndværkere, trailere, byggerod osv. vil være en del af vores hverdag, lige så længe som der udføres arbejder på vores huse. Og derfor kan man lige så godt føre dem sagligt og civiliseret – også på sociale medier.

Bestyrelsesmøde 5/5-2021

Et kort overblik over hvad bestyrelsen fik fra hånden på mødet:

Der kommer hele tiden nye husejere i kvarteret, og vi skal sikre at de både bliver hilst velkommen, og bliver godt informeret om de ting der følger med, så der ikke opstår misforståelser om f.eks. YouSee-abonnement, facaderegulativ, ombygninger osv.

Bestyrelsen vil derfor forbedre  vores velkomst-procedurer, herunder forsøge at sikre et bedre overblik over ejerskifter; det er ikke alle huse der handles via mæglere og derfor kan der være nye ejere som ikke får de (synes vi) nyttige informationer om hvad der følger med, når man flytter til Strandvejskvarteret.

Bestyrelsen drøftede kort og overordnet medierne i kvarteret, mere specifikt FB-gruppen. Bestyrelsen konstaterede at de forskellige medier er beboer-drevne initiativer som også bestyrelsen bruger til at kommunikere med foreningens medlemmer.

Elbiler og hybrid'er vinder frem, og tiden er inde til at søsætte en arbejdsgruppe, der - hvis der er interesserede - undersøger om, og i givet fald hvordan, der kan indpasses lade-faciliteter i kvarteret. Interesserede kan melde sig til bestyrelsen eller via FB-gruppen.

Bestyrelsen har modtaget forslag om at genoplive den fælles forsikring  for skjulte rør- og kloakskader. Det er et spørgsmål, der i givet fald kun kan afgøres af en generalforsamling, og bestyrelsen opfordrer interesserede til at samle en arbejdsgruppe, der kan undersøge spørgsmålet og eventuelt udarbejde et konkret forslag, der kan behandles af en generalforsamling.

Fra stakken med andre sager skal nævnes:

Bestyrelsen har nikket ja til en ansøgning til stakit-legatet; det betyder genopstandelse for en for længst forsvunden smedejernslåge, der fuldender et originalt smedejernshegn.

Håbet om at få renset installationsskabene i Kildevældsgade for grafitti blev desværre skuffet; bevillingen til en afrensning (ikke omfattet af foreningens anti-grafitti abonnement) gav ikke et overbevisende resultat, bl.a. på grund af skabenes aldersmedtagne overflader. Vi vil derfor ikke bruge flere penge på det.

Vi undersøger tilstand og tilgængelighed til hjertestarteren i Kuhlausgade, før vi tager stilling til eventuelle ændringer/bevillinger.

Bestyrelsen noterer med glæde, at der er taget et nabo-initiativ i området omkring Berggreensgade øst, og tager derfor ingen initiativer.

Næste bestyrelsesmøde afholdes onsdag den 2. juni.

Mvh Dines

Bestyrelsesmøde 18/4-2021 (ekstraordinært)

Husejerforeningens bestyrelse mødtes ekstraordinært den 18. april for at diskutere den strid, der har udviklet sig om legearealet i Berggreensgade øst.

Bestyrelsen beklager, at opfordringen den 27. marts til tilbageholdenhed og tålmodighed i forhold til legehuset skæbne, og opfordringen til ansvarlig og hensynsfuld brug af legeareal og legehus, ikke er blevet overholdt.

Det er uacceptabelt at nogen på egen hånd har fjernet legehuset; det er uacceptabelt at nogen har udført et hævntogt mod boeboere, som gerningsmændene tror har noget med fjernelsen at gøre, og det er uacceptabelt at der spredes rygter i kvarteret om hvem man mistænker for at stå bag fjernelsen.

Bestyrelsen har ingen midler, beføjelser eller instrumenter til løse en konflikt mellem naboer, og slet ikke mellem uklart definerede grupper af beboere. Men det er for os indlysende, at hele sagens forløb er yderst skadeligt for det fællesskab, der er mange anses for at være en af de centrale kvaliteter i kvarteret.

Derfor vil vi insistere på opfordringen til at alle - alle - nu besinder sig og afstår fra enhver handling og enhver rygtedannelse, der kan vedligeholde eller skærpe konflikten.

Spørgsmålet om anvendelsen af legearealet i Berggreensgade øst kan ikke løses, og vil ikke blive løst gennem majoriseringer eller ved aktivismens fuldbyrdede kendsgerninger. Løsninger her i kvarteret er altid blevet baseret på en balancering af hensynet til den enkelte husejers interesser med hensynet til fællesskabets; det ene må ikke udelukke det andet.

En eller anden form for dialog må og skal genetableres, og de, der mener at have legitime synspunkter (og hvem mener ikke det?) bliver nødt til at deltage i en s-a-m-t-a-l-e.

Det er vigtigt at alle også forstår, at foreningen har normer og vedtægter der både giver plads til initiativ, engagement og beboerindsats, og sikrer at alle væsentlige fællesanliggender afgøres af generalforsamlingen - ikke af enkeltpersoner eller arbejdsgrupper, de være sig formaliserede eller ej.

Vi appellerer nu til at ingen torpederer den medindflydelse alle har og bør have i foreningen ved nye handlinger eller aktioner, der kan fortsætte konflikten.

Bestyrelsen vil forsøge, hvis situationen og ikke mindst forsamlingsreglerne tillader det, at arrangere en ramme, der giver beboerne anledning til at tale sammen i levende live - i stedet for på sociale medier.

Mere om det senere. Dines

Bestyrelsesmøde 7/4-2021

Fra bestyrelsesmødet:

Elbiler og ladestandere:
Der kommer flere el- og hybridbiler i kvarteret, og tempoet kommer sikkert til at accelerere. Det rejser spørgsmålet om lade-infrastruktur, både for den enkelte hus/elbil-ejer og for kvarteret som helhed.
Ladeproblematikken (og de afledte parkerings-effekter) et et de klimapolitiske og bæredygtighedsrelaterede spørgsmål, bestyrelsen har rettet til kommunen, og vi har nu fået en række svar som bestyrelsen og foreningen kan arbejde videre med.
Kommunen påpeger at det er private operatører der opstiller ladestandere, og kommunens rolle (i hvert fald ind til videre) er alene at tage stilling til operatørernes ansøgninger om tilladelser til opstilling. Operatørerne har forskellige forretningsmodeller: nogle alene baseret på deres vurdering af "markedet", andre baseret på former for medfinansiering fra bolig/husejerforeninger (og deraf følgende lavere pris på strømmen for beboere).
Der er al mulig grund til at vi som forening søger indflydelse på, hvordan opladningsløsningerne kan bringes ind i  kvarteret: der vil komme en stigende efterspørgsel på løsninger fra husejere, men løsninger skal balanceres med hensynet til ejere af køretøjer der ikke kræver strøm.
I bestyrelsens øjne er privat opsatte ladeinstallationer på matriklen er ikke en vej frem, fordi vores forsyningsnet ikke vil kunne bære belastningen (og så ser vi helt bort fra det lednings- og parkeringscirkus, det ville kunne føre med sig).
Bestyrelsen har stillet nogle uddybende spørgsmål til kommunen, og når svarene foreligger er tiden inde til at interesserede beboere danner en arbejdsgruppe, der undersøger behov, muligheder og eventuelle forslag.

Grafitti:
Det viser sig at vores abonnement på fjernelse af grafitti ikke omfatter installationsskabene på vores gader. De tilhører forsyningsselskaber som Radius og Yousee/TDC, og selskaberne lader sig åbenbart ikke anfægte af grafitti.
Bestyrelsen har derfor indhentet og accepteret et tilbud på at få skabene renset; det skal dog gøres uden brug af vand, og afrensningen kan derfor ikke forventes af blive fuldstændig. Vi anser det for at være et eksperiment, og så må tiden vise om det er vellykket.

Anlægget på Torvet:
En husejer har påpeget at anlægget midt på torvet er i en sørgelig forfatning med nedslidt græs og mange hundelorte. Bestyrelsen har været i kontakt med Teknik- og Miljø-Forvaltningen, og bedt dem om hjælp til at få stedet rettet op. Kontaktpersonen har lovet at besigtige gerningsstedet og melde tilbage.

Støj:
Foranlediget af forlydender om flere ganske støjende og sene fester i kvarteret, gør bestyrelsen fredsommeligt og stilfærdigt opmærksom på at det gode naboskab trives bedst, når alle viser hensyn og tænker sig om; se også hjemmesiden : www.strandvejskvarteret.dk/102/article/1370/79/.

Om arbejdsgrupper generelt og konkret:
En arbejdsgruppe er en frivillig aktivitet, og er pr. definition åben for alle interesserede.  Arbejdsgrupper taler sig til rette om hvordan den organiserer sit arbejde, men der er ingen "formand/kvinde" med større autoritet/beføjelse end de øvrige deltagere.
I forhold til kontakt til kommunen og andre eksterne parter ligger det inden for en arbejdsgruppes rimelige råderum at spørge for at samle viden om rammer, forudsætninger, muligheder, regler m.m. - men den har ingen beføjelse til at indgå aftaler af nogen art uden bestyrelsens accept.
En arbejdsgruppe kan ikke træffe eller iværksætte beslutninger om kvarterets fælles anliggender uden klart mandat fra bestyrelsen eller generalforsamling.

Arbejdsgruppen om legearealer:
Arbejdsgruppen om legearealer, der blev oprettet i juni 2020, fik mandat til at undersøge muligheder og komme med ideer/forslag til, hvordan legearealer kan forbedres/skabes flere steder i kvarteret - som formuleret af bestyrelsen: en helhedsløsning.  Bestyrelsen pointerede da gruppen fik grønt lys, at fokus skulle være bredere end området i Berggreensgade øst.
Gruppen fik i opdrag at komme med en overordet helhedsbeskrivelse, der blev afsat en økonomisk ramme til eventuel konsulentbistand til skitseforslag, og den fik et pålæg om at inddrage bestyrelsen ved beslutninger.
Det er blevet understreget at kun en generalforsamling kan afsætte midler til et større konsulenthonorar, i fald det måtte komme til egentlige projekt-forslag.
Mandatet er med andre ord at komme med ideer og/eller forslag , og arbejdsgruppen er blevet anmodet om at redegøre for hvem der deltager, for hvordan eventuelle forslag påvirker de omkringboende og for hvordan de omkringboende inddrages.

Arbejdsdeling:
Arbejdsopgaverne er nu blevet fordelt mellem bestyrelsesmedlemmer og suppleanter; listen på hjemmesiden er blevet opdateret på www.strandvejskvarteret.dk/279/. 

Forhåndsorientering:

Bestyrelsen har en ganske tætpakket dagsorden til mødet den 7. april.

Ud over færdiggøre konstitueringen – fordelingen af ansvarsområder – skal bestyrelsen diskutere et tilbud om grafitti-afrensning af installationsskabene i Kildevældsgade, støj/larm-gener, vedligeholdelse af det grønne område på Torvet, dialogen med kommunen om klima/bæredygtighedsinitiativer – og legearealet i den østlige ende af Berggrensgade.

Har du ideer eller synspunkter, som du mener bestyrelsen bør tage op, kan du maile til bestyrelsen(at)strandvejskvarteret.dk, skrive her nedenfor med en kommentar, eller kontakte et medlem af bestyrelsen.

 Mvh Dines Boertmann

Bestyrelsesmøde 3/3-2021. Konstituering.

Husejerforeningens nye bestyrelse har holdt første møde den 3. marts efter generalforsamlingen.

Formandsposten er nu lagt i skødet på Dines Boertmann. 
Næstformand er - også i den kommende tid - Peter Faurhøj. 
Fordelingen af arbejdsopgaverne i øvrigt valgte bestyrelsen at udsætte til næste møde. 

De fortsættende medlemmer bød velkommen og gav introduktion til de nye i bestyrelsen. 

Bestyrelsen vil fortsætte med at holde møde den første onsdag i måneden.

 

Log: Suppl. tekst 19/4. Revideret og udvidet 8/4, 1/4-2021. Indlagt 4/3-2021.


Kommentarer

Ingen kommentarer til denne nyhed
Fandt ingen kommentarer

Skriv din kommentar

Kommentar *
Navn *
Adresse *
Email *
Udfyld disse *
 

 

2006 copyright strandvejskvarteret.dk Email: hjemmeside(at)strandvejskvarteret.dk