Bestyrelsesmøder 2022 og orienteringer til medlemmer fra bestyrelsen

Revideret af Dines Boertmann, bestyrelsen | |   Kalender

Referater og indkaldelser for bestyrelsens møder.

Næste bestyrelsesmøde 7/9-2022

... som altid …. er der en del løbende sager, der skal følges op på.
Er der emner eller problemer, du mener skal behandles i bestyrelsen, så kontakt et bestyrelsesmedlem, eller send en mail til adressen bestyrelsen@strandvejskvarteret.dk
Mvh Dines

Faste mødedatoer:

Bestyrelsen mødes normalt den første onsdag i måneden.

Referater og nyheder fra bestyrelsen: 

Reelt er der ikke tale om referater, men om sammenfatninger eller orienteringer fra bestyrelsen. Formelle referater føres af bestyrelsen i interne arkiver og er ikke til fri cirkulation, bl.a. fordi nogle sager skal håndteres fortroligt pga persondata af forskellig art. (Bestyrelsesreferater fra 2021.)

Bestyrelsesmøde 3/8-2022

Loppemarked og sommerfesten:
Det store loppemarked og sommerfesten er lige om hjørnet; der er som altid praktiske opgaver og Ane indkalder nu hjælpere til at få arrangementet på skinner - se det kommende opslag.
Progammet er uddelt, datoen er den 27. august og selve sommerfesten holdes som sidste år på torvets nordlige halvdel.

Havevandring:
Dagen efter, søndag den 28. august, går bestyrelsen på den traditionsrige havevandring gennem kvarteret.

YouSee igen igen:
Bestyrelsen har over den sidste lange periode diskuteret YouSee-grundpakke på så godt som samtlige møder. Vi besluttede sidste år at grundpakken automatisk afmeldes når et hus sælges; der har været afholdt et møde med YouSee som har klargjort at aftalen som sådan ikke vil blive ændret (men den betyder at husejere får en klart fordelagtig pris på netop grundpakken); mødet klargjorde desuden at det ikke er en forudsætning for at få net/bredbånd, at huset abonnerer på grundpakken eller andre tjenester fra YouSee.
Men så længe aftalen med YouSee om grundpakken består, er der et betydeligt administrativt arbejde for foreningen/kassereren, og en konstant mulighed for at foreningen skal dække for husejere, der ikke vil betalte dele af deres grundpakker. Bestyrelsen vil derfor fremlægge et forslag på den kommende generalforsamling om at der indføres et administrationsgebyr, afvejet i forhold til vores kendte årlige udgifter på denne konto.

Forsyningsanlæg:
Det er bestyrelsens opfattelse at foreningen har ansvar for vedligehold og reparation af dele af vores forsyning med el og vand. Omfanget af ansvar - og konsekvenser - er temmelig uklart, og det er en uklarhed der opstod da foreningens love i 1997 blev erstattet af foreningens vedtægter. Vi vil derfor anmode foreningens advokat om hjælp til at kaste lys over ejer- og ansvarforholdet, fortolket ud fra foreningens position - før vi begynder overvejelserne om, hvordan det i givet fald skal gribes an.

Skriver til politikerne:
Det er ikke nogen nyhed at bestyrelsen længe har haft en opfattelse af, at forvaltningen behandler og afgør sager i relation til lokalplanen vilkårligt og selvmodsigende. Vi håber at det nu etablerede samarbejde med Center for Bygningsbevaring på lidt længere sigt vil give os et solidt udgangspunkt for at gå i forhandling med kommunen om et tillæg til lokalplanen - derfor vil vi ikke her og nu åbne den proces.
Men i forlængelse af en konkret sag og sagsbehandling vil vi nu henvende os til Teknik- og Miljøudvalget og til borgmesteren, og pointere, at forvaltningens praksis reelt undergraver hele det erklærede formål med lokalplanen.

Diverse:
Endelig behandlede bestyrelsen er række uløste, løbende sager i relations til foreningens regulativer.
Næste bestyrelsesmøde holdes den 7. september.

Udskiftning af et bestyrelsesmedlem, ca 23/6-2022

Nyt fra bestyrelsen: Tommas Kisbye har meddelt at han træder ud af bestyrelsen, og opgiver "samarbejdsvanskeligheder med formanden" som årsag.
Formanden ser intet behov for at kommentere det.
Ane Stenbak, der er valgt som suppleant, tager nu plads som bestyrelsesmedlem.

Bestyrelsesmøde 1/6-2022

Håndbogen
Opdateringen af Håndbog for Husejere kommer nu et markant skridt fremad, idet vi indgår en aftale med Center for bygningsbevaring.
Det betyder at de udarbejder beskrivelser af de væsentlige elementer i kvarterets og husenes bevaringsværdige kvaliteter, og præcise beskrivelser af nogle af de detaljer, der oftest er genstand for vedligehold, reparation eller udskiftning.

Vi har tilskåret aftalen med Center for bygningsbevaring så deres bistand holder sig inden for den bevilling, generalforsamlingen har sat for opdateringen. Det betyder så, at opdateringen af andre dele af håndbogen skal udføres af os selv - det vil sige interesserede beboere. Når vi er klar til at begynde del del af arbejdet, vil vi opfordre interesserede til at melde sig.

Grundpakken
Vi har haft haft et møde med YouSee om foreningsaftalen og tv-grundpakken. Administrationen af husstandenes tilslutning/afmelding af grundpakken er en belastning, men det er “prisen” for at husstandene kan få grundpakken til en betydelig rabat. Så vi bevarer aftalen, ikke mindst i betragtning af, at omkring tre fjerdedele af husstandene er tilsluttet.

Forsyningsnet (el og vand)
En del gravearbejde i arkivet har klargjort, at foreningen har vedligeholdelsesansvaret for dele af vores forsyningsnet. Vi har nu brug for at få belyst nogle forsikringsmæssige forhold i den forbindelse, men bestyrelsen forudser at vi bør sikre at foreningen økonomisk kan håndtere vedligehold og eventuel reparation. VI regner med at fremlægge forslag på næste generalforsamling - der iøvrigt ikke holdes sidste tirsdag i februar - men dagen efter, onsdag den 1. marts.

Materielkælder
Gruppen, der styrer foreningens materielkælder, har ryddet op og vurderet tingenes tilstand; bestyrelsen har givet grønt lys til de ønsker om nyanskaffelser som gruppen har forelagt. Se snarlig orientering fra materielgruppen.

Kilden
De gode folk, der har fingrene i de forskellige medier i foreningen har været samlet til en snak om information og kommunikation i kvarteret, i høj grad foranlediget af at dagene ser ud til at være talte for Kilden som blad, der udkommer på papir. Siden efteråret er der blevet efterlyst nye kræfter til at redigere og stå for bladet, uden held, og går overvejelserne nu på om Kilden kan reinkarneres via nettet. Ovenstående kan også læses som sidste udkald: skal Kilden fortsætte i papir-udgave, er det nu du skal melde dig som redaktør!

Regulativsager
Endelig så bestyrelsen på den række af sager om have- og facaderegulativ, som i øjeblikket er aktive. En enkelt er afsluttet efter dialog med husejeren.

Næste møde holdes den 3. august.

Bestyrelsesmøde 4/5-2022

Bestyrelsen konstaterede, at der er fornuftig fremdrift i to af de prioriterede opgaver: vi holder i næste uge et møde med kompetente folk om revideringen af Håndbog for husejere - og i spørgsmålet om forsyningsanlæg (el og vand) vil vi nu indhente juridisk støtte.

Havevandring og Sommerfest
Sommerfesten er som varslet, planlagt til at finde sted på Torvet den 27. august - og dagen efter - den 28. august, vil bestyrelsen foretage den årlige havevandring ad kvarterets mange smukke, grønne gader - og eventuelt hist og her lade et ord falde om forhold, der stritter lidt ud i forhold til haveregulativet.

Regulativ-sager
Vi har for tiden en håndfuld sager, hvor vi er i forskellige stadier af kontakt eller dialog med husejere om facade- eller haveregulativ. Det er sager der går deres gang; vi arbejder på at rykkere, kontakt osv fører til at sagerne kan afsluttes med de rigtige løsninger.
I forlængelse af bestyrelsens beslutning om at notere udestående regulativ-sager og informere ejendomsmæglere om sager ved hushandel, vil vi fremover sørge for at husejeren skriftligt gøres bekendt at der er en sag på ejendommen. Så længe en sådan sag er udestående, skal bestyrelsen årligt sende husejeren en erindringsskrivelse, så der ikke er risiko for forældelse.

Sidst, men ikke mindst:
Foråret er i fuldt sving, sommeren står for døren - og både voksne og børn nyder at være ude i gårde og baderum. Det betyder fester, sammenkomster og fejringer- planlagte og spontane - så husk de helt simple regler for godt naboskab:
Tag hensyn, tal med naboerne, skru ned i tide, gå inden døre hvis det er sent og stemningen er højrøstet.
Næste møde i bestyrelsen holdes den 1. juni.

Bestyrelsesmøde 6/4-2022

Håndbogen
Bestyrelsen genopliver nu dialogen med Center for Bygningsbevaring om opdatering af håndbog for Husejere. Samtidig laver vi selv en gennemgang, så vi tilpasse de dele af opgaven, der skal udføres med eksterne kræfter, til den sum generalforsamlingen har afsat til projektet.
Det betyder at vi forudser at en del af de mere informations- og håndbogsagtige afsnit gennemgås og revideres af bestyrelsesmedlemmer og interesserede beboere.
Vi vil desuden undersøge, om vi via Center for Bygningsbevaring kan få et sæt vurderinger af nøgleelementer i husenes og kvarterets bevaringsværdige kvaliteter - en værdisætning, der også kan tjene som en form for prioritering af, hvordan vi skal bruge vores kræfter.
Yderligere vil vi undersøge i hvilket omfang vi i forhold til eventuelle sager om regulativ-tvister kan få gavn af betalte konsulentydelser fra Foreningen Bevaringsværdige Bygninger, som Husejerforeningen er medlem af.

Kontingent
Opkrævningerne af kontingent - og tv-grundpakker - er netop nu i spil, og derfor har vi ikke et klart billede af, om der er 30-40 restancer, eller om der blot er tale om forsinkelser; derfor en opfordring til at huske betaling, og eventuelt få kontingentet tilmeldt betalingsordning, så vi sparer kassereren for unødig administration.

Yousee
Vi prioriterer at få en meget snarligt møde med Yousee, for at diskutere fremtiden for den foreningsadministrerede grundpakke. På den ene side sparer vores aftale med Yousee hver husstand med grundpakke for i omegnen af 1200 kr om året - på den anden side har bestyrelsen, og især kassereren, ikke andet end bøvl og kævl med ordningen.VI søger derfor en forbedring af aftalen om administration og ansvar; alternativet er at udtræde af aftalen.

Lokale-mangel
Vi er kommet i klemme med lokale til generalforsamlingen næste år, da Charlottehaven er optaget. Vi undersøger om det løser problemet at rykke dagen for generalforsamlingen inden for den samme uge; ellers kommer vi til at gennemføre den under andet tag i 2023.
Belært af erfaringen har vi allerede nu reserveret Charlottehaven i februar 2024.

Endelig tog bestyrelsen temperaturen på en række udestående sager om foreningens regulativer, som vi følger op på.

Næste møde afholdes den 4.05.22 kl 19.

Bestyrelsesmøde 9/3-2022

Bestyrelsens første møde efter GF fokuserede på at prioritere de opgaver, som er på tapetet efter generalforsamlingen.

Det som man kan kalde bestyrelsens arbejdsprogram er sammensat af de konstante elementer i foreningens virksomhed og de nye opgaver, som er besluttet:
- undersøgelsen af om der kan etableres legeområder i de nordlige gader
- brugen af de øgede midler, som generalforsamlingen har afsat til arbejdet med at sikre kvarterets bevaringsværdige kvaliteter.

Endnu et redskab
Vi vil forsøge at anvende de øgede midler som endnu et ben i en strategi, der skal give foreningen flere måder at håndtere problemerne omkring bygningsbevaring og renovering.
Vores overvejelser går i retning at skaffe uvildig, fagligt kvalificeret vurdering af en række dele og elementer i kvarteret og dets arkitektur, for derved at komme nærmere en alment anerkendt skelnen mellem bagateller og de væsentlige, karakterforandrende ændringer/udskiftninger.
Det får derfor også høj prioritet at få gennemført opdateringen af Håndbog for husejere; den er et vigtigt instrument i sig selv, men arbejdet er samtidig vigtigt i forhold til at forny diskussionen med kommunen om at få facaderegulativet klassificeret som tillæg til lokalplanen.

Forsyningsanlæg
Arbejdsprogrammet omfatter også undersøgelsen af, hvor stort problemet er med den del af el-forsynings installationen, der er foreningsejet - og hvad der i givet fald skal til, teknisk og økonomisk, for at løse det. Bestyrelsen anser det for fornuftigt, at vi benytter lejligheden til også at få vished om ejer- og ansvarsforhold på de mulige foreningsejede dele af vandforsyningen.

Og så er der selvfølgelig sommerfesten - den har nu som før høj prioritet.

Konstituering
Naturligvis konstituerede bestyrelsen sig også på første møde: Dines Boertmann fortsætter som formand, og Peter Faurhøj fortsætter som næstformand.
Bestyrelsen er som helhed den samme som før generalforsamlingen, og umiddelbart fortsætter alle med de samme opgaver og ansvarsområder som sidste år. Vi holder dog døren på klem for eventulle rokeringer på næste møde.

Bestyrelsen mødes igen den 6. april.

Bestyrelsesmøde 26/1-2022

Forberedt GF.

Forhåndsorientering mhp GF, 25/1-2022

Forslag til generalforsamlingen
Tre beboer-forslag til den forestående generalforsamling var afleveret da tidsfristen udløb mandag,  og de bliver tilgængelige i deres helhed, når indkaldelse og det samlede materiale til generalforsamlingen snart omdeles til alle husejere.
I korthed drejer forslagene sig om følgende:
1.
Ladestander-gruppen ønsker at foreningen går aktivt ind og opstiller lade-standere til el-køretøjer. Det skal ske via en aftale med en driftsoperatør, men foreningen skal styre el-prisen i standerne, og dermed sikre tilbagebetaling af et lån, der finansierer etableringen.
2.
Fælles-arealgruppen stiller med forslag, der kan behandles som tre enkelt-elementer: bemaling af asfalten i legeområder med blandt andet hinkeruder - opholdsmøbler i alle stille/lege-områder i kvarteret - etablering af trafikdæmpede zoner i de nordlige gader, svarende til zonerne i syd.
3.
Tre beboere med erfaring som formænd i foreningen ønsker at behandling og opfølgning på overtrædelser af foreningens regulativer bliver mere konsekvent og hurtig. Derfor foreslår de at en fast post i budgettet betaler for at overtrædelsessager, der ikke umiddelbart kan løses af bestyrelsen, overdrages til professionel ekstern hjælp.

Alle tre forslag er naturligvis vedhæftet en pris-seddel  ……

Bestyrelsen samles onsdag, 26.1., for at færdiggøre indkaldelse, beretning, regnskab, forslag  m.m.
Bestyrelsen vil også vende flere løbende sager; har du emner eller spørgsmål du ønsker drøftet, kan du kontakte et bestyrelsesmedlem eller skrive en mail til bestyrelsen@strandvejskvarteret.dk

Bestyrelsesmøde 5/1-2022

Julemarked:
Tre af de bærende kræfter bag Julemarkedet - Julie, Charlotte og Susanne - evaluerede i går, sammen med bestyrelsen årets julemarked i Weysesgade.
Både gruppen og bestyrelsen mener at årets JM fungerede godt og at der var fin tilslutning. Gruppen satser på øge tilslutning fra resten af kvarteret og få mere mangfoldighed i udbud. Det er et arrangement for kvarterets beboere, og gruppen ønsker at fortsætte med et omfang som i 2021.
Bestyrelsen er enig i at det er en vellykket arrangement der bidrager positivt til kvarteret, og som  skal prioriteres som sådan i kvarterets budget.

Lokaludvalg:
Tanveer Sharif, Kildevældsgade 14, har meldt sig som mulig kandidat til Østerbro Lokaludvalg og bestyrelsen har talt med ham om ideer og forventninger i fald han kan blive valgt. (Foreninger i bydelen kan opstille kandidater og stemme). Både Tanveer og bestyrelsen er helt på det rene med, at en plads i lokaludvalget først og fremmest handler om at skabe mere kontakt til hvad der i øvrigt foregår i bydelen. Bestyrelsen har besluttet at støtte Tanveers kandidatur. Kvarteret har også tidligere haft en repræsentant i lokaludvalget.

Generalforsamlingen:
Det er bestyrelsens forventning (forhåbning) at det er muligt at afholde generalforsamlingen den 22. februar på helt normal vis i Charlottehavens lokaler - det vil også sige at vi ikke regner med at der skal være mulighed for deltagelse via nettet.
Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest den 24. januar. og bestyrelsen holder et ekstraordinært møde den 26. januar for at færdiggøre beretning, regnskab og budget - og vurdere eventuelle stillede forslag.
Der er i år tre bestyrelsesmedlemmer, to suppleanter og revisorer på valg. Opstilling kan ske helt frem til punktet valg under selve generalforsamlingen.
 

Log: Rev løbende for hvert bestyrelsesmøde. Oprettet 20/12-2021.

Bliv den første til at skrive en kommentar på denne artikel

Skriv ny kommentar

×

Dit navn er påkrævet

Udfyld gyldigt navn

Din email er ugyldig

Din email er ugyldig

Kommentar er påkrævet

Captcha Code Kan du ikke læse billedet? Klik for at genskabe ny kode

Captcha er påkrævet

Koden er ikke korrekt

* Disse felter er påkrævet