TV, YouSee

|   TV-antenne-gruppe, arkiv

Kære alle,
YouSee føljetonen har kørt i vores kvarter i mange år. Det har været diskuteret, hvorvidt vi skulle fortsætte med YouSee som kabel TV leverandør eller vi skulle få anden leverandør (eller gøre valget af TV kanaler individuelt, så den enkelte husejer kunne vælge deres fortrukne løsning (f.eks. boxer tv eller digitial stueantenne)).
På den ekstraordinære generalforsamling den 30. august 2011 besluttede generalforsamlingens deltagere (med 128 stemmer for og 22 stemmer imod), at forlænge vores Kabel TV aftale med YouSee i yderligere 6 år.
I den forbindelse investerer YouSee 2,5 mio kr. og vi 375.000 kr. i nye kabler og kabel bokse i kvarteret.
Den opgraduering af kabler og bokse der nu er påbegyndt, løber frem til udgangen af 2012.
Vi informerer løbende om sagen og hele arbejdet her på www.strandvejskvarteret.dk, så alle kan holde sig informeret om, hvad der sker (se nedenfor).
 
Bemærk venligst: Bestyrelsen modtager en del henvendelser omkring YouSee. Mange af disse henvendelser er helt relevante.
Vi modtager dog også en række spørgsmål, som vi ikke er i stand til at svare på, men hvor den enkelte husstand skal have fat i YouSee. Det drejer sig f.eks. om problemer med signalet eller skift af kabel tv pakker (fx fra en grundpakke til en mellempakke).
Vi har i bestyrelsen ikke noget at gøre med driften af YouSee - oplever du derfor problemer med signalet, manglende kanaler, har spørgsmål til din YouSee regning, eller vil skifte programpakke, så skal du kontakte YouSee selv. Du kan finde relevat kontaktnfo her på YouSees hjemmeside.

Har du andre spørgsmål til bestyrelsen omkring YouSee-sagen, så er du velkommen til at sende en email til yousee@strandvejskvarteret.dk.
 
Mvh
Bestyrelsen

Nedenfor opdaterer vi løbende med nye informationer: 

________________________________________________________________

Update 28. maj 2012

YouSee har udarbejdet disse to tidsplaner for arbejdet i kvarteret. Du skal måske lede lidt for at finde dit gadenavn og husnummer, men hav tålmodighed og kig listerne igennem, så finder du det.

Initiates file downloadTidsplan del 1 

Initiates file downloadTidsplan del 2

Vær opmærksom på, at YouSee kravler over plankeværket til din baghave, når der arbejder. Det er de nødt til for at kunne trække kablerne.


 

Update 17. november 2011

Vi har haft det første opstartsmøde med YouSee. De er i gang med at lave en plan over arbejdet hos hjørnehusene. De starter i Nordgaderne (tættest på Kildevældsgade), og arbejder sig så gennem kvarteret. Der vil blive sendt et brev fra YouSee og et fra Bestyrelsen til alle husstande i kvarteret, hvori der vil stå en del praktiske informationer.

Derudover vil YouSee kontakte alle hjørnehusejere for at få adgang til deres gård, så de kan se, hvordan arbejdet bedst kan laves. Planen er at de får gravet så mange bokse ned på denne side af frosten som de kan, og så genoptager arbejdet efter jul når frosten igen er ude af jorden. YouSee regner dog ikke med det er meget de kan nå på denne side af jul, og det meste af arbejde er projekteret til at løbe fra starten af 2012 til oktober 2012.

________________________________________________________________

Update 18. oktober 2011

Nu begynder opsætningen af nye bokse og udskiftning af kabler. Der er aftalt opstartsmøde mellem bestyrelsen, YouSee og Dansk Kabel TV (som laver selve gravearbejdet) fredag den 28. oktober kl. 8.00. På dette møde skal vi diskutere hvordan selve arbejdet skal planlægges og hvornår hvad går i gang.

________________________________________________________________

Update 18. oktober 2011

YouSee udgiver et medlemsblad til antenneforeninger som vores i Strandvejskvarteret - læs det på deres hjemmeside.

________________________________________________________________

Opdateret 31. august 2011

Generalforsamlingen besluttede på dens ekstraordinære generalforsamling at indgå en kontrakt med YouSee, sådan at YouSee stadig skal være leverandør af Kabel TV i kvarteret for den næste 6 års periode (stemmer for aftale: 128 - stemmer imod aftale: 22).

Det betyder, at der skal opsættes boxe ved alle hjørnehuse og der skal trækkes nye kabler. Dette arbejde går i gang i løbet af efteråret.

________________________________________________________________

Opdateret 28. august 2011

Per den 3. oktober tilbyder YouSee deres nye produkt, som går ud på at man kan vælge enkelte kanaler til sin TV pakke. F.eks. hvis man har grundpakken, så kan man betale for f.eks. 4 ekstra kanaler, som man gerne vil have fra de andre pakker.

Læs brevet fra YouSee her:

Initiates file download Tryk her

Læs materialet fra YouSee her:

Initiates file download Tryk her


________________________________________________________________

Opdateret 22. august 2011

Der afholdes ekstraordinær generalforsamling ang. YouSee tirsdag den 30. august 2011. Se materialet her.

________________________________________________________________

Opdateret 8. juni 2011

Vi modtog i går (7. juni 2011) YouSees nye tilbud og udkast til kontrakt, som vi gennemgik på et bestyrelsesmøde samme aften, 

Bestyrelsen måtte konstatere, at der er en del forhold i kontraktudkastet, som vi ønsker at gennemgå med foreningens advokat, inden vi kan tage stilling til dette. Derudover har vi behov for lidt mere tid til bl.a. at gennemgå og foretage de fornødne konsekvensberegninger af tilbuddet, inden dette forelægges generalforsamlingen.

Dette betyder, at det ikke er realistisk at kunne have materialet klar til en ekstraordinær generalforsamling på denne side af sommerferien, hvilket vi meddelte YouSee i aftes.

I stedet vil en ekstraordinær generalforsamling blive afholdt tirsdag den 30. august 2011 kl. 19.00.

YouSee har i dag accepteret denne udsættelse. YouSee har samtidig meddelt, at signalforsyningen vil  fortsætte indtil generalforsamlingen har truffet en beslutning om en ny kontrakt med YouSee.

________________________________________________________________

Opdateret 2. juni 2011

Vi har stadig ikke modtaget det endelige tilbud fra YouSee. Vi har været i kontakt med YouSee og de vil præsentere os dette tilbud på et møde mandag den 6. juni kl. 07.00.

Når vi har fået præsenteret dette og vurderet hvorvidt det kunne være en realistisk løsning, vil vi give yderligere information. Vi regner med et fornuftigt tilbud fra YouSee, hvorefter vi regner med at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 28. juni 2011. Sæt allerede nu kryds i kalenderen.

Som tidligere beskrevet har YouSee allerede sidst i 2010 opsagt deres kabel TV aftale med kvarteret, sådan at vi ville være uden kabel TV signal per den 30. april 2011. Eftersom vi stadig venter på deres endelige tilbud, har de først forlænget slukningen af signalet til den 31. maj, og nu til den 31. juli 2011.  

________________________________________________________________

Opdateret 28. april 2011

Vi ligger stadig i forhandlinger med YouSee, bl.a. har vi haft en gård-vandring i kvarteret med YouSee og deres gravefirma. Lige nu afventer vi derfor et nyt tilbud på den løsning, vi mener kunne være et fornuftigt kompromis for både YouSee og kvarteret.

Som tidligere beskrevet har YouSee allerede sidst i 2010 opsagt deres kabel TV aftale med kvarteret, sådan at vi ville være uden kabel TV signal per den 30. april 2011. Da vi p.t. er i konstruktive forhandlinger med YouSee, har vi aftalt med dem, at så længe vi forhandler forlænges aftalen med en måned ad gangen. Det betyder, vi har kabel TV signal frem til den 31. maj 2011, hvorefter dette afbrydes med mindre vi bliver enige med YouSee om en aftale.  

________________________________________________________________

Opdateret 9. april 2011 (fra Nyhedsmail)

Som alle ved har vi brugt de sidste mange år på at vurdere / diskutere (både alene og med YouSee), hvorvidt vi stadig skulle have kabel TV via dem - det kan der læses meget mere om i bl.a. indkaldelsen til generalforsamlingen samt i referatet fra denne.

Som aftalt på generalforsamlingen gør bestyrelsen lige nu et sidste forsøg på at finde en løsning. Vi har derfor haft to møder med YouSee siden generalforsamlingen, hvor vi i fællesskab prøver at finde et fornuftigt kompromis.

Der arbejdes stadig med en løsning med en boks der opsættes foran de 48 gårde, mens der arbejdes på en fornuftig kabelføring i kabelbakker, som er pænere og markant billigere (for os) end den som YouSee startede ud med. Bl.a. arbejdes der på at en del af disse kabler graves ned i nogle af gårdene.

Samtidig har et par af kvarterets beboere set på muligheder for alternative løsninger, og bl.a. fået udarbejdet en spændende analyse fra et rådgiverfirma om hvilke muligheder man også kunne overveje.

________________________________________________________________

Opdateret Marts 2011

I overensstemmelse med generalforsamlingens beslutning, har bestyrelsen kontaktet YouSee for at få gang i dialogen igen. Der er nu aftalt nyt møde mellem bestyrelsen og YouSee den 31. marts, hvor vi håber at kunne nå et godt stykke videre.

Den største udfordring vi p.t. har, er, at YouSee jo har opsagt kontrakten med os. Som oplyst på generalforsamlingen har YouSee opsagt kontrakten til udgangen af april. Hvis vi ikke kan opnå enighed med YouSee om et fortsat samarbejde indenfor den ramme, som blev vedtaget på generalforsamlingen, så kan vi altså ende i en situation, hvor vi den 30. april ikke har noget kabel TV signal.

________________________________________________________________

Opdateret Februar 2011

Følgende er den redegørelse som bestyrelsen udsendte til generalforsamlingen omkring YouSee sagen - denne kan også findes i Kilden Februar 2011 (Generalforsamlingsindkaldelse og bilag):

Efter en detaljeret analyse af de muligheder som vi i Strandvejskvarteret havde omkring mulighederne for kabel TV, besluttede generalforsamlingen i 2009 enstemmigt at indgå en ny aftale med YouSee om levering af TV- og radiosignaler. Aftalen betød, at der skulle foretages væsentlige ændringer i det eksisterende anlæg med blandt andet opsætning af skabe ved hjørnehusene og udskiftning af den eksisterende kabling.

På generalforsamlingen i 2010 fremlagdes en oversigt over, hvor skabene ville blive paceret og billeder af skabenes udseende. Det blev oplyst, at der ville blive tinglyst deklarationer på de berørte ejendomme om adgangen til at sætte skabe i forhaverne.

Herefter påbegyndtes arbejdet i foråret 2010, men blev meget hurtigt stoppet igen. Årsagen var, at bestyrelsen blev kontaktet af en husejer i et af de berørte hjørnehuse, som kunne konstatere, at han ikke blot havde fået opsat et skab i forhaven og opsat en kabelbakke på gavlen i sin gård som alle andre husejere, men at der også var opsat en kabelbakke på facaden mod gaden. I henhold til lokalplanen må der ikke opsættes sådan noget på facaderne.

Derudover havde YouSee opsat kabelbakker i gården på indersiden af porten, på husmuren og rundt om trappetårnet, hvilket efter hans opfattelse var meget skæmmende. Derudover havde YouSee skåret i vingeteglene over porten.

Der blev afholdt et møde med YouSee. Samtidigt blev foreningens advokat, Peter Lambert, bedt om at udarbejde et notat om, hvorvidt YouSee i henhold til kontrakten var berettiget til at montere kabler på den foretagne måde, og hvorvidt generalforsamlingen kunne pålægge ejerne af hjørnehusene at acceptere en kabelføring som den, YouSee havde valgt.

På mødet med YouSee gjorde husejerforeningen herefter gældende, at YouSee under ingen omstændigheder måtte foretage kabelføring på facaderne i strid med lokalplanen. Eventuelle merudgifter ved at undlade dette var foreningen uvedkommende, da det ved tilbudsgivningen måtte være forudsat, at kabelføringen skulle være lovlig.

For så vidt angår kablingen i gården, over porten og på facaden, anførte husejerforeningen, at det af kontrakten fremgår, at kabelføringen skal aftales med husejerforeningen, og at der ikke var indgået aftale om en så drastisk og skæmmende kabelføring, som der her var tale om.

Det blev endvidere påpeget, at den eksisterende kabelføring, for at skabe forbindelse på tværs af hjørnehusenes gårde, er nedgravet. Såfremt YouSee ville ændre kabelføringen til for fremtiden at være monteret på facaden af hjørnehusene med et så drastisk resultat, som det her var tilfældet, så burde YouSee have gjort opmærksom på det i kontrakten, eller have aftalt det med bestyrelsen forinden.

Bestyrelsen anerkendte, at der kunne være store merudgifter ved at nedgrave kablingen som hidtil. Da der åbenbart var tale om, at YouSee ikke havde gjort sig dette klart inden tilbudsgivningen, tilkendegav bestyrelsen overfor YouSee, at man ville være positiv overfor en indstilling til generalforsamlingen om, at husejerforeningen bar en vis del af udgifterne til denne del af kablingen.

Herefter har YouSee pr. mail anerkendt, at YouSee måtte bære merudgiften til at bringe kablingen i overensstemmelse med lokalplanen. YouSee ville imidlertid ikke betale nogen andel af udgifterne ved at anvende de eksisterende føringsveje, hvor kablingen i gårdene ved hjørnehusene er nedgravet. YouSee krævede i mailen, at husejerforeningen skulle betale godt 900.000 kr., som merudgiften ifølge YouSee vil udgøre for nedgravning i forhold til ny kabling på facaderne.

Bestyrelsen bad herefter YouSee om at fremsende en nærmere dokumentation for det meget store beløb. Det har YouSee ikke gjort.

I et forsøg på at få sagen afsluttet henvendte bestyrelsen sig til YouSee med et forslag om, at bestyrelsen indstillede til generalforsamlingen, at husejerforeningen betalte et bidrag på 300.000 kr. til fuld og endelig afgørelse af sagen.

Dette har YouSee også afvist, og i januar 2011 har YouSee i stedet opsagt kontrakten med et varsel til udgangen af april 2011, hvilket i øvrigt er i klar strid med kontrakten. Ifølge kontrakten kan den tidligst opsiges med 9 måneders varsel.

Her står sagen p.t. For yderligere om sagen henvises til det særskilte punkt på generalforsamlingens dagsorden om YouSee. 

________________________________________________________________

Opdateret august 2010

Efter YouSee havde sat de første skabe og kabel-bakker op, gik bestyrelsen ind og stoppede anlægsarbejdet. Bestyrelsen var blevet kontaktet af de beboere som havde fået sat box og kabelbakker op, og efter deres mening var hverken boxe eller kabelbakker sat op som aftalt. Bestyrelsen var enig i, at der var problemer og tog kontakt til YouSee og bad dem stoppe arbejdet. 

________________________________________________________________

Opdateret 27.07.2010

Der tales med YouSee om placering af skabe og det videre arbejde efter sommerferien. Mere info følger snarets...

________________________________________________________________

Opdateret 10.06.2010

To skabe er nu blevet sat op.

________________________________________________________________

Opdateret 08.06.2010

Efter planen er YouSee lige ved at starte deres gravearbejde i de berørte huse. Graveren skulle starte med alt det der ligger på den nordlige side af Kildevældsgade og så arbejde sig igennem dér. Herefter tager de så det der ligger på den sydlige side af Kildevældsgade.

De starter i de lave numre (i den ende ved Østerbrogade) og arbejder sig ned imod de høje.

Dansk Kabel TV følger også den rækkefølge og graveren vil derefter retablere haverne i samme rækkefølger.

Dansk Kabel TV benytter sig af CR Electric som graver.

________________________________________________________________

Update fra Kilden 2010-1 Maj 2010

Anlægsændringen skulle være igangsat i midten af marts, men endnu engang er der sket en udsættelse på grund af de store forsinkelser, der er på Tinglysningsområdet.

Vi håber at det maksimalt drejer sig om en ekstra måneds udsættelse. Umiddelbart efter påske vil de berørte matrikler/husstande blive informeret hvornår og hvordan arbejdet udføres, og belægninger vil blive fuldt reetableret. YouSee meddeler, at ejerne på de matrikler hvor der opsættes skabe, skal fjerne bevoksninger i arbejdsfeltet. Kabelmontører går efter sigende lidt hårdere til værks end ejerne. Bevoksninger vil ikke blive reetableret.

De fleste af vore huse vil blive berørt af kabelomlægningen, som netop har til formål at kunne fordele signalerne korrekt efter programpakkestørrelser specialønsker og abonnementsaftaler.

I de huse som bebos af flere husstande, eller i de huse hvor man ønsker stik placeret andre steder i huset, vil blive faktureret af YouSee efter gældende prisliste. I et hus med f.eks. 2 tilmeldte husstande vil man ikke kunne anvende den fulde udstrækning af tidligere kabel, som er sløjfet fra den ene husstand til den anden. Flere husstande vil få udført sin egen kabeltilslutning fra kælder - ført til nærmeste opholdsrum. Ønsker man stikket/stikkene placeret på andre steder/etager/rum vil dette blive faktureret separat.

Eksisterende kabler vil blive anvendt i størst mulige omfang.

I anlægsperioden vil YouSee opstille en arbejdsvogn i området, og der vil blive monteret en udvendig postkasse, hvor spørgsmål og ordrer på indre kabelplaceringer kan postes. Der vil blive oplyst et mobilnummer med direkte kontakt til driftchefen og et direkte nummer til projektstyringen.

Alle tilmeldte husstande vil efter omlægningen kunne modtage den lille programpakke. Øvrige programønsker videreføres naturligvis, hvis abonnementet er registreret, men flere vil opleve, at den store eller mellemste pakke forsvinder i deres programvalg, og en ny abonnementstilmelding må om ønsket foretages til YouSee.

Du kan i dette nummer af Kilden på midtersiderne se, i hvilke haver der bliver opsat boxe. Kan du ikke finde dit eget eksemplar, kan du finde det her på Kildens webside.

________________________________________________________________

Update fra Generalforsamlingsreferatet 23.02.2010

Formanden gjorde opmærksom på, at der ville blive opsat bokse i en række af forhaverne. Det kan vi som forening ikke gøre så meget ved, da det er kommunens forhaver, og de har ret til at give tilladelsen. Retten til at opsætte boksene vil blive tinglyst på husene.

Der var en række spørgsmål fra salen vedrørende boksene. Formanden kunne oplyse, at det var hjørnehusene, der vil få en boks. Opsætning baseres på den gamle kabling og YouSee vil sørge for at fjerne synlig ubrugt gammel kabling. Der vil blive noget gravearbejde, men der vil ske retablering.

Du kan i Kilden nr. 2010-1 på midtersiderne se, i hvilke haver der bliver opsat boxe. Kan du ikke finde dit eget eksemplar, kan du finde det her på Kildens webside.

Kommentarer :

 • user
  Michael Topsøe H.C. Lumbyes Gade 47 01-12-2011 kl. 10:50
  Kære Bestyrelse

  Er der i den gamle aftale med YouSee aftalt noget om prisen på tillægspakkerne. Jeg spørger fordi jeg har en fornemmelse af at vi er blevet overfaktureret for vores tillægspakke. I det varsel der er sendt ud om prisstigninger pr. 1. januar er der i hvert fald ikke taget højde for den pris der er aftalt i den nye aftale, og når man henvender sig til YouSee, så er der ingen dér,som ved noget om vores aftale med dem. De bedste hilsner Michael
 • user
  Jens Serup mfl WG 35 27-08-2011 kl. 16:25
  22. august 2011
  Åbent brev i forbindelse med afholdelse af ekstraordinær generalforsamling om fælles YouSee TV-løsning.
  Vi vil gerne starte med at sige tak til bestyrelsen for et stort og omfattende arbejde med en vanskelig opgave. Vi værdsætter de mange timer, der er brugt på besværlige forhandlinger med YouSee. Vi kan dog ikke støtte det foreliggende udkast til aftale med YouSee og opfordrer medlemmerne af beboerforeningen til at stemme nej til dette udkast.

  Vores indvendinger er i vidt omfang nævnt i bestyrelsens materiale, men vi ønsker at tegne dem klarere op. De kan rubriceres i tre hovedkategorier: 1) tekniske 2) økonomiske og 3) æstetiske.

  1) Tekniske: Helt grundlæggende finder vi det problematisk, at vi er i færd med at vælge en løsning som i bund og grund ikke virker rigtig. Vi lever i en tid med hastig udvikling og det går efter vores opfattelse kun en vej mod internetbaseret TV og opkobling til omverdenen. Om det er med lyslederkabler som føres langs fjernvarmeforbindelsen, eller via elforsyningen, det er op til nogle teknisk kloge at vurdere. Det primære er at vi ikke ønsker en forlængelse, men heller en fornyelse og en forbedring som er langsigtet.
  Der findes et utal af løsninger og der bliver flere og flere. Se bl.a.: http://digitaltvguiden.dk/tv-via-bredbaand
  Det er simpelthen ikke tidssvarende, at vi stiller flere bokse op, lægger flere kabler og ikke mindst nye grimme kabelbakker som er i strid med facadereglementet. Og en omfattende opgravning i alle hjørnehusgårdene er heller ikke acceptabelt i forhold til det vi får for besværet og den økonomiske udgift. Vi har forståelse for, at det - da bestyrelsen påbegyndte denne langvarige proces med YouSee for en del år siden - virkede som det rigtige med bokse og YouSee. Men nu står vi over for en anden virkelighed med mange forskellige valgmuligheder og løsninger. Lad os ikke hænge fast i en forældet løsning. En forældet løsning, der vel at mærke er dyr!

  2) Det bringer os til vores anden indvending: Økonomien. Med denne aftale bliver vi stavnsbundet for en lang periode til TDC. Vi er opmærksomme på de beregninger, bestyrelsen har lavet og hvordan det angiveligt vil være dyrere for os at forhandle individuelle aftaler med TDC. Men vi er ikke så sikre på at andre løsning ikke kan vise sig at være billigere. Helt konkret undgår vi at betale den indledende investering på 350,000, der kunne anvendes til mange fornuftige formål her i kvarteret. Derudover kan man vel godt påregne, at YouSee vil vide at tage sig betalt for de øvrige omkostninger, de har med etablering og vedligeholdelse af kablerne. Dertil kommer, at alt tyder på, at TV løsninger i fremtiden bliver individuelt designede, og derfor vil mange af os med en YouSee-aftale komme til at betale for en række kanaler som vi aldrig ser. Ja, som måske tværtimod bare er til besvær, når man skal zappe sig igennem tysk tv eller hvad man nu måtte finde irrelevant i sin pakke. Som det er beskrevet i bestyrelsens materiale har vi heller ikke nogen garanti for, at prisen på YouSee-abonnementer ikke stiger i de 6 år, vi er bundet. Prisen er som nævnt steget 27 % de seneste år. På et tidspunkt hvor man må forvente at konkurrence på tv-markedet øges voldsomt, er vi ved at binde os til en de facto monopol-virksomhed, der ikke synes utilbøjelig til at udnytte sin ”dominerende” stilling på markedet maksimalt.

  Endelig vil vi også advare mod at tro, at man selv med YouSees Fuldpakke vil kunne se alt det, man vil. Der vil - formentlig i stigende omfang - være flere og flere tilfælde hvor man vil skulle betale ekstra for programmer, eksempelvis store sportsbegivenheder o. lign.

  3) Til sidst skal vi nævne det æstetiske: Smag er jo individuelt og vi har noteret os de fine illustrationer og billeder af bokse og kabelbakker i indkaldelsen til generalforsamlingen. Det ændrer imidlertid ikke på, at det efter vores opfattelse er en besværlig, uelegante og indgribende foranstaltning. Det skæmmer vores pæne huse, også selvom man sætter en potteplante foran boksen!
  Afslutningsvis skal vi ikke undlade at nævne, at det måske ikke er tilfældigt, at vi er et par hjørnehusejere, der er de første underskrivere på dette brev. Der liggere også en opfordring til, at man - når der skal findes løsninger på papircontainere, postkasser og tv-kabler, engang i mellem tænkes i andre løsninger end hjørnehuse.

  Sammenfattende vil vi igen opfordre til, at andre, ligesom os, stemmer imod, at der indgås aftale med YouSee. Hvis man er forhindret i at deltage i afstemningen og ønsker at følge vores opfordring, skal vi anmode om, at man gør brug af sin fuldmagt og overdrager denne i udfyldt stand til Jens Serup WG 35.
  Med venlig hilsen
  David Kendal, WG 36 Jens Serup, WG 35 Kaare Breinholt, HG 13

 • user
  Claus NWGG32 03-09-2010 kl. 18:04
  Hej Kristjan,

  Jeg har ikke selv oplevet nogen ændring på nuværende tidspunkt.

  Det ville også undre lidt, da YouSee ikke har fået lavet mange ændringer endnu, og de få ændringer de har lavet er ikke tæt på os i NWGG.

  Men måske andre har bemærket noget?

  I hvert fald kan vi lige være opmærksomme på dette i vores dialog med YouSee.

  Mvh
  Claus
 • user
  Kristjan Jul Houmann NWGG 20. 2100 KBH Ø 31-08-2010 kl. 21:09
  Hej,

  Lige et spm. - er jeg den eneste, der har fået forvrænget billedkvalitet på DR1 efter antennearbejdet er påbegyndt? Info-kanalen har også dårlig kvalitet med skrå striber hen over skærmen. Alle andre kanaler står fint. Jeg har prøvet med flere forskellige fjernsyn og finindstilling etc. På forhånd tak.

  Mvh. Kristjan
 • user
  Simon Egenfeldt-Nielsen Strandvejskvarteret 27-07-2010 kl. 14:05
  tirsdag, 15-06-10 09:22
  Kabeltv bokse,

  Den er godt nok usædvanlig stor og grim. Udviklingen går normalt i mod mindre bokse når vi tale elektronik men åbenbart ikke her.

  Har der været snak om man har lov/mulighed/der plantes noget foran dem. Virker unægteligt noget absurdt med et facaderegulativ med sådan en øjebæ.

  Mvh Smon
 • user
  Jens Jens WG35 27-07-2010 kl. 14:02
  torsdag, 10-06-10 17:15
  Kære "hjørnehus" ejere.

  Hermed en lille opfordring til at besigtige en af de såkaldte "boxe" som nu er installeret i haven hos familien som bor i hjørnehuset KVG/HORNEMANSGADE.

  Det kan godt være at jeg har sovet i timen under sidste generalforsamling, men jeg havde ikke i min vildeste fantasi forestillet mig hvordan sådan en ville se ud/fylde.

  Hvis man ser på de eksisterende boxe vi har siddende rundt om på vores bagvægge, så er der jo tale om en sag på ca 40x40 cm. Denne nye box som opsættes er næsten 100x100 og særdeles uskøn at se på.

  Jeg vil hermed gerne opfordre alle jer "potentielle" ofre for installation af denne nye sag i jeres forhaver om, at give jeres mening til kende overfor bestyrelsen.

  Jeg er på ingen måde interesseret i at spænde ben for kabel TV i kvarteret, men jeg synes ikke det er rimeligt at vi skal påduttes placering af en armygrøn kasse på størrelse med et køleskab i vores forhaver, uden nogen som helst ret til indsigelse eller dialog om valg af placering. Vi er påduttet bestemmelser om forhavernes udseende, cykelstativers arkitektoniske udtryk oma. gennem ejerforeningens håndbog - og det bifalder jeg som sådan også, men hvordan kan det så være, at vi på hjørnerne, bare sådan uden videre skal acceptere en løsning som denne.

  Jeg føler at denne beslutning er "lusket" ind ad bagdøren, og havde jeg fået forevist et billede af denne nye kasse, så havde jeg opponeret voldsomt mod det på sidste generalforsamling. Jeg er villig til at tage min andel for fælles TV løsning her i kvarteret, men så mener jeg også at der ved beslutningsforslag af denne type skal rene linjer på bordet.

  Jeg/vi kan sikkert ikke stoppe denne proces, men hvis jeg/vi skal have denne box anbragt på fællesskabets vegne, kunne vi så ikke i det mindste få den anbragt i gården hvor den ikke på samme måde skæmmer facaden som det er tilfældet nu?

  Jeg vil rette henvendelse til bestyrelsen og bede om at få indflydelse på placeringen og jeg kan kun opfordre alle andre i min situation om at gøre fælles front på dette område.

  Mvh Jens

Skriv ny kommentar

×

Dit navn er påkrævet

Udfyld gyldigt navn

Din email er ugyldig

Din email er ugyldig

Kommentar er påkrævet

Captcha Code Kan du ikke læse billedet? Klik for at genskabe ny kode

Captcha er påkrævet

Koden er ikke korrekt

* Disse felter er påkrævet