2023, referat fra ordinær generalforsamling 1. marts

Revideret af Søren Borch | |   Husejerforeningen og GF

Referat fra generalforsamlingen 

Tid: Onsdag d. 1. marts 2023 kl 19.30 - ca 22:00.
Sted: Charlottehaven, Lokale: Vinterhaven, Hjørringgade 12C, 2100 København Ø.

Det officielle referat for GF-2023 vedr. året 2022 med alle detaljer blev modtaget og lagt op på hjemmesiden den 9/3-2023. Det kan downloades nedenfor.
Webadministratoren indleder her med et kort resumé af beslutningerne. Dette resumé er uautoriseret og uden juridisk betydning, men forhåbentligt nyttigt til en hurtig orientering for medlemmerne og andre beboere i kvarteret.

1. Valg af dirigent. 

 • Velkomst ved Dines Boertmann.
 • Peter Lambert valgt til dirigent.
 • Fremmødte husstande 80, herudover 14 fuldmagter, i alt 94 stemmer.
 • Dirigenten konstaterede, at mødet var lovligt og beslutningsdygtigt. Dog ikke beslutnigsdygtigt til forslag "4.2. Elektronisk kommunikation", idet der til ændring til foreningens vedtægter kræves et større fremmøde og kvalificeret flertal.

2. Bestyrelsens beretning for 2022:

 • Forudsat læst i indkaldelsen og fremlagt af formanden.
 • Debat.
 • Beretningen taget til efterretning.   

3. Foreningens regnskab 2022 (fremgår af indkaldelsen): 

 • Præsenteret af vores kasserer Lars Bjerregaard.
 • Vedtaget.

4. Forslag til beslutning:

 • 4.1. Etablering forsyningsanlæg, vand.
  Forslaget vedtaget med stort flertal.
 • 4.2. Elektronisk kommunikation (ændring til foreningens vedtægter).
  Forslaget eenstemmigt vedtaget. Men vedtægtsændringer stiller særlige krav til fremmøde, hvorfor bestyrelsen snarest vil indkalde til en ekstraordinær GF med dette punkt på dagsordenen.
 • 4.3. Solceller på tagene.
  Forslaget vedtaget med lille flertal.
 • 4.4. Indkøb af byggematerialer til videresalg til medlemmer.
  Forslaget vedtaget uden modforslag og uden afstemning.

5. Budget 2023:

 • Forslag fremgår af indkaldelsen og blev forelagt af kassereren. Budget vedtaget. Det havde netop som forudsætning, at de fire GF-forslag ville blive godkendt, hvad de jo var blevet.
 • Foreningskontingent sat til 1.300 kr plus et ekstraordinært kontingent på 2.000 kr jvf forslag 4.1. I alt 3.300 kr. Eventuelt YouSee-grundpakke-abonnement kommer til herudover.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter til bestyrelsen. 

 • Bestyrelsesmedlemmer: Genvalg af de to bestyrelsesmedlemmer, som var på valg: Dines Boertmann og Ane Stenbak. Fredsvalg, da antal kandidater passede til antal pladser.
 • Suppleanter: Jan Væver og Susanne Ploug Sørensen valgt. Fredsvalg, da antal kandidater passede til antal pladser.

8. Valg af revisorer og revisorsuppleanter

 • Revisorer: Morten Rand Jensen (genvalgt) og Johan Alsøe fortsætter endnu 1 år, da han blev valgt sidste år for 2 år.
 • Revisorsuppleant: Lars Aagaard.

9. Eventuelt.

 • -

Officielt referat

  Det officielle referat kan hentes her. Det blev lagt op på hjemmesiden 9/3-2023.
Henvendelser til bestyrelsen.

Indkaldelse og beretning

  Indkaldelse, beretning, forslag til dagsordenen, regnskab og budget.
Indkaldelsen var blevet uddelt i papirform i postkasserne den 13/2-2023.

Supplerende information og debat

Du kan finde mere information om generalforsamlingens temaer rundt om på hjemmesiden, især på undersiden "Husejerforeningen og GF".

 

Log: Off.referat tilføjet 9/3-2023. Artiklen blev oprettet med uautoriseret referat den 2/3-2023 af Søren Borch.

Bliv den første til at skrive en kommentar på denne artikel

Skriv ny kommentar

×

Dit navn er påkrævet

Udfyld gyldigt navn

Din email er ugyldig

Din email er ugyldig

Kommentar er påkrævet

Captcha Code Kan du ikke læse billedet? Klik for at genskabe ny kode

Captcha er påkrævet

Koden er ikke korrekt

* Disse felter er påkrævet