2022, Indkaldelse, Ordinær generalforsamling, 22. februar. Foreløbige forslag

Revideret af Webredaktør Søren Borch | |   Kalender

Foreløbig og uofficiel indkaldelse til ordinær generalforsamling i Husejerforeningen i Strandvejskvarteret. 
Opslået af webadministratoren, for at alle kan lægge GF i kalenderen.
Kort resume af forslag nedenfor.

Alle husejere er medlemmer med én stemme per hus.

Tid: Tirsdag d. 22. febr. 2022 kl 19.30.  
Sted: Fysisk mødelokale eller virtuelt mødelokale?

Virtuelt eller fysisk fremmøde

Vi kender endnu ikke situationen med coronasmitte og de deraf afledte regler for forsamlinger, som vil gøre sig gældende ultimo februar.
Webredaktionen forstår, at bestyrelsen forbereder sig på begge alternativer. Du vil løbende blive orienteret her på hjemmesiden.

De fleste af os kender formen for fysiske generalforsamlinger. Mange deltog også i den virtuelle GF sidste år i "Zoom-lokalet".
Du kan evt repetere vha GF-indkaldelse for 2021 og GF-referat for 2021.

Dagsorden

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning.

3. Foreningens regnskab 2021.

4. Forslag til beslutning:
    A. xxxx
    B. xxxx.
    C. xxxx.

5. Budgetforslag 2022.

6. Orientering om:
    a. xxx-gruppen
    b. Kilden
    c. Hjemmesiden
    d. xxxx
    e. xxxx
    f. xxx

7. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter til bestyrelsen.
    På valg:
       Bestyrelsesmedlemmer: NN, NN og NN.
    Suppleanter:
       NN og NN.

8. Valg af revisorer og revisorsuppleant:
      NN.
      NN som suppleant.

9. Eventuelt.

Indkaldelse og beretning

Indkaldelse, beretning, forslag til dagsordenen, regnskab og budget.
Indkaldelsen vil blive omdelt i januar - februar 2022.

Ad 4. Forslag 

Tre beboer-forslag til den forestående generalforsamling var afleveret da tidsfristen udløb mandag 24/1-2022,  og de bliver tilgængelige i deres helhed, når indkaldelse og det samlede materiale til generalforsamlingen snart omdeles til alle husejere.
I korthed drejer forslagene sig om følgende:
1.
Ladestander-gruppen ønsker at foreningen går aktivt ind og opstiller lade-standere til el-køretøjer. Det skal ske via en aftale med en driftsoperatør, men foreningen skal styre el-prisen i standerne, og dermed sikre tilbagebetaling af et lån, der finansierer etableringen.
2.
Fælles-arealgruppen stiller med forslag, der kan behandles som tre enkelt-elementer: bemaling af asfalten i legeområder med blandt andet hinkeruder - opholdsmøbler i alle stille/lege-områder i kvarteret - etablering af trafikdæmpede zoner i de nordlige gader, svarende til zonerne i syd.
3.
Tre beboere med erfaring som formænd i foreningen ønsker at behandling og opfølgning på overtrædelser af foreningens regulativer bliver mere konsekvent og hurtig. Derfor foreslår de at en fast post i budgettet betaler for at overtrædelsessager, der ikke umiddelbart kan løses af bestyrelsen, overdrages til professionel ekstern hjælp.

Alle tre forslag er naturligvis vedhæftet en pris-seddel  ……

Opstilling af kandidater

Der skal som sædvanlig vælges nye medlemmer til bestyrelsen, så det er fint, hvis du får egnede naboer til at stille op - eller stil selv op. Kontakt evt. formanden for yderligere information.

Man kan også opstille kandidater til revisor-(suppleant-)posterne.

Supplerende bemærkninger

  • Husejerforeningen Strandvejskvarteret har sin årlige generalforsamling sidste tirsdag i februar.
  • Deltagere: Alle husejere; én stemme pr hus.
  • Fuldmagt: Stemmeafgivningen på generalforsamlingen kan ske ved skriftlig fuldmagt. Ingen kan ved fuldmagt repræsentere mere end to medlemmer (§ 4 og 5).
  • Indkaldelsen (inkl. dagsorden, budget, regnskab, årsberetning og forslag ) udkommer i papirform til alle huse samt på vores website (§ 6. Stk 2: Senest 14 dage inden generalforsamlingen udsender bestyrelsen: 1. Dagsorden...)
  • Send evt.forslag til dagsordenen i god tid og senest den 24. januar:
    (§ 6, Stk 4: Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. januar). Send til bestyrelsen@strandvejskvarteret.dk
  • Få egnede naboer til at stille op til bestyrelsen - eller gør det selv. Man kan tale med folk i bestyrelsen om det, gerne i god tid. Vedtægterne tillader opstilling helt frem til på selve generalforsamlingen. Bestyrelsen skal suppleres op som sædvanligt. (§ 8, Stk 3: Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen. Der afgår 2 bestyrelsesmedlemmer på ulige årstal og 3 på lige årstal).
  • Få også egnede naboer, eller dig selv, til at stille op til en af posterne som revisor, eller som ildsjæl eller arbejdskraft i en af arbejdsgrupperne eller arrangementerne.
  • Diverse information, herunder indkaldelsen, foreningens vedtægter, referater fra tidligere generalforsamlinger mm. kan læses på websiden "Husejerforeningen og GF".

 

Log: Corona-kommentarer indlagt 18/12.2021. Forvarsel lagt op 31. okt. 2021

Bliv den første til at skrive en kommentar på denne artikel

Skriv ny kommentar

×

Dit navn er påkrævet

Udfyld gyldigt navn

Din email er ugyldig

Din email er ugyldig

Kommentar er påkrævet

Captcha Code Kan du ikke læse billedet? Klik for at genskabe ny kode

Captcha er påkrævet

Koden er ikke korrekt

* Disse felter er påkrævet