2018, Referat fra generalforsamling

Revideret af Webadministratoren | |   Husejerforeningen og GF

Tid: Tirsdag d. 27. febr. 2018 kl 19.30-ca 23:30.  

Sted: Charlottehaven, Lokale: Vinterhaven, Hjørringgade 12C, København Ø.

Referatet fra generalforsamlingen 

  Det fulde og officielle referat som et særtryk fra Kilden, marts 2018/1.

Kort, uofficielt resumé af referatet   

Webadministratoren har her lavet et kort resumé af beslutningerne på aftenen. Dette resumé er uautoriseret og uden juridisk betydning, men forhåbentlig nyttig til en hurtig orientering.

1. Valg af dirigent. 

2. Bestyrelsens beretning: Fremlagt kortfattet. Affaldssorteringssagen uddybet. Beretningen taget til efterretning. 

3. Orientering om:  

 • a. Energigruppen (mundtlig præsentation ved Jørgen Frederiksen)
 • b. Kommunikation (mundtlig præsentation fra
  - Kilden (afsked med Lise Fogh og Ulla Liberg; velkomst til Ann-Louise Madvig Sigfredsson) og fra
  - Hjemmesiden (ved webadministratoren Søren Borch))
 • c. Hjertestarter (mundtlig præsentation ved Lene Lerche-Thomsen, vores hjertestarter har været brugt to gange i år)
 • d. Konfliktmæglerkorpset (mundtlig præsentation ved Christian Werenberg, gruppen udvidet i aften)
 • e. Haveklubben (ingen præsentation)
 • f. Materielkælderen (tilføjet på dagsordenen, mundtlig præsentation ved Jørgen Frederiksen).

4. Foreningens regnskab 2017 (fremgår af indkaldelsen): Præsenteret af vores regnskabsmand Lars Bjerregaard. Godkendt.

5. Forslag til beslutning:

 • 5A Forslag til beslutning om ny aftale med YouSee vedrørende TV- og radiosignal samt internet. Supplerende information under TV-gruppens webside: Eenstemmigt vedtaget.
 • 5B Forslag om bevilling til et udredningsarbejde om træernes tilstand på torvet, omhandlende en tilstandsrapport og en handlingsplan: Nedstemt. Et alternativt forslag med foranalyse med bevilling på 10.000 kr vist nok vedtaget.
 • 5C Forslag om beplantning i de chausseestenbelagte hjørner til sidevejene i Landskronagade: Vedtaget med stort flertal.
 • 5D Forslag om indkøb og opsætning af reetablering af lamper på torvet. Supplerende information hentes her: Forslaget forkastet med et flertal.
 • 5E Nedsættelse af et festudvalg (125 års jubilæum i 2018): Vedtaget uden egentlig afstemning.

6. Budgetforslag 2018 (der henvises til bilag til dagsordens punkt 4): Budget godkendt, med de justeringer, der følger af beslutninger under forslag 5A,..., E. Kontingentet fastholdt til 3.000 kr/år/hus, hvor de ca 1.961 kr dækker TV-grundpakken, når den nye YouSee-aftale falder på plads. TV-grundpakken kan senere opsiges af de husstande, som ikke ønsker den, når det administrativt kan håndteres i foreningen.

7. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter til bestyrelsen
    På valg:

 • Bestyrelsesmedlemmer: Peter Faurhøj og Benditte Skyhøj Olsen, som begge modtager genvalg. Flemming Toft genopstiller ikke. Jan Væver fratræder.:
  PF og BSO genvalgt. FT og JV trådt ud. Jesper Øland Petersen og Jacob Ingvartsen valgt ind.
 • Suppleanter: Jesper Øland Petersen og Louise Garde Wibroe. Begge modtager genvalg - Jesper stiller ligeledes op som bestyrelsesmedlem: JØP valgt til bestyrelsen. LGW genvalgt som suppleant. Christel Teglers valgt som suppleant.

8. Valg af revisorer og revisorsuppleant

 • Søren Friis-Mikkelsen (revisor) og Jørgen Vestergaard (suppleant) fratræder.
  Morten Rand Jensen stiller op til valg som revisor:
  Valgt blev Morten Rand Jensen (revisor) og Jakob Bjerre (revisorsuppleant).

9. Eventuelt.
 

Indkaldelse og beretning

Indkaldelse, beretning, forslag til dagsordenen, regnskab og budget kan hentes her i pdf-format. Dette blev uddelt i papirformat til alle huse den 10. og 11. februar og lagt her på hjemmesiden den 11. februar.
 

Supplerende information og debat

Du kan finde mere information om generalforsamlingens temaer flere steder, hvor du også kan indlægge kommentarer:

 

Log: Det officielle  referat indlagt 26/3-2018. Artiklen er opr. oprettet med uofficielt referat den 28/2-2018.

Bliv den første til at skrive en kommentar på denne artikel

Skriv ny kommentar

×

Dit navn er påkrævet

Udfyld gyldigt navn

Din email er ugyldig

Din email er ugyldig

Kommentar er påkrævet

Captcha Code Kan du ikke læse billedet? Klik for at genskabe ny kode

Captcha er påkrævet

Koden er ikke korrekt

* Disse felter er påkrævet