Bestyrelsesmøder 2022. Orientering til medlemmer

Revideret af Dines Boertmann, bestyrelsen | |   Kalender

Referater og indkaldelser for bestyrelsens møder.

Næste bestyrelsesmøde 1/6-2022

Har du emner eller spørgsmål, du mener bør behandles i bestyrelsen, kan du henvende dig til et bestyrelsesmedlem, eller skriver til bestyrelsen@strandvejskvarteret.dk.

Faste mødedatoer:

Bestyrelsen mødes normalt den første onsdag i måneden.

Referater: 

Reelt er der ikke tale om referater, men om sammenfatninger eller orienteringer fra bestyrelsen. Formelle referater føres af bestyrelsen i interne arkiver og er ikke til fri cirkulation, bl.a. fordi nogle sager skal håndteres fortroligt pga persondata af forskellig art. (Bestyrelsesreferater fra 2021.)

Bestyrelsesmøde 4/5-2022

Bestyrelsen konstaterede, at der er fornuftig fremdrift i to af de prioriterede opgaver: vi holder i næste uge et møde med kompetente folk om revideringen af Håndbog for husejere - og i spørgsmålet om forsyningsanlæg (el og vand) vil vi nu indhente juridisk støtte.

Havevandring og Sommerfest
Sommerfesten er som varslet, planlagt til at finde sted på Torvet den 27. august - og dagen efter - den 28. august, vil bestyrelsen foretage den årlige havevandring ad kvarterets mange smukke, grønne gader - og eventuelt hist og her lade et ord falde om forhold, der stritter lidt ud i forhold til haveregulativet.

Regulativ-sager
Vi har for tiden en håndfuld sager, hvor vi er i forskellige stadier af kontakt eller dialog med husejere om facade- eller haveregulativ. Det er sager der går deres gang; vi arbejder på at rykkere, kontakt osv fører til at sagerne kan afsluttes med de rigtige løsninger.
I forlængelse af bestyrelsens beslutning om at notere udestående regulativ-sager og informere ejendomsmæglere om sager ved hushandel, vil vi fremover sørge for at husejeren skriftligt gøres bekendt at der er en sag på ejendommen. Så længe en sådan sag er udestående, skal bestyrelsen årligt sende husejeren en erindringsskrivelse, så der ikke er risiko for forældelse.

Sidst, men ikke mindst:
Foråret er i fuldt sving, sommeren står for døren - og både voksne og børn nyder at være ude i gårde og baderum. Det betyder fester, sammenkomster og fejringer- planlagte og spontane - så husk de helt simple regler for godt naboskab:
Tag hensyn, tal med naboerne, skru ned i tide, gå inden døre hvis det er sent og stemningen er højrøstet.
Næste møde i bestyrelsen holdes den 1. juni.

Bestyrelsesmøde 6/4-2022

Håndbogen
Bestyrelsen genopliver nu dialogen med Center for Bygningsbevaring om opdatering af håndbog for Husejere. Samtidig laver vi selv en gennemgang, så vi tilpasse de dele af opgaven, der skal udføres med eksterne kræfter, til den sum generalforsamlingen har afsat til projektet.
Det betyder at vi forudser at en del af de mere informations- og håndbogsagtige afsnit gennemgås og revideres af bestyrelsesmedlemmer og interesserede beboere.
Vi vil desuden undersøge, om vi via Center for Bygningsbevaring kan få et sæt vurderinger af nøgleelementer i husenes og kvarterets bevaringsværdige kvaliteter - en værdisætning, der også kan tjene som en form for prioritering af, hvordan vi skal bruge vores kræfter.
Yderligere vil vi undersøge i hvilket omfang vi i forhold til eventuelle sager om regulativ-tvister kan få gavn af betalte konsulentydelser fra Foreningen Bevaringsværdige Bygninger, som Husejerforeningen er medlem af.

Kontingent
Opkrævningerne af kontingent - og tv-grundpakker - er netop nu i spil, og derfor har vi ikke et klart billede af, om der er 30-40 restancer, eller om der blot er tale om forsinkelser; derfor en opfordring til at huske betaling, og eventuelt få kontingentet tilmeldt betalingsordning, så vi sparer kassereren for unødig administration.

Yousee
Vi prioriterer at få en meget snarligt møde med Yousee, for at diskutere fremtiden for den foreningsadministrerede grundpakke. På den ene side sparer vores aftale med Yousee hver husstand med grundpakke for i omegnen af 1200 kr om året - på den anden side har bestyrelsen, og især kassereren, ikke andet end bøvl og kævl med ordningen.VI søger derfor en forbedring af aftalen om administration og ansvar; alternativet er at udtræde af aftalen.

Lokale-mangel
Vi er kommet i klemme med lokale til generalforsamlingen næste år, da Charlottehaven er optaget. Vi undersøger om det løser problemet at rykke dagen for generalforsamlingen inden for den samme uge; ellers kommer vi til at gennemføre den under andet tag i 2023.
Belært af erfaringen har vi allerede nu reserveret Charlottehaven i februar 2024.

Endelig tog bestyrelsen temperaturen på en række udestående sager om foreningens regulativer, som vi følger op på.

Næste møde afholdes den 4.05.22 kl 19.

Bestyrelsesmøde 9/3-2022

Bestyrelsens første møde efter GF fokuserede på at prioritere de opgaver, som er på tapetet efter generalforsamlingen.

Det som man kan kalde bestyrelsens arbejdsprogram er sammensat af de konstante elementer i foreningens virksomhed og de nye opgaver, som er besluttet:
- undersøgelsen af om der kan etableres legeområder i de nordlige gader
- brugen af de øgede midler, som generalforsamlingen har afsat til arbejdet med at sikre kvarterets bevaringsværdige kvaliteter.

Endnu et redskab
Vi vil forsøge at anvende de øgede midler som endnu et ben i en strategi, der skal give foreningen flere måder at håndtere problemerne omkring bygningsbevaring og renovering.
Vores overvejelser går i retning at skaffe uvildig, fagligt kvalificeret vurdering af en række dele og elementer i kvarteret og dets arkitektur, for derved at komme nærmere en alment anerkendt skelnen mellem bagateller og de væsentlige, karakterforandrende ændringer/udskiftninger.
Det får derfor også høj prioritet at få gennemført opdateringen af Håndbog for husejere; den er et vigtigt instrument i sig selv, men arbejdet er samtidig vigtigt i forhold til at forny diskussionen med kommunen om at få facaderegulativet klassificeret som tillæg til lokalplanen.

Forsyningsanlæg
Arbejdsprogrammet omfatter også undersøgelsen af, hvor stort problemet er med den del af el-forsynings installationen, der er foreningsejet - og hvad der i givet fald skal til, teknisk og økonomisk, for at løse det. Bestyrelsen anser det for fornuftigt, at vi benytter lejligheden til også at få vished om ejer- og ansvarsforhold på de mulige foreningsejede dele af vandforsyningen.

Og så er der selvfølgelig sommerfesten - den har nu som før høj prioritet.

Konstituering
Naturligvis konstituerede bestyrelsen sig også på første møde: Dines Boertmann fortsætter som formand, og Peter Faurhøj fortsætter som næstformand.
Bestyrelsen er som helhed den samme som før generalforsamlingen, og umiddelbart fortsætter alle med de samme opgaver og ansvarsområder som sidste år. Vi holder dog døren på klem for eventulle rokeringer på næste møde.

Bestyrelsen mødes igen den 6. april.

Bestyrelsesmøde 26/1-2022

Forberedt GF.

Forhåndsorientering mhp GF, 25/1-2022

Forslag til generalforsamlingen
Tre beboer-forslag til den forestående generalforsamling var afleveret da tidsfristen udløb mandag,  og de bliver tilgængelige i deres helhed, når indkaldelse og det samlede materiale til generalforsamlingen snart omdeles til alle husejere.
I korthed drejer forslagene sig om følgende:
1.
Ladestander-gruppen ønsker at foreningen går aktivt ind og opstiller lade-standere til el-køretøjer. Det skal ske via en aftale med en driftsoperatør, men foreningen skal styre el-prisen i standerne, og dermed sikre tilbagebetaling af et lån, der finansierer etableringen.
2.
Fælles-arealgruppen stiller med forslag, der kan behandles som tre enkelt-elementer: bemaling af asfalten i legeområder med blandt andet hinkeruder - opholdsmøbler i alle stille/lege-områder i kvarteret - etablering af trafikdæmpede zoner i de nordlige gader, svarende til zonerne i syd.
3.
Tre beboere med erfaring som formænd i foreningen ønsker at behandling og opfølgning på overtrædelser af foreningens regulativer bliver mere konsekvent og hurtig. Derfor foreslår de at en fast post i budgettet betaler for at overtrædelsessager, der ikke umiddelbart kan løses af bestyrelsen, overdrages til professionel ekstern hjælp.

Alle tre forslag er naturligvis vedhæftet en pris-seddel  ……

Bestyrelsen samles onsdag, 26.1., for at færdiggøre indkaldelse, beretning, regnskab, forslag  m.m.
Bestyrelsen vil også vende flere løbende sager; har du emner eller spørgsmål du ønsker drøftet, kan du kontakte et bestyrelsesmedlem eller skrive en mail til bestyrelsen@strandvejskvarteret.dk

Bestyrelsesmøde 5/1-2022

Julemarked:
Tre af de bærende kræfter bag Julemarkedet - Julie, Charlotte og Susanne - evaluerede i går, sammen med bestyrelsen årets julemarked i Weysesgade.
Både gruppen og bestyrelsen mener at årets JM fungerede godt og at der var fin tilslutning. Gruppen satser på øge tilslutning fra resten af kvarteret og få mere mangfoldighed i udbud. Det er et arrangement for kvarterets beboere, og gruppen ønsker at fortsætte med et omfang som i 2021.
Bestyrelsen er enig i at det er en vellykket arrangement der bidrager positivt til kvarteret, og som  skal prioriteres som sådan i kvarterets budget.

Lokaludvalg:
Tanveer Sharif, Kildevældsgade 14, har meldt sig som mulig kandidat til Østerbro Lokaludvalg og bestyrelsen har talt med ham om ideer og forventninger i fald han kan blive valgt. (Foreninger i bydelen kan opstille kandidater og stemme). Både Tanveer og bestyrelsen er helt på det rene med, at en plads i lokaludvalget først og fremmest handler om at skabe mere kontakt til hvad der i øvrigt foregår i bydelen. Bestyrelsen har besluttet at støtte Tanveers kandidatur. Kvarteret har også tidligere haft en repræsentant i lokaludvalget.

Generalforsamlingen:
Det er bestyrelsens forventning (forhåbning) at det er muligt at afholde generalforsamlingen den 22. februar på helt normal vis i Charlottehavens lokaler - det vil også sige at vi ikke regner med at der skal være mulighed for deltagelse via nettet.
Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest den 24. januar. og bestyrelsen holder et ekstraordinært møde den 26. januar for at færdiggøre beretning, regnskab og budget - og vurdere eventuelle stillede forslag.
Der er i år tre bestyrelsesmedlemmer, to suppleanter og revisorer på valg. Opstilling kan ske helt frem til punktet valg under selve generalforsamlingen.
 

Log: Rev løbende for hvert bestyrelsesmøde. Oprettet 20/12-2021.

Bliv den første til at skrive en kommentar på denne artikel

Skriv ny kommentar

×

Dit navn er påkrævet

Udfyld gyldigt navn

Din email er ugyldig

Din email er ugyldig

Kommentar er påkrævet

Captcha Code Kan du ikke læse billedet? Klik for at genskabe ny kode

Captcha er påkrævet

Koden er ikke korrekt

* Disse felter er påkrævet