Hegn mellem husene - hvem betaler hvad?

Revideret af Bestyrelsen | |   Haver og hegn

Der kan opstå tvivl om, hvem der har ansvaret for/skal betale, når hegn mellem husene skal udskiftes eller repareres.
Med jævne mellemrum kontaktes bestyrelsen derfor også om denne problemstilling. På den baggrund vil bestyrelsen nedenfor gennemgå de regler om udgiftsdeling, som gælder for hegn.

Det retlige grundlag

Hegnsloven er stort set sat ud af kraft med hensyn hegn i København. Der findes derimod nogle særlige bestemmelser i § 16 i Bygningsvedtægt af 18. december 1939 for staden København.

Hegn i forhaven   

Sidehegn i forhaverne er ikke fælleshegn. I stedet vil det fremgå af husenes originalskøder, hvem der har hegnspligten.
I eksempelvis Berggreensgade er det tilsyneladende således, at hver husejer står for det hegn, der vender ind mod naboen med højere gadenummer, men denne regel gælder ikke ubetinget for andre gader/huse.
Det er derfor vigtigt, at man via originalskødet finder ud af, hvem der har hegnspligten, inden man går i gang med at ændre på hegn. Herefter er "reglerne" således:

 • Den, som har hegnspligten, skal orientere naboen om, hvordan hegnet ønskes lavet.
 • Ønsker naboen et dyrere hegn, skal hun/han betale merudgiften.
 • Hvis den nabo, som ikke har hegnspligten, ønsker et nyt hegn/ændringer i det bestående sidehegn, har den hegnspligtige ikke pligt til imødekomme dette. Men det er jo altid det bedste, hvis man kan tale sig til rette. Det skal i den forbindelse indskydes, at bygningsvedtægtens § 16 giver naboen en mulighed for at gennemtrumfe ”sit” hegn:

  "Forinden hegn opstilles i naboskel, skal den hegnspligtige meddele vedkommende nabo, på hvilken måde hegningen agtes foretaget. Finder denne den valgte hegnsmåde uheldig, kan man inden 8 dage efter, at meddelelsen er tilgået ham, forelægge spørgsmålet for magistraten; samtidig må han underrette den hegnspligtige herom, og denne kan da ikke anbringe hegnet, forinden magistratens afgørelse foreligger. Ønsker naboen en mere bekostelig hegning, skal han, hvis denne i øvrigt godkendes, afholde den dermed forbundne merudgift efter magistratens nærmere bestemmelse." 

  Men igen: Det er det bedste at tale sig til rette om et hegn, som begge parter jo i sidste ende skal se på.
   
 • Hvis hegnet trænger til reparation, er det alene den hegnspligtige, som kan udføre dette. På den anden side er det heller ikke sjovt at være den nabo, som ser et ældre hegn blive mere og mere dårligt/skævt. Det er her som med så meget andet her i livet:
  Dét som den ene synes er pittoresk, synes en anden er vederstyggeligt at se på. Det er derfor bedst, om man kan drøfte det sammen. Hegnets tilstand kan dog indebære en ret for naboen til at kræve reparation eller fornyelse.

  Det samme gælder med sidehegnenes højde, som iht. foreningens haveregulativ maksimalt må være 180 cm højt: www.strandvejskvarteret.dk/102/article/24/78/. Spørg evt. også kommunen: www.kk.dk/artikel/hegn-i-naboskel

I tilfælde af uenighed

Kommunen har mulighed for som hegnsmyndighed at gå ind i sagen, hvis parterne ikke kan nå til enighed. Henvendelse herom kan rettes til Center for Bygninger på e-mail bygninger@kk.dk.

Hvis det er påkrævet, kan kommunen foretage en besigtigelse på stedet, og parterne får mulighed for at komme med skriftlige indlæg, og der bliver herefter på dette grundlag truffet en afgørelse i sagen.

Hegn i baghaven 

Baghavernes hegn er ikke nævnt i servitutterne, og foreningen har ikke regler for disse, da baghaverne ikke er omfattet af lokalplanen eller haveregulativet (som alene gælder for forhaverne).  

Hegn i baghaverne er imidlertid fælleshegn, hvilket betyder, at man som naboer har et fælles ansvar for hegnene. Her skal man derfor tale sig til rette om hegnets udformning, højde og deles om udgifterne og i øvrigt følge bygningsvedtægtens regler: www.kk.dk/artikel/hegn-i-naboskel.  

Spørgsmål

Se i dit skøde og i servitutterne, men ellers kan yderligere spørgsmål som altid rettes til bestyrelsen. 

Se også Haveregulativet, hvor hegn også nævnes.

 

Log:
Rev. 24/9 2021 af Bente Elkjær

31/8-2020 indlagt sidste sætning om at se Haveregulativet.
Artiklen indlagt 11/1-2020.
Modtaget fra Bestyrelsen 8/1 2020.

Kommentarer :

 • user
  Søren Borch Bgg50 12-01-2020 kl. 16:27
  Hegn i baghave: Personligt synes jeg, at man kan foreslå at bruge reglerne om hegn i forhaven tilsvarende i baghaven. Sådan fungerer det i hvert fald, så langt jeg kan se ned gennem baghaverne i Berggreensgade.

Skriv ny kommentar

×

Dit navn er påkrævet

Udfyld gyldigt navn

Din email er ugyldig

Din email er ugyldig

Kommentar er påkrævet

Captcha Code Kan du ikke læse billedet? Klik for at genskabe ny kode

Captcha er påkrævet

Koden er ikke korrekt

* Disse felter er påkrævet