Ny vandforsyning i kvarteret. Projektstart.

Revideret af Dines Boertmann | |   Vandledninger

Baggrund for at renovere vandforsyningen

Kvarterets vandforsyning er lagt ved husenes opførelse - forsyningsledningerne er med andre ord omkring 120-130 år gamle. Det er langt ud over den forventede holdbarhed, og foreningen må forudse uforudsigelige, men betydelige udgifter, hvis ikke forsyningsnettet fornyes.

null
Eksempel på nødtørftig reparation af brud på støbejernsrør i baghaverne.

De eksisterende forsyningsledninger ligger i baghaverne, langs husenes bagside - en til de lige numre og en til de ulige. Hvert hus får vand fra forsyningsledningen via en stikledning, der går ind i kælderen på huset bagside.
Forsyningsledningen i baghaven er foreningens ejendom - vedligehold og reparation finansieres derfor, i princippet, via kontingentet til husejerforeningen.

Modeller for fornyelse af vandforsyningen

Efter de første undersøgelser og informationsmødet i september, arbejder bestyrelse med to mulige modeller for fornyelse af vandforsyningen:

Model 1: 
Der lægge nye vandledninger i baggårdene og den samlede installation udføres som den eksisterende. Forsyningsledningen lægges ved styret underboring, og stikledningen graves ind, hus for hus. Der opstilles en gangbro af stillads på husenes bagside, så arbejdet kan udføres uden at man skal have adgang til husene - bortset fra når selve tilslutningen af den nye vandforsyning skal udføres.
Hele projektet finansieres via foreningen over kontigentet eller andre modeller.

Model 2:
A: HOFOR lægger nye forsyningsledninger i vejen foran husene.
B: Der føres stikledning til husets facade.
C: Stikledningen skal føres fra husets facade mod gaden til den eksisterende vandinstallation ved husets bagside.

A: HOFOR har forsyningspligt, og de må kun opkræve ca. 14.000 plus moms pr. ejendom. Men de har kun pligt til at føre forsyningen frem til matrikelskel - dvs. til stakittet mod vejen.
B: Stikledningen skal graves ned i forhaven og føres gennem facaden. Omkostning er ukendt; det er desuden et spørgsmål om det arbejde kan/skal udføres på den enkelte husejers foranledning eller om det kan udføres som en “fælles-enterprise” i en eller anden form.
C: Vandrør skal føres fra husets forside til bagsiden, hvor vandmåler og installationen i øvrigt er placeret. Omkostningen er uforudsigelig, da kældrene er vidt forskellige - fra rene opbevaringsrum til high-end badeværelser m.m. Også hvad denne del angår skal der tages stilling til, hvem der skal organisere udførelsen af arbejdet - husejer eller ……?

Rådgivende ingeniør - Gaihede A/S - har i forundersøgelsen anslået at B og C måske kan lægges i omegnen af 60.000 pr hus som gennemsnit.
Til det skal lægges betydelige konsekvenser i form af opgravede gader, langvarige p-forbud, besværede adgangsforhold. mm.

Rammebeskrivelse

Ovenstående er blot en ramme-beskrivelse. Der er mange andre, store spørgsmål og problemer forbundet med modellerne, og de skal vurderes i det videre arbejde forud for en beslutning.

Se mere beskrivelse i artiklen "Informationsmøde om kvarterets vandforsyning den 14. september ".

Det videre arbejde og arbejdsgrupper

Bestyrelsen har gjort sig til styregruppe for det videre arbejde. Arbejdsgrupper skal så fremskaffe det materiale, der vil udgøre et egentligt beslutningsgrundlag som kan behandles af en generalforsamling.

Den første arbejdsgruppe (to fra bestyrelsen og tre husejere) har allerede oplistet er række spørgsmål og forhold, der skal afklares i relationer til de to modeller for vandforsyningen, der er i spil. De undersøgelser og afklaringer sætter vi nu i værk med ekstern konsulent-støtte.
Arbejdsgruppen består af:
Dines Boertmann, HCL 50
Jakob Bjerre, Weyses 23
Lars Aagaard, HCL 46
Daniel Van Kranendonk, Heises 2
Hans Henrik Linde, Kildev 31

En anden arbejdsgruppe skal kulegrave finansierings-delen. Det arbejde er endnu ikke indledt.
Den består foreløbig af:
Jacob Ingvartsen
Lars Bjerregaard

Endelig vil vi opsamle de juridiske problemstillinger, der viser sig undervejs, og forelægge dem for foreningens advokat.

 

Log: Indlagt 2/11 for Dines Boertmann af Søren Borch

Kommentarer :

  • user
    Jørgen Fris Frederiksen 22-11-2023 kl. 12:26
    Jeg synes det er en rigtig god start, og pøj pøj med det omfattende forstående arbejde

Skriv ny kommentar

×

Dit navn er påkrævet

Udfyld gyldigt navn

Din email er ugyldig

Din email er ugyldig

Kommentar er påkrævet

Captcha Code Kan du ikke læse billedet? Klik for at genskabe ny kode

Captcha er påkrævet

Koden er ikke korrekt

* Disse felter er påkrævet