Arkiv, forældet dokument: Facaderegulativ fra 1995

|   Regulativer og servitutter

Dette dokument er forældet.

Find det nugældende facaderegulativ et andet sted. Nedenstående, forældede udgave gemmes for at bevare vores historie og for at sikre det juridiske grundlæg for fortidige beslutninger.

Facaderegulativet indeholder regler om facader, vinduer og døre. Det er også her du kan læse om franske altaner, tagvinduer, tagets materialer og farver.

§ 1 Formål
Regulativets formål er at fastsætte Husejerforeningens retningslinier for bestyrelsens administration, vedrørende godkendelse af facade-ændringer, der i henhold til Lokalplanen skal sendes til høring hos bestyrelsen for "Husejerforeningen i Strandvejskvarteret".Stadsarkitektens Direktorat, der administrerer Lokalplanen, har godkendt regulativets bestemmelser, og vil administrere efter disse.

§ 2 Gade- gårdfacade
I henhold til Lokalplanens § 6 skal facademurene fremstå som oprindeligt - med forbandt, røde bånd og gesimser, og eventuelt nye sten skal have samme struktur og farve som de oprindelige sten. Facaden må ikke panelbeklædes, males eller på anden måde overfladebehandles. Listeespalier kan tillades til underkant af 1. sals vinduer.Som mørtel skal anvendes lys mørtel og fugen skal have det oprindelige profil:


Figur 1: Fugernes profilering

§ 3 Vinduer og døre
Vinduer og døre skal, i henhold til Lokalplanens § 6 stk 3, udføres som de oprindelige vinduer og hoveddøre, i overensstemmelse med figur 2 - 8.

Kælderdøre skal ligeledes udføres i træ, og med udseende som de oprindelige eller med større eller flere glaspartier.


Figur 2: Almindeligt facadevindue.


Figur 3: Facadevinduer: Køkkenvindue på 1.sal, køkkenvindue i stueetagen, ventilationsvindue.


Figur 4: 3-fags facadevindue.


Figur 5: Almindeligt kvistvindue, alternativt kvistvindue samt vindue i bred tagkvist.


Figur 6: Atypiske vinduer: Dannebrogsvinduer i frontspice/hjørnehusgavl, vindue i hjørnehusgavl og stuevindue i hjørnehus.


Figur 7: Eksisterende dannebrogsvindue: Lodret og vandret snit.


Figur 8: Hoveddør med 3 glasfyldninger foroven – kan udføres med træfyldninger.

§ 4 Fran­ske altaner og gårdad­gang
Mod g­ård­s­i­den kan der etab­leres franske altaner og udgang i stueetage - i henhold til Lokalpla­nens § 6 stk. 2.

Døre skal udføres som vist på figur 9.

Værn ved franske altaner og udvendige trapper, skal udføres som et let værn og med lodrette balustre.


Figur 9: Dør til have/fransk altan, smalt henholdsvis normalt vindueshul.

§ 5 Butiks­facader
Ud­førel­se og æn­dring af bu­tiks­faca­der, her­under skilt­ning, ved stuee­tagen i hjørne­husene mod Lands­kronagade og Kilde­vælds­gade, der i henhold til Lo­kalplanens § 3 stk. 2, kan indrettes til butiks- og kontorlokaler, skal i hvert enkelt tilfælde god­kendes af bestyrel­sen og Stadsarkitekten, inden arbejdet igangsættes.

Skilt­ning skal re­spek­tere de mure­de stik over vin­duer­ne, og skal i hvert enkelt tilfælde godkendes af bestyrelsen og Stadsarkitektens Direktorat.

Ved­rør­ende ud­mu­ring med brystning af op­rinde­lige bu­tiks­vin­duer:


Figur 10: Brystning ved (tidligere) butiksvinduer.

§ 6 Taget
I hen­hold til Lokalplanens § 6 stk 4 kan tagfladens naturskifer - uden afklippede hjørner, erstattes af eternitskifer, såfremt den har samme farve og dimension - 40 X 60 cm (16x24"), og er med usynlig fastgørelse.

Reparationer på naturskifertagfladen skal udføres med naturskifer.

Tagvinduer skal have samme dimension som det oprindelige - ca. 55x70 cm.

På gårdsiden kan større vinduer (78 x 98 cm) godkendes, forudsat placeringen på tagfladen og afstanden fra vinduets overkant til tagryggen er den samme som de oprindelige små vinduer.

Ligeledes kan der mod gårdsiden godkendes tagvinduer i 2. sals højde (trappevinduer og eventuelle køkken-/badeværelsevinduer) kan godkendes i dimension 78 x 98 cm.

Yderligere vinduer kan opsættes efter høring af bestyrelsen og godkendelse af Københavns Kommune.

Tagkvistens flunker må ikke ændres i dimension (en flunke er de lodrette ydervægge på en kvist på et tag).

§ 7 Farver
I henhold til Lokalplanens § 6 stk 3, skal alt udvendigt træværk males med maling eller lignende, af dækkende art.

Maling på døre og vinduer skal være rolige og afdæmpede og må ikke fremtræde skarpe og selvlysende.

Vinduesfarven kan kombineres med hvide rammer.

Facadens vinduer og døre skal have samme farveholdning, dog kan hoveddøren males i en anden farve.

Bestyrelsen kan, såfremt ovennævnte forhold ikke er respekteret, gribe ind, og forlange farven ændret.

§ 8 Halvtag/vindfang
I henhold til Lokalplanens § 6 stk 7, kan der over hoveddøren opsættes halvtag eller opføres et åbent vindfang.

Vind­fan­get skal op­føres som et gam­mel­dags lyst­hus (se i øvrigt figur 11), men kun efter godkendelse af bestyrelsen og Plan & Arkitektur.


Figur 11: Eksempler på halvtag over hoveddør.

Nær­vær­ende faca­dere­gula­tiv er vedtaget på Husejerforeningens generalfor­samling i februar 1995.

Dette dokument er forældet.

Bliv den første til at skrive en kommentar på denne artikel

Skriv ny kommentar

×

Dit navn er påkrævet

Udfyld gyldigt navn

Din email er ugyldig

Din email er ugyldig

Kommentar er påkrævet

Captcha Code Kan du ikke læse billedet? Klik for at genskabe ny kode

Captcha er påkrævet

Koden er ikke korrekt

* Disse felter er påkrævet