Forhaver: Hvem har ret til hvad?

Revideret af Formand Dines Boertmann | |   Regulativer og servitutter

Skal - skal ikke; om forhaver

Kommunen - det vil sige TMF [Teknik- og Miljøforvaltningen] - har svaret på nogle spørgsmål, som bestyrelsen har stillet i forlængelse af, at ejerforholdet til forhaverne er fastslået. Det følgende gælder de foreningsejede forhaver, som er de fleste. Undtagelser er især huse på Kildevældsgade og Landskronagade, jvf hjemmesidens artikel "Hvem ejer din forhave".

Fuldmagt

Spørgsmål:
Kræver det fuldmagt, og skal foreningen høres, hvis en husejer skal have udført kloak-, lednings- og andre gravearbejder i forhaven?

Svar:
Det korte og enkle svar er: JA.
Det mere komplicerede følger her:
CITAT:
"Når vi i forvaltningen behandler sager i forhaverne, skal der foreligge en fuldmagt fra ejer af den pågældende matrikel. I de tilfælde hvor husejerforeningen står som ejer, skal der altså forelægge en fuldmagt fra husejerforeningen ved ansøgning.
Hvis der udføres arbejder der ikke forudsætter en tilladelse fra kommunen, er det et civilretligt spørgsmål om råderet over forhavearealet mellem husejer og husejerforeningen, og derfor ikke et forhold vi som kommune kan gå ind i.”

Fortolkning:
Det, som husejer laver på overfladen - beplantning, belægning, cykelhalvtag og lignende - er ikke spørgsmål, der angår kommunen, men alene reguleret af foreningens facaderegulativ. Dermed er det et anliggende mellem husejer og bestyrelsen, på vegne af foreningen.

Hegn og stakit

Hvis vi taler om hegn bliver det en smule mere kompliceret:
CITAT:
"Jeres ejendomme er omfattet af lokalplan nr. 221 ”Kildevældsgade”. Hvis vi modtager en ansøgning fra en husejer til lokalplandispensation til opsætning af hegn i forhave på husejerforeningens matrikel, kan vi godt træffe afgørelse om dispensation uden fuldmagt fra husejerforeningen. Idet husejer ikke er ejer af forhavearealet, har husejer har ikke ret til at opføre hegnet, selvom husejer har modtaget en lokalplandispensation til hegnet. Dispensation fra lokalplanen medfører i sig selv ikke en ret for husejeren til at etablere hegnet, når det placeres på et areal, der ikke tilhører husejeren. Spørgsmålet om, hvorvidt husejeren har ret til at råde over arealet (og dermed ret til at opføre hegnet), er et privatretligt/civilretligt spørgsmål, der afklares mellem husejer og Husejerforeningen.
Desuden vil der iht. til den konkrete lokalplan skulle udføres en lokalplanfastlagt høring af Husejerforeningen forud for meddelelse af dispensation fra bl.a. bestemmelsen om hegn i § 7, stk. 2 (stjernemarkeret i lokalplanen), og på den måde vil Husejerforeningen blive hørt."

Fortolkning:
Husejer kan godt søge om dispensation fra lokalplanens hegnsbestemmelser, uden at foreningen har givet fuldmagt.
Men foreningen skal høres inden en ansøgning færdigbehandles.
Selv hvis kommunen skulle give dispensation fra lokalplanen, kan husejer ikke udføre sin plan med mindre bestyrelsen (på vegne af foreningen) godkender det.

Tilladelser

I forlængelse af spørgsmålet om tilladelser kommer følgende præcisering fra vejafdelingen:

CITAT:
"Arbejder inden for de eksisterende forhaver, kræver ikke rådighedstilladelser fra vejmyndigheden …….. Men det er vejmyndighedens erfaring, at anlægsarbejder som udgangspunkt medfør enten afspærring eller materialeopbevaring på de tilstødende vejarealer og dette vil altid kræve midlertidige tilladelser fra vejmyndigheden …"

Fortolkning:
Husejer skal sikre sig, at håndværkere indhenter tilladelse til at bruge fortov og/eller gadeareal til materialer, skurvogn, trailere o.l.

 

Log: Artikel oprettet 23/11-2023 for bestyrelsens formand Dines Boertmann af webred. Søren Borch

Bliv den første til at skrive en kommentar på denne artikel

Skriv ny kommentar

×

Dit navn er påkrævet

Udfyld gyldigt navn

Din email er ugyldig

Din email er ugyldig

Kommentar er påkrævet

Captcha Code Kan du ikke læse billedet? Klik for at genskabe ny kode

Captcha er påkrævet

Koden er ikke korrekt

* Disse felter er påkrævet