Landskronagade: Status revideret 24.9.2004

Revideret af Adm-Søren | |   Landskronag.proj., arkiv

En smukkere og fredeligere Landskronagade. Københavns Kommune har nu bevilliget tilsagn fra byudviklingspuljen til det indsendte projekt om trafiksanering og forskønnelse af Landskronagade. Kommunen har bevilliget 825.000 kroner svarende til 75% af udgifterne excl. moms.

Ejerne og ejerforeningerne skal inden den 1. oktober 2004 fremsende dokumentation for medfinansiering af de resterende 275.000 kroner + moms, dvs. i alt lige knap 350.000 kroner. Der afholdes derfor 2 møder hvor de nærmere vilkår for projektet kan drøftes. Møderne finder sted tirsdag den 17. august 2004 og o­nsdag den 22. september 2004, begge dage kl. 19.30 i beboerlokalerne til Vibo ejendommen, indgang fra Østerbrogade 143.

Mellem de to møder må foreningerne selv holde møder i deres besluttende organer.

Se kommunens tilsagn samt mødeindkaldelse under bilagende nederst på denne side. Dermed også links til revideret, supplerende baggrundsmateriale.

Projektbeskrivelse!

Hvorfor? 

Der kører ca. 1500 biler pr. døgn i Landskronagade, og rigtig meget cykeltrafik. I myldretiden om eftermiddagen er der faktisk flere cyklister end bilister. I august 2001 fik vi kommunen til at lave en tælling, og den viste, at der i myldretiden om eftermiddagen kørte 137 biler, 155 cykler og 2 knallerter.

Biltrafikken i Landskronagade kører forholdsvis hurtigt. Kommunens hastighedsmålinger viser, at selv om gennemsnitshastigheden ligger på ca. 36 km/t, er der 11% af bilerne, der kører hurtigere end de 50 km/t, der er tilladt i dag. De hurtigste biler i målingen kørte mellem 100 og 120 km/t. 

Siden 1. januar 1997 har politiet registreret 17 trafikulykker i gaden, hvor 7 mennesker kom alvorligt og 1 lettere til skade. Ulykkerne sker især ved Østerbrogade og i de øvrige kryds, samt ved at cyklister klemmes mellem kørende og holdende biler. Københavns kommune har oplyst at de har modtaget flere klager over trafikforholdene i Landskronagade.

En del børn har Landskronagade som skolevej. De bevæger sig både til fods og på cykel, og både på langs og på tværs. 

Der er kantstensparkering i begge sider af gaden. Om aftenen og natten er den fuldt belagt, og der parkeres ulovligt tæt på hjørnet ved alle sidegaderne

Derfor synes vi der bor i og omkring Landskronagade at vi skal have forbedret de trafikale forhold i Landskronagade.

Hvem er vi?

Ansøgerkredsen består af andelsforeninger og ejerforeninger m.v. langs gadestrækningen, fx afdelingsbestyrelsen for VIBO afd. 15 (Landskronagade 15D) og Husejerforeningen i Strandvejskvarteret (Landskronagade 12-48A). Ejere og lejere er inviteret med i samarbejdet. Samarbejdet er organiseret i en projektgruppe, hvor Trafikgruppen under Husejerforeningen i Strandvejskvarteret varetager det praktiske arbejde.

Det skitseforslag der foreligger nu, er et idéoplæg. Det beskriver i hovedtræk hvad vi vil med ombygningen, men en masse detaljer skal drøftes og skitseres nærmere. 

Hvordan kan vi opnå en smukkere og fredeligere Landskronagade

En oversigt over vores forslag er vist på på oversigtskortet og planerne/skitsetegninger i bilag nedenfor.

Der er flere mål med vores ombygningsforslag:

  • at dæmpe biltrafikkens fart til 40 km i timen og opnå bedre trafiksikkerhed.
  • at forbedre trygheden for trafikanterne og beboerne.
  • at give gaderummet et efter vores mening tiltrængt æstetisk løft.

Lavere fart og bedre trafiksikkerhed

Vi vil indrette gaden så det bliver vanskeligt at køre hurtigere end 40 km i timen, og vi vil skabe bedre oversigt ved sidegaderne og regulere parkeringen.

Vi foretrækker 40 km/t som hastighed, fordi det giver mulighed for at bruge bump der ikke giver voldsomme gener for bilister og cyklister, men som stadigvæk er effektive over for de højeste hastigheder. 

I Trafik- og Bymiljøplan for Østerbro anbefales at der indføres 40 km-hastighedszoner på Østerbro. Bygge- og Teknikudvalget har allerede besluttet at afsætte penge til i 2005 at gennemføre 40-km-hastighedszone i det område af Ydre Østerbro, hvor bl.a. Landskronagade ligger (besluttet på BTU den 26. november 2003). 

Bedre tryghed

Fartdæmpning i sig selv giver et væsentligt bidrag til bedre tryghed og bedre miljø, men både bilisternes hastighedsvalg og beboernes og alle trafikanters oplevelse af forbedringerne kan styrkes ved at gaden ændres fysisk. Forslaget omfatter derfor ud over den fysiske fartdæmpning også miljøforbedrende tiltag, dvs forbedret tryghed og højnelse af de æstetiske værdier i gaden. 

  • det skal være nemmere at krydse gaden for børn og ældre hvor der er mest behov for det.
  • der skal skabes bedre vilkår for de mange cyklister der i dag ofte bliver klemt mellem parkerede køretøjer og hurtigtkørende biltrafik.

Derfor omfatter forslaget udvidede fortovsarealer og indsnævringer af kørebanen. Midt på gaden er der desuden foreslået en plads hvor den indsnævrede kørebane hæves over en strækning på ca. 50 m. 

Gennem indsnævringerne indskrænkes den kørende trafiks areal til en bredde på 4,50 m, svarende til en lastbil og en cykel, eller to personbiler med forsigtighed. 

Et tiltrængt æstetisk løft

Landskronagade er lang og lige, men et par steder er facadelinierne brudt af fremspringende huse. Gaderummet mellem husfacaderne er generelt 18,64 m bredt, kørebanen er de fleste steder omkring 9,50 m bred. Fortovet i sydsiden er gennemgående over 5 m bredt, mens fortovet i nordsiden er mere beskedent. Omkring H.C.Lumbyes Gade og Fanøgade er der fremspringende huse i begge sider, og her er kørebanen – og især fortovet i nordsiden - indsnævret væsentligt. Det er her der foreslås anlagt en central plads.

Beplantning med træer i gaden vil være et afgørende positivt element for oplevelsen af gademiljøet, men de har ofte vanskelige vækstvilkår. Vi lægger meget vægt på at den foreslåede beplantning kan vokse ud og blive en gevinst for gaden. Derfor er træerne hovedsagelig tænkt placeret i solsiden. Træerne er placeret så de understøtter den trygge og fredeligere trafikadfærd vi ønsker at opnå:

  • Omkring alle sidegadetilslutninger er der placeret træer i planteøer der er udsparet i kørebanen. Derved bliver sidegadetilslutningerne fremhævet, og planteøerne sikrer bere oversigt for både kørende og gående, og gør det meget vanskeligere at parkere for tæt på hjørnerne. 
  • Den centrale plads midt i gaden ved H. C. Lumbyes Gade og Fanøgade samt fortovsudvidelser ved Helsingborggade og Drejøgade foreslås forsynet med markante træplantninger og blokke af bøgepur.
  • Indkørslen til gaden fra begge ender markeres med to træer i hver side. 

Forslaget fra ende til anden

I forslaget har vi brugt flere forskellige elementer for at opnå den fartdæmpende
virkning. Her er en gennemgang af forslaget, i retning fra vest mod øst. Se også
oversigtskortet, og tegningerne 001-007.
oversigtskort pdf 572 KB over hele strækningen.

1. Port: bump og beplantning ud for nr. 70
Et modificeret cirkelbump i hele kørebanens bredde ca. 30 m inde på gaden. Bumpet er belagt med rød asfalt. Ud for bumpet plantes der to træer i hver side i et plantebed der er udsparet i fortovet. Træerne kommer til at stå i en klods af bøgepur. Porten er placeret, så der kan køres uhindret. ind og ud af overkørslen til nr. 70.
blad1 pdf 194 KB vennemindevej-enden

2. Træer ved sidegadeindmundingerne
Ved alle sidegadetilslutningerne anlægges der en planteø på 3,00 x 1,50 m. udsparet i kørebanen både før og efter tilslutningen Planteøerne afgrænser den del af kørebanen der må parkeres på. Øerne afgrænses med granitkantsten, men svarer i øvrigt i størrelse og placering til de tilsvarende planteøer i Kildevældsgade.
blad2 pdf 172 KB

3. Parkeringsafmærkning i T-kryds over for indmundingen
Der afmærkes en parkeringsbane modsat vejtilslutningen i alle T-kryds. Det øger
antallet af lovlige parkeringsmuligheder i gaden.
Blad3 pdf 207 KB

4. Udvidet fortov ved Helsingborggade og Drejøgade
Her udvides fortovene, og kørebanen indsnævres til 4,50 m. Fortovsudbygningerne giver bedre krydsningsmuligheder, både for skolebørnene på vej til og fra Kildevældsskolen og for de mange gående og cyklister (i alle aldre) der skal til og fra ALDI.
Blad4 pdf 270 KB 

5. Den centrale plads: udvidet fortov og hævet kørebane i området ved H.C.Lumbyes Gade og Fanøgade. Pladsen strækker sig fra 10 m vest for Fanøgade til 10 m øst for H.C Lumbyes Gade. På denne strækning udvides fortovene, og kørebanen hæves og indsnævres til 4,50 m. Kørebanen belægges med rød asfalt. Parkering bliver ikke mulig; til gengæld forbedres krydsningsmulighederne, og oversigtsforholdene for alle trafikanter forbedres væsentligt. Udvidelsen af fortovet i nordsiden begynder strækker sig helt fra Thomas Laubs Gade
Blad5 pdf 204 KB

6. Bump ud for nr. 9 A/B
Et bump i hele kørebanens bredde, belagt med rød asfalt. Bumpet ligger midtvejs
mellem pladsen ved H. C. Lumbyes Gade og Fanøgade og porten ved Østerbrogade.
Blad6 pdf 213 KB

7. Port: Bump og beplantning ud for nr. 6
Porten ved Østerbrogade udformes på samme måde som porten ved Vennemindevej. Den ligger ca. 70 m fra Østerbrogade. Den forholdvis store afstand til Østerbrogade skyldes at udflytterbørnehaven Kong Oscar har sin busholdeplads her. 
Blad7 pdf 203 KB Østerbrogade-enden 

Pris og tilskud

Anlægsudgifterne er anslået til knap 1,1 mio. kr. ekskl. moms, svarende til ca. 1.370.000 kr. inkl. moms. Da Landskronagade er en offentlig vej, er det muligt at søge om tilskud svarende til 75% af anlægsudgifterne, eller 1.027.500 kr. Hvis Byudviklingspuljen støtter projektet med dette beløb, bliver udgiften for beboerne og grundejerne ca. 342.500 kr. Anlægsoverslaget kan rekvireres hos projektgruppen.

Godkendelse, gennemførelse og tidsplan

Vi har den 7 juni 2004 modtaget bekræftelse fra Bygge- og Teknikudvalget på, at projektet er udvalgt til at modtage støtte på 75% af anlægsomkostningerne. De sidste dokumenter vil blive indlagt på siderne når vor webmaster er klar i uge 27 2004

Kontakt os

I er velkomne til at kontakte os om projektet. Vi har oprettet en postkasse både til almindelig papirpost og en elektronisk. Adressen er:
Landskronagade-projektet
Postboks 2633
2100 København Ø
telefon (i dagtimerne): 39 15 06 01
fax: 39 15 06 06
email:
landskronagade@presenta.dk
På Husejerforeningens hjemmeside vil projektet løbende blive omtalt. Den findes på:
www.strandvejskvarteret.dk, hvor I også kan melde jer til løbende at modtage nyhedsbreve.

Med venlig hilsen

Trafikgruppen under Husejerforeningen i Strandvejskvarteret:
Torkil Groving, Susanne Koren og Adriaan Schelling, 
samt Jan Væver fra husejerforeningens bestyrelse.

Bilag: 
1. Tegninger til Landskronagadeprojektet (revideret 24.9.2004)

- Oversigtskort (PDF 572 KB)
- Blad 1 (PDF 194 KB) Vennemindevej-enden
- Blad 2 (PDF 172 KB)
- Blad 3 (PDF 207 KB)
- Blad 4 (PDF 270 KB)
- Blad 5 (PDF 204 KB)
- Blad 6 (PDF 213 KB)
- Blad 7 (PDF 203 KB) Østerbrogade-enden

(Tidligere oversigtskort og planer i pdf-format rev. primo juni 2004 er nu fjernet)
2. Mødeindkaldelse i brev af 26. juni 2004
3. Kommunens tilsagn, brev af 7. juni 2004

Bliv den første til at skrive en kommentar på denne artikel

Skriv ny kommentar

×

Dit navn er påkrævet

Udfyld gyldigt navn

Din email er ugyldig

Din email er ugyldig

Kommentar er påkrævet

Captcha Code Kan du ikke læse billedet? Klik for at genskabe ny kode

Captcha er påkrævet

Koden er ikke korrekt

* Disse felter er påkrævet