Arkiv, Have- og gaderegulativ sept. 2013

Revideret af Bestyrelsen | |   Regulativer og servitutter

: 24-08-06 22:01

Dette dokument er forældet.

Nedenstående var gældende fra 2013 og til vedtagelse af nyt regulativ ved generalforsamlingen i februar 2020.

Find det nugældende regulativ på en nyere dato.

----------------

Haveregulativet indeholder en række regler for hegn, haver og havernes benyttelse. Læg især mærke til at forhaverne tilhører Husejerforeningen, og at du som ejer er forpligtet til at renholde fortov, gade og rendesten.

Haveregulativ

0. Gadearealet

Arealet mellem facaderne i de private gader har status som gadeareal, hvoraf en del er udlagt til forhaver. Gadearealet (inkl. forhaverne) tilhører Husejerforeningen, der i den forbindelse fungerer som vejlaug. Ifølge servitutbestemmelse i originalskødet er husejeren "underkastet de vilkår for benyttelse, som foreningen til enhver tid foreskriver". Med henblik på at sikre en vis ensartethed og vejlede husejeren om foreningens fortolkning af servitutbestemmelserne vedr. gader og haver, har Husejerforeningens bestyrelse fundet det ønskeligt at udarbejde et gade- og haveregulativ.

1. Fortov og gade

Det påhviler husejeren at renholde fortov, rendesten og gade (til gademidte). Ved snerydning bunkes sneen enten i haven eller i den parkeringsfri side af gaden, således at den ikke er til gene for trafikken.

2. Haverne

Haverne skal holdes beplantede som haver og må ikke være forsynet med belægning på mere end halvdelen af arealet. Plantevækst i haverne skal holdes indenfor hegnets afgrænsning og i en sådan højde, at den ikke er til gene for forbipasserende.

3. Hegn mod gade

(Vedtaget på generalforsamling den 22. februar 2011)
I følge lokalplanen skal forhaverne hegnes med et for kvarteret passende hegn.
Opsætning af nye hegn samt væsentlige ændringer af eksisterende hegn skal godkendes af Københavns Kommune, Teknik og Miljøforvaltningen. Inden indsendelse af ansøgningen skal husejeren indhente en udtalelse fra bestyrelsen.

Ved et passende hegn forstås:

  • en hæk
  • et åbent tremme/stavstakit med lodrette stave i træ (i en bredde af 3,5- 7,5cm stave og med min. 2,5 cm afstand mellem stavene)
  • et smedejerns/metalhegn svarende til de gamle B&W hegn.

Hegnet mod gade skal markere en klar afgrænsning af haven. Hegnet må ikke være højere end 120 cm og ikke lavere end 90 cm.

Plantestensmure eller lign. eller stakitter med vandret beklædning er ikke tilladt. Beplantning eller hæk i en højde af indtil 140 cm på indersiden af hegnet er tilladt.
Hegn skal males med maling eller lignende af dækkende art.
Farven skal være rolig og afdæmpet, og må ikke fremtræde skarpe og selvlysende.
Som eksempel på et for kvarteret passende hegn vedlægges fotos af allerede eksisterende hegn i kvarteret. Disse eksempler skal samtidig inspirere til variation og mangfoldighed inden for rammerne i haveregulativet.

Sidehegn

På de hjørner mod Kildevældsgade og Landskronagade, hvor forhaverne i sidegaden slutter i flugt med husfacaden mod Kildevældsgade, kan der i disse naboskel etableres sidehegn i op til 160 cm højde. Udformningen af hegnet skal følge de generelle retningslinjer for "passende hegn" i kvarteret. Hegnet aftrappes i højden rundt om det afskårne hjørne ned til højden for hegnet i sidegaden, som maksimalt må være 120 cm.

Opsætning af de nævnte hegn omfatter følgende ejendomme: matr. nr. 3689, (HCL 35), 3530 (HCL 36), 3527 (H36), 3093 (H 36), 3096 (NWG 35), 2739 (KU 36), 2716 (W 36), 2583 (W 36), 2580 (H 13), 3803 (KU 13), 3271 (H 11), 2225, (W 34), 2243 (W 33), 2246 (KU 33), 2339 (NWG 33), 2342 (H 34), 2417 (H 33), 2420 (HCL 34) og 2479 (HVL 33) og Landskronagade matr. nr. 2463 (HCL 1), 2436 (HCL 2), 2439 (H 1), 2320 (H 2), 2323 (NWG 1), 2290 (NWG 2), 2274 (KU1), 2249 (KU 2), 2227 (W 1) og 3811 (W 2).

Særligt for Kildevældsgade og Landskronagade:

For så vidt angår de af Husejerforeningen opsatte bøgehække ud for huse uden forhaver, beliggende i Kildevældsgade, må disse maksimalt have en højde af 160 cm.

Opsætning af de nævnte hække/hegn omfatter følgende ejendomme: matr.nr. 3529 (KI50), 3528, (KI 48) 3094 (KI 42), 3095 (KI 40), 2740 (KI 28), 2741 (KI 26), 2582 (KI 20), 2581 (KI 18), 3270 (KI 23), 2226 (KI 25), 2244 (KI 31), 2245 (KI 35), 2340 (KI 47), 2341 (KI 49), 2418 (KI 55) og 2419 (KI 57) og Landskronagade matr. nr. 2437 (L 44), 2438 (L 42), 2321 (L36), 2322 (L 34), 2289 (L 28), 2288 (L 26), 2248 (L 23), 2247 (L 18) og 3812 (L 12).

Øvrige hække og hegn ud for huse uden forhaver, beliggende i Kildevældsgade og Landskronagade, som kommunen tidligere har tilladt opført, må maksimalt have en højde af indtil 120 cm.

4. Havernes benyttelse

Haverne må ikke benyttes til parkering af biler og må ikke yderligere bebygges. Dog kan opførelse af åbne lysthuse tillades efter en af bestyrelsen forudgående godkendt tegning.

5. Affald

Haveaffald og storskrald må først stilles ud dagen før afhentning.

__________________________________________________________

Eksempler

Nogle få eksempler på "et for kvarteret passende hegn". Der er mange flere eksempler rundt om i kvarteret - gå en tur og bliv inspireret af de mange flotte og forskellige hegn:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Log: Artiklen oprettet  10-9-2013

Bliv den første til at skrive en kommentar på denne artikel

Skriv ny kommentar

×

Dit navn er påkrævet

Udfyld gyldigt navn

Din email er ugyldig

Din email er ugyldig

Kommentar er påkrævet

Captcha Code Kan du ikke læse billedet? Klik for at genskabe ny kode

Captcha er påkrævet

Koden er ikke korrekt

* Disse felter er påkrævet