2024, Indkaldelse, Ordinær generalforsamling, 27. februar

Revideret af Bestyrelsesmedlem Jacob Ingvartsen | |   Kalender

Tid: Tirsdag d. 27. febr. 2024 kl 19.30 (der er åbent for indskrivning fra kl 18:30).  
Sted:
Kulturcenter Kildevæld, Bellmansgade 3C, 2100 København Ø

Der er gratis kaffe samt øl og vand, mens man venter - og også til pausen.

Dagsorden

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning for det sidste regnskabsår.

3. Regnskab for 2023 til godkendelse.

4. Forslag til beslutning:
4.1. Udskiftning af forsyningsanlæg, vand (stillet af bestyrelsen)
Der er i år ingen forslag fra medlemmer.

5. Vedtagelse af budget 2024 og fastsættelse af kontingent.

6.  Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

7. Valg af revisorer og revisorsuppleant.

8. Eventuelt.

Indkaldelse og beretning

  Indkaldelse, beretning, forslag til dagsordenen, regnskab og budget.
Den officielle indkaldelsen blev udsendt direkte til alle husejere via deres indmeldte email-adresser den 12. februar 2024.

Fuldmagter, tilmelding og indskrivning

Fuldmagt: Du kan give fuldmagt til en anden deltager ved at udfylde vedlagte Fuldmagtsblanket og give din valgte fuldmagtshaver den med til GF-mødet.
Ingen fuldmagtshaver kan have fuldmagt til at repræsentere mere end to medlemmer.

Tilmelding: Der er i år ikke lagt op til forhåndstilmelding.

Indskrivning på dagen sker ved scanning af den påtrykte stregkodeagtige kode på det udsendte Indskrivningsbevis.
Indskrivningsbeviset er selve email-teksten. Indkaldelsen og Fuldmagtsblanketten er vedhæftet emailen.
Hvis du har glemt Indskrivningsbeviset, kan indskrivningen også ske manuelt, men så sinker du processen for de andre deltagere ;-)
NB: Husk det fremsendte indskrivningsbevis og kom i god tid, så vi kan starte til tiden. Der er åbent for indskrivning allerede fra kl 18:30.

Opstilling af kandidater

Der skal som sædvanlig vælges nye medlemmer til bestyrelsen, så det er fint, hvis du får egnede naboer til at stille op - eller stil selv op. Kontakt evt. formanden for yderligere information. Der er i år 2024 (lige år) normalt 3 bestyrelsesmedlemmer. Der er faktisk 4 pladser i bestyrelsen på valg denne omgang: Ane Stenbak, der måtte træde ud pga helbredshensyn, var valgt for to år. Dermed skal der, ud over 3 to-årige pladser, besættes en plads med et mandat på ét år.
Derudover er der altid 2 suppleanter på valg.

Man kan også opstille kandidater til revisor-(suppleant-)posterne.

Supplerende bemærkninger

 • Husejerforeningen Strandvejskvarteret har sin årlige generalforsamling sidste tirsdag i februar.
 • Deltagere: Alle husejere; én stemme pr hus.
 • Fuldmagt: Stemmeafgivningen på generalforsamlingen kan ske ved skriftlig fuldmagt. Ingen kan ved fuldmagt repræsentere mere end to medlemmer (§ 4 og 5).
 • Indkaldelsen (inkl. dagsorden, budget, regnskab, årsberetning og forslag ) udkommer i papirform til alle huse samt på vores website (§ 6. Stk 2: Senest 14 dage inden generalforsamlingen udsender bestyrelsen: 1. Dagsorden...)
 • Send evt.forslag til dagsordenen i god tid og senest den 24. januar:
  (§ 6, Stk 4: Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. januar). Send til bestyrelsen@strandvejskvarteret.dk
 • Få egnede naboer til at stille op til bestyrelsen - eller gør det selv. Man kan tale med folk i bestyrelsen om det, gerne i god tid. Vedtægterne tillader opstilling helt frem til på selve generalforsamlingen. Bestyrelsen skal suppleres op som sædvanligt. (§ 8, Stk 3: Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen. Der afgår 2 bestyrelsesmedlemmer på ulige årstal og 3 på lige årstal).
  Suppleantet til bestyrelsen vælges for ét år ad gangen. Hvert år vælges 2 suppleanter. Genvalg er tilladt.
 • Få også egnede naboer, eller dig selv, til at stille op til en af posterne som revisor, eller som ildsjæl eller arbejdskraft i en af arbejdsgrupperne eller arrangementerne.
 • Diverse information, herunder indkaldelsen, foreningens vedtægter, referater fra tidligere generalforsamlinger mm. kan læses på websiden "Husejerforeningen og GF".

 

Log: Omformet til officiel indkaldelse 12/2-2024 for Jacob Ingvartsen af Søren Broch. Forvarsel lagt op 2. nov. 2023 af webadmin. Søren Borch

Kommentarer :

Skriv ny kommentar

×

Dit navn er påkrævet

Udfyld gyldigt navn

Din email er ugyldig

Din email er ugyldig

Kommentar er påkrævet

Captcha Code Kan du ikke læse billedet? Klik for at genskabe ny kode

Captcha er påkrævet

Koden er ikke korrekt

* Disse felter er påkrævet