Årsberetning 2004, GF 2005

Revideret af Jan Væver | |   Trafikgruppen, arkiv

Siden sidste generalforsamling har trafikgruppen altovervejende beskæftiget sig med trafiksaneringsprojektet for Landskronagade.

Gennem foreningens medlemskab af Ryvang Lokalråd har vi dog også deltaget i opfølgning på Trafik- og Bymiljøplanen for hele Østerbro samt debatten om de overordnede trafikpolitiske emner: Tunnelforbindelser mellem Helsingørmotorvejen og byudviklingsområderne i havneområderne samt det nye forslag om en langsgående havnetunnel.

Trafiksanering af Landskronagade

Som det fremgik af materialet til den ekstraordinære generalforsamling den 21. september 2004, har trafikgruppen siden sidste ordinære generalforsamling opnået støtte på 825.000 kr. ekskl. moms fra Københavns Kommunes ”byudviklingspulje” til vores Landskronagadeprojekt. Med det i baghånden har vi fortsat kontakten til og holdt møder med repræsentanter for de øvrige ejendomme i gaden (ligesom vi har samarbejdet med initiativtagerne til et lignende projekt for den anden del af Landskronagade på den anden side af Vennemindevej). Det har resulteret i et justeret projekt, som består i en trafiksanering og forskønnelse af gaden, hvor der laves 3 bump, et hævet stykke kørebane ved H. C. Lumbyes Gade og Fanøgade, indsnævringer af vejbanen ved udvidelse af fortovene ved Drejøgade og Helsingborggade, samt at der plantes en række træer og noget mere grønt. Herudover skal der arbejdes for forøgelse af antallet af lovlige parkeringspladser, bl.a. gennem afstribning af p-pladser ud for den gennemgående fortovskant i T-kryds. På tidspunktet for den ekstraordinre generalforsamling forelå der tilsagn om medfinansiering fra lidt mere end halvdelen af de øvrige ejendomme, og generalforsamlingen tilsluttede sig på dette grundlag principperne i forslaget og bevilgede op til 232.000 kr. til projektet. Der er siden kommet medfinansieringstilsagn fra yderligere et par ejendomme.

I det videre arbejde med projektet er der blevet taget kontakt med de berørte ejendomme omkring den nærmere udformning og placering af bumpene og fortovsudvidelserne, som har måttet ændres noget for at tilgodese tilkørselsforholdene. Der er endvidere taget kontakt med en landskabsarkitekt omkring beplantningen. Desværre har det desuden vist sig, at placeringen af fjernvarmeledningerne gør det nødvendigt at flytte eller ændre beplantningen i en stor del af beplantningsbedene. Projektetkan ses på www.strandvejskvarteret.dk, hvorfra vi vedlægger det oversigtskort, som danner grundlag for det færdige dispositionsprojekt, som nu er indsendt til kommunen. Det videre forløb bliver, at det skal justeres på baggrund af bemærkninger fra de forskellige myndigheder, derefter behandles politisk i Bygge- og Teknikudvalget, hvorefter detailprojektering og egentlig myndighedsgodkendelse kan finde sted. Når denne foreligger kan der indhentes tilbud, og etablering forventes tidligst at kunne ske i slutningen af året og mere sandsynligt i første halvår af 2006.

Trafik- og bymiljøplan for hele Østerbro.

I efteråret 2003 godkendte Bygge- og Teknikudvalget i Københavns Kommune ”Trafik- og Bymiljøplan for Østerbro” som ramme for kommende aktiviteter i bydelen på dette område. Da arbejdet var færdigt, blev det besluttet at opretholde projektets følgegruppe med de to lokalråd som kontaktled. Trafikgruppen repræsenterer kvarteret i Ryvang Lokalråd og har i denne sammenhæng deltaget i møder med Vej & Park om bl.a. indførelse og udformning af en 40 km/t hastighedszone for hele området afgrænset af Østerbrogade, Jagtvej, Lyngbyvej og jernbanen mellem Ryparken St. og Svanemøllen St. Dette projekt vil hænge fint sammen med vores eget projekt i Landskronagade. Der har også været kontakt i forbindelse med ændringen af busholdepladserne foran Svanemøllen Station og den ændrede udformning af Østerbrogade ved Kildevældsgades udmunding. Det senere indførte venstresvingsforbud, når man kommer inde fra byen, er siden krævet af HUR og var ikke med i det oprindeligt aftalte projekt. Aktuelt planlægges der trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger og forbedring af fremkommeligheden for den kollektive trafik på den indre del af Østerbrogade, hvor begge retninger vil blive reduceret til kun at have et spor til biltrafik.

Tunnelforbindelser

På det mere overordnede trafikplan ser det ud til at en forbindelsesvej mellem Helsingørmotorvejen og Kalkbrænderihavnsgade, der skal føre trafikken fra de nye udviklingsområder i havnen uden om bydelen og muliggøre reduktion af trafikken på de øvrige gader, er rykket nærmere. Denne vejforbindelse er nu kommet med i både HUR’s og Københavns Kommunes planlægning. Senest er det i forb. m. statens tilsagn om deltagelse i finansieringen af en metrocityring med som forudsætning, at den skal anlægges af Københavns Kommune. Der drøftes for tiden forskellige alternative udformninger, og det er i denne forbindelse afgørende at være med til at lægge pres på at få en tunnelløsning (”Svanemølletunnelen”).

I mellemtiden har den såkaldte ”Københavnergruppe” lanceret sit forslag om en ny 8 km langsgående havnetunnel, der skal føre trafikken nordfra helt ind til centrum og videre til Sjællandsbroen. I trafikkredse er der delte meninger omkring, hvorvidt en sådan tunnel vil aflaste brokvartererne og den indre by, eller om den blot vil gøre det endnu lettere at køre i bil ind til byen og dermed være med til at fjerne noget af grundlaget under den kollektive trafik. Bygge- og Teknikudvalget har foreløbig bevilget penge til en forundersøgelse, og de fleste lokalråd i byen afventer denne, inden de tager stilling. Der er imidlertid grund til allerede nu at interessere sig for forslagets tilslutningsveje, idet man foreløbig har foreslået, at Svanemølletunnelen ikke skal forbindes med Kalkbrænderihavnsgade, men med Østerbrogade ved Svanemøllen og et punkt længere ude i Nordhavnen. Denne løsning må modarbejdes, idet den vil være meget uheldig for Trafik- og Bymiljøplanens tanker om fredeliggørelse af Østerbrogade.

Trafikgruppen har gennem året bestået af Adriaan Schelling, Susanne Koren og Torkil Groving med Jan Væver som kontaktperson i bestyrelsen.

Bliv den første til at skrive en kommentar på denne artikel

Skriv ny kommentar

×

Dit navn er påkrævet

Udfyld gyldigt navn

Din email er ugyldig

Din email er ugyldig

Kommentar er påkrævet

Captcha Code Kan du ikke læse billedet? Klik for at genskabe ny kode

Captcha er påkrævet

Koden er ikke korrekt

* Disse felter er påkrævet