Til forsiden af strandvejskvarteret
 
 
 
05.05.21 19:00 Alder: -13 dage

Bestyrelsesmøder 2021. Orientering til medlemmer

Af: Dines Boertmann, bestyrelsen

Kommende møder

Bestyrelsen vil fortsætte med at holde møde den første onsdag i måneden.

Bestyrelsesmøde 5/5-2021 (plan)

xxxxx

Bestyrelsesmøde 18/4-2021 (ekstraordinært)

Husejerforeningens bestyrelse mødtes ekstraordinært den 18. april for at diskutere den strid, der har udviklet sig om legearealet i Berggreensgade øst.

Bestyrelsen beklager, at opfordringen den 27. marts til tilbageholdenhed og tålmodighed i forhold til legehuset skæbne, og opfordringen til ansvarlig og hensynsfuld brug af legeareal og legehus, ikke er blevet overholdt.

Det er uacceptabelt at nogen på egen hånd har fjernet legehuset; det er uacceptabelt at nogen har udført et hævntogt mod boeboere, som gerningsmændene tror har noget med fjernelsen at gøre, og det er uacceptabelt at der spredes rygter i kvarteret om hvem man mistænker for at stå bag fjernelsen.

Bestyrelsen har ingen midler, beføjelser eller instrumenter til løse en konflikt mellem naboer, og slet ikke mellem uklart definerede grupper af beboere. Men det er for os indlysende, at hele sagens forløb er yderst skadeligt for det fællesskab, der er mange anses for at være en af de centrale kvaliteter i kvarteret.

Derfor vil vi insistere på opfordringen til at alle - alle - nu besinder sig og afstår fra enhver handling og enhver rygtedannelse, der kan vedligeholde eller skærpe konflikten.

Spørgsmålet om anvendelsen af legearealet i Berggreensgade øst kan ikke løses, og vil ikke blive løst gennem majoriseringer eller ved aktivismens fuldbyrdede kendsgerninger. Løsninger her i kvarteret er altid blevet baseret på en balancering af hensynet til den enkelte husejers interesser med hensynet til fællesskabets; det ene må ikke udelukke det andet.

En eller anden form for dialog må og skal genetableres, og de, der mener at have legitime synspunkter (og hvem mener ikke det?) bliver nødt til at deltage i en s-a-m-t-a-l-e.

Det er vigtigt at alle også forstår, at foreningen har normer og vedtægter der både giver plads til initiativ, engagement og beboerindsats, og sikrer at alle væsentlige fællesanliggender afgøres af generalforsamlingen - ikke af enkeltpersoner eller arbejdsgrupper, de være sig formaliserede eller ej.

Vi appellerer nu til at ingen torpederer den medindflydelse alle har og bør have i foreningen ved nye handlinger eller aktioner, der kan fortsætte konflikten.

Bestyrelsen vil forsøge, hvis situationen og ikke mindst forsamlingsreglerne tillader det, at arrangere en ramme, der giver beboerne anledning til at tale sammen i levende live - i stedet for på sociale medier.

Mere om det senere. Dines

Bestyrelsesmøde 7/4-2021

Fra bestyrelsesmødet:

Elbiler og ladestandere:
Der kommer flere el- og hybridbiler i kvarteret, og tempoet kommer sikkert til at accelerere. Det rejser spørgsmålet om lade-infrastruktur, både for den enkelte hus/elbil-ejer og for kvarteret som helhed.
Ladeproblematikken (og de afledte parkerings-effekter) et et de klimapolitiske og bæredygtighedsrelaterede spørgsmål, bestyrelsen har rettet til kommunen, og vi har nu fået en række svar som bestyrelsen og foreningen kan arbejde videre med.
Kommunen påpeger at det er private operatører der opstiller ladestandere, og kommunens rolle (i hvert fald ind til videre) er alene at tage stilling til operatørernes ansøgninger om tilladelser til opstilling. Operatørerne har forskellige forretningsmodeller: nogle alene baseret på deres vurdering af "markedet", andre baseret på former for medfinansiering fra bolig/husejerforeninger (og deraf følgende lavere pris på strømmen for beboere).
Der er al mulig grund til at vi som forening søger indflydelse på, hvordan opladningsløsningerne kan bringes ind i  kvarteret: der vil komme en stigende efterspørgsel på løsninger fra husejere, men løsninger skal balanceres med hensynet til ejere af køretøjer der ikke kræver strøm.
I bestyrelsens øjne er privat opsatte ladeinstallationer på matriklen er ikke en vej frem, fordi vores forsyningsnet ikke vil kunne bære belastningen (og så ser vi helt bort fra det lednings- og parkeringscirkus, det ville kunne føre med sig).
Bestyrelsen har stillet nogle uddybende spørgsmål til kommunen, og når svarene foreligger er tiden inde til at interesserede beboere danner en arbejdsgruppe, der undersøger behov, muligheder og eventuelle forslag.

Grafitti:
Det viser sig at vores abonnement på fjernelse af grafitti ikke omfatter installationsskabene på vores gader. De tilhører forsyningsselskaber som Radius og Yousee/TDC, og selskaberne lader sig åbenbart ikke anfægte af grafitti.
Bestyrelsen har derfor indhentet og accepteret et tilbud på at få skabene renset; det skal dog gøres uden brug af vand, og afrensningen kan derfor ikke forventes af blive fuldstændig. Vi anser det for at være et eksperiment, og så må tiden vise om det er vellykket.

Anlægget på Torvet:
En husejer har påpeget at anlægget midt på torvet er i en sørgelig forfatning med nedslidt græs og mange hundelorte. Bestyrelsen har været i kontakt med Teknik- og Miljø-Forvaltningen, og bedt dem om hjælp til at få stedet rettet op. Kontaktpersonen har lovet at besigtige gerningsstedet og melde tilbage.

Støj:
Foranlediget af forlydender om flere ganske støjende og sene fester i kvarteret, gør bestyrelsen fredsommeligt og stilfærdigt opmærksom på at det gode naboskab trives bedst, når alle viser hensyn og tænker sig om; se også hjemmesiden : www.strandvejskvarteret.dk/102/article/1370/79/.

Om arbejdsgrupper generelt og konkret:
En arbejdsgruppe er en frivillig aktivitet, og er pr. definition åben for alle interesserede.  Arbejdsgrupper taler sig til rette om hvordan den organiserer sit arbejde, men der er ingen "formand/kvinde" med større autoritet/beføjelse end de øvrige deltagere.
I forhold til kontakt til kommunen og andre eksterne parter ligger det inden for en arbejdsgruppes rimelige råderum at spørge for at samle viden om rammer, forudsætninger, muligheder, regler m.m. - men den har ingen beføjelse til at indgå aftaler af nogen art uden bestyrelsens accept.
En arbejdsgruppe kan ikke træffe eller iværksætte beslutninger om kvarterets fælles anliggender uden klart mandat fra bestyrelsen eller generalforsamling.

Arbejdsgruppen om legearealer:
Arbejdsgruppen om legearealer, der blev oprettet i juni 2020, fik mandat til at undersøge muligheder og komme med ideer/forslag til, hvordan legearealer kan forbedres/skabes flere steder i kvarteret - som formuleret af bestyrelsen: en helhedsløsning.  Bestyrelsen pointerede da gruppen fik grønt lys, at fokus skulle være bredere end området i Berggreensgade øst.
Gruppen fik i opdrag at komme med en overordet helhedsbeskrivelse, der blev afsat en økonomisk ramme til eventuel konsulentbistand til skitseforslag, og den fik et pålæg om at inddrage bestyrelsen ved beslutninger.
Det er blevet understreget at kun en generalforsamling kan afsætte midler til et større konsulenthonorar, i fald det måtte komme til egentlige projekt-forslag.
Mandatet er med andre ord at komme med ideer og/eller forslag , og arbejdsgruppen er blevet anmodet om at redegøre for hvem der deltager, for hvordan eventuelle forslag påvirker de omkringboende og for hvordan de omkringboende inddrages.

Arbejdsdeling:
Arbejdsopgaverne er nu blevet fordelt mellem bestyrelsesmedlemmer og suppleanter; listen på hjemmesiden er blevet opdateret på www.strandvejskvarteret.dk/279/. 

Forhåndsorientering:

Bestyrelsen har en ganske tætpakket dagsorden til mødet den 7. april.

Ud over færdiggøre konstitueringen – fordelingen af ansvarsområder – skal bestyrelsen diskutere et tilbud om grafitti-afrensning af installationsskabene i Kildevældsgade, støj/larm-gener, vedligeholdelse af det grønne område på Torvet, dialogen med kommunen om klima/bæredygtighedsinitiativer – og legearealet i den østlige ende af Berggrensgade.

Har du ideer eller synspunkter, som du mener bestyrelsen bør tage op, kan du maile til bestyrelsen(at)strandvejskvarteret.dk, skrive her nedenfor med en kommentar, eller kontakte et medlem af bestyrelsen.

 Mvh Dines Boertmann

Bestyrelsesmøde 3/3-2021. Konstituering.

Husejerforeningens nye bestyrelse har holdt første møde den 3. marts efter generalforsamlingen.

Formandsposten er nu lagt i skødet på Dines Boertmann. 
Næstformand er - også i den kommende tid - Peter Faurhøj. 
Fordelingen af arbejdsopgaverne i øvrigt valgte bestyrelsen at udsætte til næste møde. 

De fortsættende medlemmer bød velkommen og gav introduktion til de nye i bestyrelsen. 

Bestyrelsen vil fortsætte med at holde møde den første onsdag i måneden.

 

Log: Suppl. tekst 19/4. Revideret og udvidet 8/4, 1/4-2021. Indlagt 4/3-2021.


Kommentarer

Ingen kommentarer til denne nyhed
Fandt ingen kommentarer

Skriv din kommentar

Kommentar *
Navn *
Adresse *
Email *
Udfyld disse *
 

 

2006 copyright strandvejskvarteret.dk Email: hjemmeside(at)strandvejskvarteret.dk