2017, Indkaldelse, ordinær generalforsamling 28/2

Revideret af Webadministratoren | |   Husejerforeningen og GF

Tid: Tirsdag d. 28. febr. 2017 kl 19.30.  

Sted: Svanemøllen Kaserne.  

Dagsorden 

1. Valg af dirigent 
2. Bestyrelsens beretning 
3. Orientering om 
    a.Affaldshåndtering - status 
    b.Trafik og miljø
    c.Energigruppen
    d.Kommunikation
    e.Hjertestarter
    f.Konfliktmæglerkorpset
    g.Haveklubben
4. Foreningens regnskab 2016 (bilag vedlagt)
5. Forslag til beslutning
    5A. Forslag om at afsætte midler til affaldshåndtering af bioaffald
    5B. Forslag til beslutning om nedsættelse af arbejdsgruppe med henblik på at undersøge alternative muligheder for TV- og radiosignal, herunder en eventuel ny aftale med YouSee
6. Budgetforslag 2017 (der henvises til bilag til dagsordens punkt 4)
7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter til bestyrelsen
    På valg:
    Bestyrelsesmedlem Jan Væver modtager genvalg. Ole Graugaard udtræder af bestyrelsen.
    Suppleanter: Merete Hoffmann og Louise Garde Wibroe. Begge tager mod genvalg.
8. Valg af revisorer og revisorsuppleant Søren Friis-Mikkelsen og Jørgen Vestergaard modtager genvalg.
9. Eventuelt.

Indkaldelse og beretning

Indkaldelse, beretning, forslag til dagsordenen, regnskab og budget kan hentes her i pdf-format. Dette blev uddelt i papirformat til alle huse den 10. og 11. februar.
 

Notat om affaldshåndtering fra vores rådgivende ingeniør kan også hentes her i pdf-format


Begge dele blev lagt her på hjemmesiden den 11. februar.

Supplerende information og debat

Du kan finde mere information om generalforsamlingens temaer (især om affaldshåndtering) flere steder, hvor du også kan indlægge kommentarer:

Supplerende bemærkninger

  • Deltagere: Alle husejere; én stemme pr hus.
  • Indkaldelsen (inkl. dagsorden, budget, regnskab, årsberetning og forslag ) udkommer i papirform til alle huse samt på vores website (§ 6. Stk 2: Senest 14 dage inden generalforsamlingen udsender bestyrelsen: 1. Dagsorden...)
  • Send evt.forslag til dagsordenen i god tid og senest den 24. januar:
    (§ 6, Stk 4: Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være formanden i hænde senest den 24. januar).
  • Få egnede naboer til at stille op til bestyrelsen - eller gør det selv. Man kan tale med folk i bestyrelsen om det, gerne i god tid. Vedtægterne tillader opstilling helt frem til på selve generalforsamlingen. Bestyrelsen skal suppleres op som sædvanligt. Et enkelt bestyrelsesmedlem genopstiller ikke i år.
    (§ 8, Stk 3: Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen. Der afgår 2 bestyrelsesmedlemmer på ulige årstal...).
  • Diverse information, herunder indkaldelsen, foreningens vedtægter, referater fra tidligere generalforsamlinger mm. kan læses på websiden "Husejerforeningen og GF".
Bliv den første til at skrive en kommentar på denne artikel

Skriv ny kommentar

×

Dit navn er påkrævet

Udfyld gyldigt navn

Din email er ugyldig

Din email er ugyldig

Kommentar er påkrævet

Captcha Code Kan du ikke læse billedet? Klik for at genskabe ny kode

Captcha er påkrævet

Koden er ikke korrekt

* Disse felter er påkrævet