Godkendelse af stakit (ændret eller nyt)

Revideret af Dines Boertmann | |   Haver og hegn

Husk at få godkendelse af ændret eller nyt stakit.
Efter en ganske langvarig udveksling af mails, er det lykkedes bestyrelsen at få et svar fra forvaltningen om, hvordan kommunen ser på hegn i kvarterets forhaver.

Lokalplan og regulativ

Hegn/stakit i forhaverne er omtalt i lokalplanen:

§ 7, Stk 2: Forhaverne skal hegnes særskilt med et for kvarteret passende hegn efter Magistratens nærmere godkendelse.
(Der skal i den forbindelse ske høring af Husejerforeningens bestyrelse)

Foreningens haveregulativ, § 5 kan læses her: https://www.strandvejskvarteret.dk/fileadmin/uploads/Haver/Haveregulativ_-_Godkendt_paa_GF_2020.pdf

Kommunens retningslinjer

Ingen nedskreven retningslinje.
Bestyrelsen har forsøgt at få svar på, om de retningslinjer for hegn, som forvaltningen har opstillet for Kartoffelrækkerne, også gælder (eller kan anvendes) i vores kvarter. Det afviser forvaltningen, men svarer til gengæld - i kort form:

Der skal søges godkendelse, så snart der er tale om at erstatte et stakit/hegn med et nyt - også når man vil opsætte et nyt hegn/stakit svarende til det gamle.
Eller sagt på en anden måde: Alt andet end vedligeholdelse kræver kommunens godkendelse.

Det lange svar:

Forvaltningens mere udførlige svar er følgende:

“Når forvaltningen modtager en ansøgning om dispensation til et hegn i Strandvejskvarteret, vil forvaltningen foretage en konkret vurdering af, om hegnet kan betragtes som passende i Strandvejskvarteret. Forvaltningen vil altså vurdere det ansøgte hegn i forhold til helhedsvirkningen i det konkrete gadebillede og de etablerede hegn i kvarteret, som efter forvaltningens vurdering kan betragtes som passende/karakteristiske for bebyggelsen. Det ansøgte hegns højde, udformning, materiale og farve vil indgå i vurderingen.

Med hensyn til forvaltningens tidligere svar om vedligeholdelse og udskiftning af hegn skal vi præcisere, at det som udgangspunkt kræver dispensation fra lokalplanen at fjerne et hegn og opsætte et nyt – også når man ønsker at opføre et hegn, som er magen til det, som fjernes. Hegn, som er opført før lokalplanen blev vedtaget, er ikke omfattet af lokalplanen. Sådanne hegn vil kunne vedligeholdes, men det vil kræve dispensation fra lokalplanen, hvis hegnets udseende/materiale ændres. Som nævnt vil det som udgangspunkt også kræve dispensation at udskifte hegnet.”
(Svaret er dateret 20. januar, 2023)

Anbefaling

Bestyrelsens anbefaling er derfor, at der ansøges om godkendelse ved enhver udskiftning, ændring eller fornyelse af hegn/stakit.

Ansøgning

En ansøgning om at ændre, forny eller erstatte et hegn/stakit kan sendes som mail til bygninger@kk.dk, vedlagt tegning med mål, beskrivelse af materialer, farve m.m.
Det vil sikkert også være en lettelse af sagsbehandlingen, hvis der vedlægges fotos af det eksisterende, og ikke mindst - en udtalelse fra bestyrelsen.

 

Log: Artikel oprettet 26/1-2023 af Søren Borch baseret på tekst fra bestyrelsen ved Dines Boertmann.

Bliv den første til at skrive en kommentar på denne artikel

Skriv ny kommentar

×

Dit navn er påkrævet

Udfyld gyldigt navn

Din email er ugyldig

Din email er ugyldig

Kommentar er påkrævet

Captcha Code Kan du ikke læse billedet? Klik for at genskabe ny kode

Captcha er påkrævet

Koden er ikke korrekt

* Disse felter er påkrævet