Til repræsentanterne for ejendommene i Landskronagade, øst for Vennemindevej

Revideret af Jan Væver | |   Landskronag.proj., arkiv

Orientering om udviklingen i projektet til trafiksanering og forskønnelse af Landskronagade samt igangsættelse og indbetaling af medfinansieringsbeløb.

Trafikgruppen under Husejerforeningen i Strandvejskvarteret

Projektansvarlig:

Jan Væver

Kildevældsgade 13

2100 København Ø

 

Kære allesammen

Efter et længere forhindringsløb er vi nu lige ved at være klar til anlægsfasen af projektet til forskønnelse og fartdæmpning af Landskronagade. Vej & Park har lovet en snarlig endelig myndighedsgodkendelse af projektet og umiddelbart derefter står den entreprenør, der er kommet med det bedste tilbud, klar til at påbegynde udførelsen af anlægget.

Vi vil derfor bede jer om inden den 1. marts 2007 at indbetale jeres del af medfinansieringen til projektets bankkonto: XXXX-XXXXXXXXXX (i overensstemmelse med medfinansieringsaftalerne for de enkelte ejendomme). Beløbene fremgår i øvrigt af vedlagte fordelingsnøgle. Projektets økonomi vil blive administreret af den projektansvarlige i overensstemmelse med de retningslinier, som er udstukket af Byudviklingspuljen, herunder revision som anført i vedlagte regnskabsinstruks.

Vi vil samtidig anmode jer om at tage stilling til, om I vil kunne støtte projektet med et ekstrabeløb, idet det er blevet lidt dyrere end oprindeligt forventet. Vi kan i denne sammenhæng oplyse, at vores egen forening på sin generalforsamling den 27. februar 2007 skal tage stilling til et forslag fra Trafikgruppen og en enig bestyrelse om en væsentlig forhøjelse af vores eget bidrag. Baggrunden for forhøjelsen er følgende forhindringsløb:

Den 4. oktober 2006 fik vi langt om længe kommunens tilladelse til at gå i gang med at udføre projektet. Godkendelsen indeholdt en 3 sider lang liste med vilkår, der skulle opfyldes og overholdes.

Inden da var der gået lang tid med drøftelser frem og tilbage med Vej & Park, der i et mere end 2-årigt forløb med løbende tilretninger var blevet ved med at stille nye krav til projektet. Som omtalt i forbindelse med høringen over ændringerne i projektet i juli 2006 havde vi derfor undervejs måttet ændre projektet på en række punkter, f.eks. havde vi måttet erstatte den oprindeligt planlagte indsnævring ved H. C. Lumbyes Gade /Fanøgade med en hævet flade med status som lege- og opholdsareal, og vi havde måttet flytte træerne fra fortov til kørebane pga. krav om gennemgående fliserækker. Kommunen stillede samtidig krav om, at plantebede skulle hænge sammen med fortovet, hvilket ville betyde bekostelige flytninger af adskillige kloakriste.

Det viste sig ved den efterfølgende indbudte licitation, at alle disse krav tilsammen med forsinkelsen af projektet (og de nu aktuelle markedsvilkår) havde fordyret projektet så meget, at prisen blev ca. det dobbelte af det oprindelige projekt. Det stillede os over for valget mellem enten at reducere eller opgive projektet, hvor der på daværende tidspunkt allerede var brugt ca. 165.000 kr., hovedsageligt til bistand fra rådgivende konsulenter i forb. m. myndighedsgodkendelse og projektering.

I lyset af at kommunen selv har udført deres heller i forb. m. gennemførelsen af 40 km/t hastighedsprojektet uden at forbinde dem med fortovet, søgte vi og fik også kommunens forhåndsaccept af følgende principper i et reduceret projekt:

Lege/opholdsarealet med den hævede flade erstattes af 1-2 bump og 3 små heller. Alle bump og heller/beplantningsbede ændres således, at de ikke er forbundet med fortovet, så regnvand kan løbe indenom langs kantstenen. Ved disse ændringer, som nu er sendt til endelig myndighedsgodkendelse, kan der spares ca. 1.000.000 kr. i forhold til de modtagne tilbud.

På baggrund af fornyet kontakt til entreprenørfirmaet med det billigste tilbud er det nu vores rådgivende ingeniørs vurdering at projektet kan gennemføres for ca. 1.250.000 kr. (ekskl. moms). Idet byudviklingspuljen har tildelt støtte på 825.000 kr. (ekskl. moms) udgør medfinansieringen fra ejendommene i Landskronagade ca. 425.000 kr. plus moms eller ca. 530.000 kr. Hertil kommer de allerede afholdte konsulentudgifter på ca. 165.000 kr. (inkl. moms) altså i alt medfinansiering på ca. 695.000 kr.

Dette skal ses i sammenhæng med at ejendommene i Landskronagade i forvejen har givet tilsagn om finansiering af ca. 400.000 kr., heraf 232.000 kr. fra vores egen forening. Hvis projektet skal realiseres mangler der således ca. 300.000 kr.

Som allerede nævnt har vi bedt vores egen forening om at bevilge et væsentligt større beløb end allerede besluttet. Vi håber imidlertid, at der også er andre af ejendommene, der vil kunne forhøje deres betaling.

Hvis der ikke gives ekstrabevillinger, vil vi være henvist til at gennemføre projektet inden for den oprindelige økonomiske ramme på ca. 400.000 kr. Dette vil medføre væsentlige udeladelser og tilpasninger, som vil gå ud over kvaliteten i projektet.

Tanken er nu at sætte projektet i gang, så snart den endelige myndighedsgodkendelse foreligger, og fortsætte anlægsarbejdet så langt, som der er penge til, idet vi prioriterer de fartdæmpende bump og de store træer i første række, mens de øvrige heller må komme i anden række. Hvis de enkelte ejendommene ønsker opstilling af cykelstativer, vil det kræve, at man selv betaler ekstra hertil.

Vi hører gerne jeres bemærkninger til denne fremgangsmåde og vil gerne have en tilbagemelding på spørgsmålet om ekstrabetalinger snarest muligt og meget gerne inden vores egen generalforsamling den 27. februar 2007. Vi vedlægger den nyeste oversigtstegning.

Se oversigtstegning

Se fordelingsnøgletal

Tilbagemelding til:

Landskronagadeprojektet

Postboks 2633

2100 København Ø

e-mail: landskronagade@presenta.dk

fax: 39 15 06 06

tlf. Jan: 39 15 06 01

tlf. Adriaan: 39 18 57 70

tlf. Torkil: 39 20 39 29

 

Med venlig hilsen

Jan Væver, Susanne Koren, Adriaan Schelling og Torkil Groving

Trafikgruppen under Husejerforeningen i Strandvejskvarteret

Bliv den første til at skrive en kommentar på denne artikel

Skriv ny kommentar

×

Dit navn er påkrævet

Udfyld gyldigt navn

Din email er ugyldig

Din email er ugyldig

Kommentar er påkrævet

Captcha Code Kan du ikke læse billedet? Klik for at genskabe ny kode

Captcha er påkrævet

Koden er ikke korrekt

* Disse felter er påkrævet