Beslutning på GF-2016 om affaldshåndtering

Revideret af Benditte Skyhøj Olsen, Bestyrelsen | |   Affaldsgruppen

Referat fra generalforsamling om affaldshåndtering:

5 A. Gruppen for affaldshåndtering præsenterede et forslag til beslutning

Følgende forslag var fremsat:

”Forslag til beslutning: At generalforsamlingen beslutter at afsætte 550.000 kr. med henblik på nedgravning af 4 containere på torvet til sortering af glas, papir, metal og hård plast.”

Af begrundelsen for forslaget fremgik blandt andet følgende:

”Hvis projektet bliver dyrere end skønnet eller ændres væsentligt, skal det forelægges generalforsamlingen igen. Hele projektet vil koste ca. 550.000 kr. incl. moms.”

Københavns Kommune besluttede i 2015, at alle husejere fra sommeren/efteråret 2015 skulle kildesortere affald, og til det brug skulle alle husejere fremover have containere til hhv. restaffald (dvs. dagrenovation), papir, plast og metal.

Husejerforeningen har forhandlet en midlertidig dispensation fra dette krav, som ellers ville betyde, at vi fra efteråret 2015 skulle have haft 3 affaldscontainere stående. Dispensationen har vi fået, fordi en arbejdsgruppe nedsat på generalforsamlingen i 2015 i samarbejde med Københavns kommune drøftede mulighederne for en fælles løsning til affaldshåndtering som et alternativ til, at alle husejere skal have 3 containere i haven.

Bestyrelsen gentog endvidere, at Kommunen har afvist en løsning, hvor husejerne anvender genbrugspladsen som alternativ til at have flere containere på egen matrikel. Den mulighed afviste kommunen allerede i begyndelsen af 2015, og det var derfor, at generalforsamlingen i 2015 besluttede at nedsætte en affaldsgruppe, som skulle komme med et alternativ forslag til affaldshåndtering til generalforsamlingens beslutning i 2016.

Affaldsgruppen har siden generalforsamlingen arbejdet hele året sammen med Københavns kommune med henblik på at finde en kollektiv løsning til affaldssortering i foreningen. Dette er mundet ud i et forslag til en fælles affaldssortering i form af nedgravning af containere på Kildevældsgade.

En leverandør (Bauer) er kontaktet i forhold til processen. Arbejdsgruppen henviste til erfaringer fra andre i forhold til eventuelle gener. Der skal findes en løsning på, hvordan området omkring affaldscontainerne hele tiden holdes rent.

Forslaget vedrører 4 nedkast. Dagrenovation forbliver i forhaverne.

Diskussion af forslaget:

Det blev diskuteret, om nedgravning af glascontainere var nødvendigt. En glascontainer vil formentlig medføre mere larm. Det blev i den forbindelse foreslået at udelade glascontaineren af projektet.

Glascontainer er ikke krav pt., så denne er ikke nødvendig, men arbejdsgruppen har tænkt den ind i forslaget, da indsamling af glas med tiden kan blive et krav.

Dagrenovation i haverne vil stadig blive tømt en gang om ugen.

Nogle husejere henviste til, at der var andre byer/kvarterer, som havde både gode og dårlige erfaringer om løsninger i forhold til rod samt støj- og lugtgener, blandt andet Lyngbyvejskvarteret og Aarhus (Lyngbyvej har dog ikke en nedgravet affaldshåndtering). Disse husejere var derfor stærkt bekymrede for en nedgravet affaldsløsning på torvet. Arbejdsgruppen henviste til, at bl.a. Aarhus har affaldssortering i form af en nedgravet løsning, og at dette ikke giver anledning til unødig støj eller affald uden for nedkastene. De problemer, der havde været, relaterede sig til etageejendomme, hvor der konkret var problemer med nogle studieboliger, hvor der var megen til- og fraflytning. Aarhus løser dette specifikt med øget information til de unge mennesker.

Der blev spurgt, hvorfor vi selv skulle betale, idet kommunen slipper for at køre ud til alle husstandene og kan nøjes med ét opsamlingssted.

Svar: Ifølge forslaget beskrives det, at afgiften fortsat vil være den samme, men på sigt vil det blive billigere, når flere ejendomme implementerer løsningen. I tilfælde, hvor løsningen laves i forbindelse med andre anlæg (eksempelvis skaterbane), kan kommunen ansøges om tilskud, men dette er ikke tilfældet for os.

En husejer henviste til, at foreningen gennem hele sin tid havde arbejdet med kollektive løsninger, f. eks. som da vi i sin tid fik en fælles antenneløsning.

Det blev diskuteret, hvor containerne kan være – kan de være på pladsen for nedgravede rør og ledninger?

Arbejdsgruppen oplyste, at det er noget af det, som gruppen skal arbejde videre med, men det blev nævnt, at der højst sandsynligt ikke var ledninger i de områder, hvor man tænker planlagt at nedgrave containerne, fordi der er træer. Dog ville træerne meget sandsynligt skulle omplantes, da der er stor risiko for, at de vil gå ud, når der kommer underjordiske containere tæt på rødderne.

Det blev diskuteret, om vi i stedet kan have fælles containere stående uden for vores kvarter, men arbejdsgruppen oplyste, at det er et krav, at eventuelle containere skal være på vores "eget" område og eksempelvis ikke nede ved cykelstativerne over for stationen.

Flere husejere udtrykte bekymring om, hvorvidt der var koordinering mellem de forskellige tiltag i de forskellige arbejdsgrupper, som vi har nedsat. Kan det for eksempel kombineres med nedgravning af vandledning i forbindelse med skybrudsarbejdet, som kommunen udfører nu?

Diskussionslysten var stor, og der var både mange spørgsmål til forslaget og til baggrunden for det. En del husejere var endvidere bekymrede for omfanget af projektet, herunder frygtede de, at nedkastene kunne skæmme torvet, ligesom de frygtede larm og ophobet skrald i området.

Nogle husejere var endvidere usikre på, hvad der skulle stemmes om, og hvilket mandat bestyrelsen og arbejdsgruppen ville få ved vedtagelsen. Nogle husejere fandt, at forslaget var for ufuldstændigt til, at det kunne sættes til afstemning.

For så vidt angik selve beslutningsgrundlaget, henviste dirigenten til det udsendte forslag, som var kommet ud med indkaldelsen. Heraf fremgår den konkrete ordlyd af forslaget og hvilket mandat, der gives til bestyrelsen. Han bemærkede desuden, at der var fremsat et konkret forslag, som forslagsstilleren ønskede sat til afstemning. Der måtte derfor stemmes om det. Der var ikke fremsat modforslag eller ændringsforslag udover forslaget vedrørende glascontainer.

Afstemning:

Først blev der stemt for eller imod en fælles affaldshåndtering i form af en nedgravet løsning på torvet som beskrevet i forslag 5 A.

Beslutning: 57 stemte for, og 27 stemte imod.

Herefter blev der stemt om, hvorvidt denne fælles affaldshåndtering skulle være med eller uden glasnedkastning.

Beslutning: 31 for glasnedkastning, 39 imod.

Dirigenten konkluderede, at generalforsamlingen hermed gav arbejdsgruppen mandat til at arbejde videre med henblik på at realisere en fælles løsning i form af en nedgravet affaldshåndtering på torvet inden for et budget på 550.000 kr.

Dirigenten konkluderede endvidere, at generalforsamlingen havde henstillet til bestyrelsen og arbejdsgruppen, at den store bekymring og de indsigelser, som en hel del husejere havde til projektet, var noget, der skal lyttes til, og som skal indgå i arbejdsgruppens og bestyrelsens videre arbejde.

Særskilt spørgsmål om REnescience:

Der har i februar måned været en del skriveri i dagspressen om, at Københavns Kommune overvejer en ny teknik for affaldshåndtering, nemlig REnescience. En husejer satte derfor spørgsmålstegn ved, om REnescience virkelig kun var til etageejendomme, sådan som arbejdsgruppen oplyste ved sin præsentation af forslaget.

Derfor har bestyrelsen efter generalforsamlingen igen forelagt spørgsmålet for Københavns Kommune, som den 26. februar 2016 har bekræftet dette ved Jens Borregaard, Projektleder, Affald og genbrug. Svaret er følgende:

"REnescience er kun tænkt som en alternativ behandlingsmåde for det organiske affald – det bliver kun aktuelt for etageboliger, og vil ikke blive aktuelt for villaer, eller rækkehuse som jeres – I vil skulle sortere, som vi planlægger, man skal.

Selv om REnescience skulle blive realiseret for etageejendomme, vil det ikke kunne overflødiggøre den affaldssortering, der er etableret i dag. Der skal fortsat udsorteres papir, pap, plast, metal osv. i ejendommene."

 

Ovenstående er klippet fra det officielle og fulde referat, nærmere betegnet Pkt 5A side 18-21 i Kilden 2016/1.

Bliv den første til at skrive en kommentar på denne artikel

Skriv ny kommentar

×

Dit navn er påkrævet

Udfyld gyldigt navn

Din email er ugyldig

Din email er ugyldig

Kommentar er påkrævet

Captcha Code Kan du ikke læse billedet? Klik for at genskabe ny kode

Captcha er påkrævet

Koden er ikke korrekt

* Disse felter er påkrævet