Bestyrelsesmøder 2021. Orientering til medlemmer

Revideret af Dines Boertmann, bestyrelsen | |   Bestyrelsen

Referater og indkaldelser for bestyrelsens møder.

Årets sidste bestyrelsesmøde 1/12-2021. 

Gå evt. til næste års bestyrelsesmøder, 2022.

Faste mødedatoer:

Bestyrelsen mødes normalt den første onsdag i måneden.
Har du emner til bestyrelsen, så skriv til bestyrelsen@strandvejskvarteret.dk, eller kontakt et bestyrelsesmedlem.

Referater: 

Reelt er der ikke tale om referater, men om sammenfatninger eller orienteringer fra bestyrelsen. Formelle referater føres af bestyrelsen i interne arkiver og er ikke til fri cirkulation, bl.a. fordi nogle sager skal håndteres fortroligt pga persondata af forskellig art.

Bestyrelsesmøde 1/12-2021

Overholdelse af regulativer:

Et par sager om husejere og foreningens regulativer optog bestyrelsesmødet den 1. december. Det er tilbagevendende spørgsmål, og selv om den konkrete substans i alle sådanne sager adskiller sig, er der overordnede fælles træk: afvisningen af at et foreningesregulativ er overtrådt og/eller afvisningen af at det er et anliggende for foreningen/bestyrelsen.

Dermed er det sager, der er vanskelige, anstrengende og voldsomt tidsrøvende. Derfor vil bestyrelsen lægge op til, at generalforsamlingen i forlængelse af beretningen diskuterer hvordan vi løser det åbenlyse misforhold mellem det fælles udtrykte ønske om at sikre kvarterets bevaringsværdige kvaliteter - og nogle husejeres insisteren på, at regulativerne kan ignoreres.

Arrangementer og Corona:

Vi arbejder stadig ud fra en forhåbning og overbevisning om, at der ikke kommer forsamlings- og møderestriktioner, der påvirker foreningens kommende arrangementer:

 • julemarkedet, den 11. december,
 • nytårsfyrværkeriet på Torvet
 • nytårskuren i Berggrensgade, den 1. januar
 • generalforsamlingen den 22. februar.

YouSee:

Bestyrelsen diskuterede også den vedvarende administrative belastning omkring aftalen med YouSee; vi tager nu et møde med YouSee for at få afklaret hvad der skal til for at løse det - i yderste konsekvens kan der være tale om at helt at afvikle foreningsaftalen.

Østerbro Lokaludvalg :

Der er valg til Østerbro Lokaludvalg i februar; foreningen, organisationer mm der er aktive på Østerbro kan opstille kandidater og afgive stemme i valget; bestyrelsen vil gerne bakke op om, og indstille, en kandidat fra kvarteret. Kandidater skal tilmeldes senest den 14. januar - kontakt et bestyrelsesmedlem eller skriv en mail til bestyrelsen@strandvejskvarteret.dk, hvis du er interesseret.

Nytårsfyrværkeri:

Hvis det store fyrværkeri på Torvet skal blive til noget, er der brug for at der er frivillige, komplet ædru og og 18 år, der melder sig til at gennemføre det. Kontakt @HenrikNygaard via Facebook-gruppen eller på Kuhlausgade 37

Generalforsamling:

Husk at forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen 22/2-2022 skal være formanden i hænde senest den 24. januar 2022.

Bestyrelsesmøde 3/11-2021 

Ladestandere og Elbiler:

Biler, der kræver opladning, bliver flere og flere - både på vejene generelt og her i kvarteret. Det var baggrunden for, at der i foråret blev samlet en gruppe, der ville se på hvordan lade-struktur til el-køretøjer kan indpasses i kvarteret.
Gruppen - repræsenteret af Christian Bjerrum-Niese - præsenterede i aftes bestyrelsen for de foreløbige overvejelser og skitser til, hvordan foreningen kan spille en rolle.
Bestyrelsen anser det for at være et prisværdigt, interessant og grundigt forarbejde.
Der er stadig elementer, der kræver undersøgelser og afklaring, og det vil gruppen nu arbejde videre med.
Hvis den når frem til et forslag, der kan forelægges generalforsamlingen i februar, er det tanken at afholde et informationsmøde forud for generalforsamlingen.

Anmærkningslisten:

Bestyrelsen fører nu, som tidligere meddelt, en liste over huse, hvor der er sager om overtrædelser af foreningens regulativer. Bestyrelsen drøftede kort, hvordan den liste skal føres i praksis: Bestyrelsen vil ikke lege inspektører og søge efter overtrædelser.
Men de sager, som bestyrelsen bliver bekendt med via henvendelser fra husejere, eller som i forvejen er genstand for behandling i bestyrelsen, vil blive noteret og oplyst til ejendomsmæglere/advokater/potentielle købere ved en hushandel. Ejere af huse, der kommer på anmærkningslisten, vil blive oplyst om, at der er en anmærkning, og hvad den drejer sig om.

Beboerne driver værket:

Beboernes indsats for kvarterets liv og velbefindende fik en flot markering, da årets Halloween blev markeret af små og store. Det var en farverig aften, og bestyrelsen håber, at der næste år atter er nogen, der har overskud til at fyre op under løjerne med en grill.
Der er brug for jer, der vil lægge lidt kræfter i for kvarteret:

Kildens redaktør gennem mange år - Ann-Louise Madvig Sigfredsson - stopper, og bestyrelsen takker for hendes store og værdifulde indsats.
Så tiden er inde til, at der melder sig en makker til Brit Larsen, som sammen med hende vil føre foreningens blad videre. Interesserede kan kontakte Brit eller bestyrelsen.

Der er også brug for nogen med interesse for fut i fejemøget: Det Store Nytårs-fyrværkeri på Torvet kræver et hold af ædru fyrmestre og en fyr-general; Henrik Nygaard er med som den første, men der er behov for flere og for én, der stiller sig i spidsen. Er du interesseret, så kontakt bestyrelsen eller Henrik.

Også den musikalske nytårskur, 1. januar i Berggreensgade, kan bruge en hånd eller to.  

Generalforsamling:

Vi regner med, at generalforsamlingen 2022 kan holdes i Charlottehaven, med normalt fysisk fremmøde og på den normale dato 22. februar. Vi arbejder nu med forberedelse af beretning, regnskab med mere.
Husk, at hvis man ønsker at stille forslag til generalforsamlingen, skal de være afleveret til formanden senest den 24. januar 2022.

Næste bestyrelsesmøde afholdes onsdag den 1. december.

Bestyrelsesmøde 6/10-2021 

YouSee:

YouSee-grundpakken har givet anledning til en stigende mængde bøvl, og bestyrelsen har derfor besluttet en ny praksis:

Fremover vil grundpakken blive afmeldt i forbindelse med et hussalg. Det betyder at den nye husejer skal tilmelde sig aktivt for at få adgang til grundpakken eller andre YouSee-tjenester.
Det vil koste den nye husejer et tilmeldingsgebyr, men da en stigende andel af huskøberne netop ikke ønsker grundpakken, er denne ændring det logiske svar på en voksende administrativ byrde.

Vi kontakter nu også YouSee for at undersøge om vi som forening kan gøre os helt fri af administrationen af grundpakke-modellen. Mere om det senere.

Generalforsamling:

Det er godt nok kun oktober, men februar sniger sig nærmere - og dermed generalforsamlingen. Vi opfordrer derfor arbejdsgrupper (og alle andre der måtte have noget til ærmet) til at overveje om der er ideer, der skal omsættes til forslag til generalforsamlingen - og i så fald begynde at foreberede sådanne forslag.

Hjertestarteren:

Hjertestarteren, der er opsat ved Kuhlausgade 34 får en ny placering fordi den er vanskeligt tilgængelig. Den vil blive flyttet til det andet hjørne, Kuhlausgade 31,hvor den vil være nem at komme til, mere synlig og anbragt i et nyt skab, der vil være nemmere at åbne.

Forhaver:

I forlængelse af en konkret sag i en forhave, skal det understreges at foreningen kan blive holdt ansvarlig, hvis reglerne om forhaverne overtrædes - idet forhaverne faktisk er foreningens og ikke husejerens. Påtaler bestyrelsen forhold i en forhave er det med andre ord ikke smagsdommeri eller  lignende, men en opgave der er indstøbt i foreningens struktur.

Dagrenovation:

Bestyrelsen noterede sig, at der i de sidste uger ikke har været nye meldinger om problemer med afhentning af dagrenovation i de gader, der tidligere gentagne gange oplevede at blive sprunget over af skraldevognen.

Fælles-aktiviteter:

Der er flere fælles-aktiviteter i den nære fremtid:
Brøndrense-dag den 7.11. - hvor målet er at rense nedløbsbrønde/sandfang
Halloween - 31.10. - der plejer at ske en masse, men der er endnu ingen der samlet stafetten op
Julemarked - 11.12. - klassikeren i Weysesgade.

Fra bestyrelsen skal der lyde en hyldest og tak til alle de beboere, der bruger tid og kræfter på at organisere de begivenheder, der er med til at binde kvarteret sammen.

Bestyrelsesmøde onsdag 1/9-2021.

Det er sagt før, men bestyrelsen gentog det på mødet i aftes: en stor tak til alle der bidrog til det vellykkede loppemarked og sommerfesten - både til jer, der påtog jer arbejdet - og til jer, der deltog og skabte den festlige aften.
Det er bestyrelsens opfattelse at den afspærrede del af Torvet er en glimrende ramme, og det mener vi skal være modellen fremover. Ane, der styrede arrangementet fra første færd, vil påbegynde en ”drejebog”, der samler erfaring og ideer, så arbejdet fremover kan blive forenklet.

Foreningen har nu modtaget de manglende kort-bilag til sagen om kommunens overtagelse af vejarealerne (fra 2015). Medlemmer af bestyrelsen vil i den kommende weekend lave nogle kontrolopmålinger, for at se om der er overensstemmelse mellem materialet og vores opfattelse af linjerne mellem den kommunale vej og foreningens forhave-areal; vi fastholder at forhaverne er foreningens (hvilket i øvrigt ikke anfægtes).

Bestyrelsen vil fremover oprette en ”sag” i vores arkiv, hvis vi bliver bekendt med overtrædelser af foreningens regulativer, som husejere afviser at korrigere. Forholdet vil så blive noteret i det materiale, som foreningen leverer til ejendomsmæglerne i forbindelse med ejerskifter, så det fremgår at der er udestående forhold ved ejendommen, der skal udbedres. Vi anser det for at være et redskab, der måske kan bidrage til at forebygge sager om ombygninger og renoveringer, der fører til strid om overholdelse af bestemmelserne om kvarterets bevaringsværdige træk.
Det er et arbejdsredskab, ikke et offentlig tilgængelig udskamnings-liste.

Et andet arbejdsredskab er kommunens kort over tilladelse til brug af gadeareal og fortorv for håndværkere, der arbejder på kvarterets huse. Kortet viser udstedte tilladelse og deres omfang og tidsramme; vi vil prøve at gøre det tilgængeligt på hjemmesiden – så beboerne selv kan følge med i hvad der er givet af tilladelser i gaden.

Endelig behandlede bestyrelsen en række løbende sager, herunder hjertestarteren, der er vanskeligt tilgængelig og svær at åbne. Vi vil derfor undersøge alternative placeringer – se andet opslag. 

 

Bestyrelsesmøde onsdag 4/8-2021.

Sommerfesten den 28. august var det indlysende hovedpunkt, da bestyrelsen igen samledes den 04. august (og undskyld at mødet ikke blev forvarslet på FB og hjemmeside; sommeren tog magten .....).
Tiden er nu inde til at frivillige melder sig til at tage hånd om de opgaver, festen trækker med sig - se opslag fra Ane Stenbak.Loppemarkedet finder sted mellem 12 og 16 i Berggreensgade - festen med grill, fælles spisning og levende musik finder sted på Torvets nordlige del, der bliver afspærret for trafik. Kom selv med borde, stole og opdækning.

Fra den øvrige dagsordens skal nævnes:

Foreningen har modtaget en skrivelse fra en landinspektør om matrikel-udskillelse i forlængelse af kommunens overtagelse af vejarealerne i 2016. Konsekvenserne er ikke helt klare, og bestyrelsen har derfor gjort indsigelse mod den meget korte svarfrist og begæret udsættelse, bl.a.  med henvisning til mangelfulde bilag/kort.  I ganske få ord handler det om forhaverne, der er foreningens - og som bør forblive foreningens.

Mange husejere undrer sig over specielt ét tagfirmas brug af kvarterets gader som oplagsplads for materiel, der ikke er i brug ved opgaver på huse i kvarteret. Bestyrelsen vi l igen prøve at få en dialog med firmaet - og eventuelle andre håndværkere, der kopierer denne praksis. Giver det ikke positiv respons, vil vi forsøge at drøfte det med kommunen, som uddeler tilladelser til at stille materiel på gadearealerne.

Bestyrelsen har taget hul på en diskussion om hvornår og hvordan bestyrelsen kan og/eller skal påtale overtrædelser af facade- og haveregulativ  og byggereglement.
Bør bestyrelsen reagere, når overtrædelser f.eks. udstilles via ejendomsmæglerannoncer (hævede terrasser i baggård, fransk altan på 2. sal, osv) - bør bestyrelsen reagere på ting vi ser under almindelig færden i kvarteret - hvor går det fornuftige skel mellem en "aktivistisk" og en mere reaktiv tilgang til sikring af det bevaringsværdige?
Foreløbig ingen konklusion - diskussionen fortsætter.

Fra punktet opfølgning på løbende sager skal nævnes:
- vi vil undersøge om hjertestarteren, der pt. sidder på muren ved KG 34, kan placeres mere tilgængeligt;
- efter et par skybrudslignende situationer i sommerens løb vil bestyrelsen gøre kommunen opmærksom på, at der har været får dårligt afløb i Hornemansgade.

Næste møde 01.09.2021

Bestyrelsesmøde 7/7-2021

Bestyrelsesmødet onsdag den 7. juli var virtuelt, kort og fokuseret; der var jo noget der krævede opmærksomhed klokken 21  ……..
Som I også kan læse i FB-opslaget fra Ane Stenbak, var det sommerfesten den 28. august, der var på dagsordenen.
De første væsentlige forudsætninger er nu på plads: vi har fået tilladelse til at bruge en del af Torvet, vi er ved at lave aftale med et danse-orkester og foreningen opruster med to ny grill, så vi gerne skulle have fire store klar til festen.
Der er brug for beboere, der melder sig til at stille afspærring op, borde og stole, pavilloner, tænde grill, skænke fadøl – og rydde op, når dén tid kommer. Vi regner med at det falder i hak i august – og at vi kan se frem til en herlig fest for små og store.
Bestyrelsen tjekkede desuden status på et par af de løbende sager, inden alle vendte opmærksomheden mod helt andre ting.
Nu hvor sommeren er på fuldt blus, er det måske værd lige at minde om, at det er en vigtig ingrediens i godt naboskab at tage hensyn, når man holder fest eller selskab i haven og/eller for åbne døre og vinduer.
Giv naboerne et varsel, hvis der er optræk til fest – Uanset om det er planlagt eller spontant, så husk at få lagt en dæmper på, når klokken bliver mange, osv, osv.
Foreningens hjemmeside har en del råd og vejledninger om støj.
God sommer til alle fra bestyrelsen

Bestyrelsesmøde 9/6-2021

Bestyrelsesmødet i juni er af praktiske grunde rykket til onsdag den 9. juni.

Bestyrelsen brugte en smuk og lun sommeraften på følgende:

 • Mange vil sikkert anse dette for at være det vigtigste – Sommerfest 2021!
  Vi tror på at det bliver muligt at genoptage den årlige sommerfest –og datoen er sat til lørdag den 28. august. Som traditionen byder, skyder foreningen  midler i at sikre et stort og festligt arrangement – i år lidt ekstra for at markere, at vi alle har brug for at komme ud og lægge pandemien bag os.
  Frivillige til at planlægge, forberede, gennemføre (og rydde op) er motoren i sommerfesten – der vil komme opslag på FB-siden og hjemmesiden, der indkalder.

Derudover: 

 • Foreningens fælles aftale med Yousee om levering af en grundpakke giver af og til lidt støj i forhold til tilmelding/afmelding, og administrationen af aftalen tager en meget stor del af kassererens tid.
  Der er stadig et stort flertal af husene, der er tilsluttet aftalen, men mange husstande ændrer i disse år forbrugsmønstre i forhold til fjernsyn, streaming m.m. – og vi vil derfor have et øje på, om der sker forandringer i tilslutningen, som kan tale for ændringer.
 • Bestyrelsen vil forsøge at sikre at alle nye husejere så hurtigt som muligt bliver kontaktet og budt velkommen – og får alle de vigtige, nødvendige og praktiske informationer i forhold til at være husejer i kvarteret. Behovet er øget, fordi ejerskifter, der sker uden medvirken af mægler eller advokat ikke nødvendigvis indebærer, at den nye ejer bliver tilstrækkeligt informeret om husejerforeningen.
  Derfor har bestyrelsen tegnet et abonnement på tingbogsinformationer, der sikrer at vi bliver bekendt med alle hushandler i kvarteret; vi samler nogle vigtige papirer, og fremover vil vi på bestyrelsesmøderne tjekke om der er nye husejere, som vi skal slå et slag om og byde velkommen.
 • Endelig diskuterede bestyrelsen nogle forhold omkring vej og haver, og fik en status om aktiviteterne i et par arbejdsgrupper.
 • Som mange formodentlig har bemærket, har gruppen om ladestandere til el-køretøjer netop udsendt et spørgeskema på FB-siden.
 • Og på given foranledning synes bestyrelsen, at det er værd at huske at diskussioner om håndværkere, trailere, byggerod osv. vil være en del af vores hverdag, lige så længe som der udføres arbejder på vores huse. Og derfor kan man lige så godt føre dem sagligt og civiliseret – også på sociale medier.

Bestyrelsesmøde 5/5-2021

Et kort overblik over hvad bestyrelsen fik fra hånden på mødet:

Der kommer hele tiden nye husejere i kvarteret, og vi skal sikre at de både bliver hilst velkommen, og bliver godt informeret om de ting der følger med, så der ikke opstår misforståelser om f.eks. YouSee-abonnement, facaderegulativ, ombygninger osv.

Bestyrelsen vil derfor forbedre  vores velkomst-procedurer, herunder forsøge at sikre et bedre overblik over ejerskifter; det er ikke alle huse der handles via mæglere og derfor kan der være nye ejere som ikke får de (synes vi) nyttige informationer om hvad der følger med, når man flytter til Strandvejskvarteret.

Bestyrelsen drøftede kort og overordnet medierne i kvarteret, mere specifikt FB-gruppen. Bestyrelsen konstaterede at de forskellige medier er beboer-drevne initiativer som også bestyrelsen bruger til at kommunikere med foreningens medlemmer.

Elbiler og hybrid'er vinder frem, og tiden er inde til at søsætte en arbejdsgruppe, der - hvis der er interesserede - undersøger om, og i givet fald hvordan, der kan indpasses lade-faciliteter i kvarteret. Interesserede kan melde sig til bestyrelsen eller via FB-gruppen.

Bestyrelsen har modtaget forslag om at genoplive den fælles forsikring  for skjulte rør- og kloakskader. Det er et spørgsmål, der i givet fald kun kan afgøres af en generalforsamling, og bestyrelsen opfordrer interesserede til at samle en arbejdsgruppe, der kan undersøge spørgsmålet og eventuelt udarbejde et konkret forslag, der kan behandles af en generalforsamling.

Fra stakken med andre sager skal nævnes:

Bestyrelsen har nikket ja til en ansøgning til stakit-legatet; det betyder genopstandelse for en for længst forsvunden smedejernslåge, der fuldender et originalt smedejernshegn.

Håbet om at få renset installationsskabene i Kildevældsgade for graffiti (grafitti) blev desværre skuffet; bevillingen til en afrensning (ikke omfattet af foreningens anti-grafitti abonnement) gav ikke et overbevisende resultat, bl.a. på grund af skabenes aldersmedtagne overflader. Vi vil derfor ikke bruge flere penge på det.

Vi undersøger tilstand og tilgængelighed til hjertestarteren i Kuhlausgade, før vi tager stilling til eventuelle ændringer/bevillinger.

Bestyrelsen noterer med glæde, at der er taget et nabo-initiativ i området omkring Berggreensgade øst, og tager derfor ingen initiativer.

Næste bestyrelsesmøde afholdes onsdag den 2. juni.

Mvh Dines

Bestyrelsesmøde 18/4-2021 (ekstraordinært)

Husejerforeningens bestyrelse mødtes ekstraordinært den 18. april for at diskutere den strid, der har udviklet sig om legearealet i Berggreensgade øst.

Bestyrelsen beklager, at opfordringen den 27. marts til tilbageholdenhed og tålmodighed i forhold til legehuset skæbne, og opfordringen til ansvarlig og hensynsfuld brug af legeareal og legehus, ikke er blevet overholdt.

Det er uacceptabelt at nogen på egen hånd har fjernet legehuset; det er uacceptabelt at nogen har udført et hævntogt mod boeboere, som gerningsmændene tror har noget med fjernelsen at gøre, og det er uacceptabelt at der spredes rygter i kvarteret om hvem man mistænker for at stå bag fjernelsen.

Bestyrelsen har ingen midler, beføjelser eller instrumenter til løse en konflikt mellem naboer, og slet ikke mellem uklart definerede grupper af beboere. Men det er for os indlysende, at hele sagens forløb er yderst skadeligt for det fællesskab, der er mange anses for at være en af de centrale kvaliteter i kvarteret.

Derfor vil vi insistere på opfordringen til at alle - alle - nu besinder sig og afstår fra enhver handling og enhver rygtedannelse, der kan vedligeholde eller skærpe konflikten.

Spørgsmålet om anvendelsen af legearealet i Berggreensgade øst kan ikke løses, og vil ikke blive løst gennem majoriseringer eller ved aktivismens fuldbyrdede kendsgerninger. Løsninger her i kvarteret er altid blevet baseret på en balancering af hensynet til den enkelte husejers interesser med hensynet til fællesskabets; det ene må ikke udelukke det andet.

En eller anden form for dialog må og skal genetableres, og de, der mener at have legitime synspunkter (og hvem mener ikke det?) bliver nødt til at deltage i en s-a-m-t-a-l-e.

Det er vigtigt at alle også forstår, at foreningen har normer og vedtægter der både giver plads til initiativ, engagement og beboerindsats, og sikrer at alle væsentlige fællesanliggender afgøres af generalforsamlingen - ikke af enkeltpersoner eller arbejdsgrupper, de være sig formaliserede eller ej.

Vi appellerer nu til at ingen torpederer den medindflydelse alle har og bør have i foreningen ved nye handlinger eller aktioner, der kan fortsætte konflikten.

Bestyrelsen vil forsøge, hvis situationen og ikke mindst forsamlingsreglerne tillader det, at arrangere en ramme, der giver beboerne anledning til at tale sammen i levende live - i stedet for på sociale medier.

Mere om det senere. Dines

Bestyrelsesmøde 7/4-2021

Fra bestyrelsesmødet:

Elbiler og ladestandere:
Der kommer flere el- og hybridbiler i kvarteret, og tempoet kommer sikkert til at accelerere. Det rejser spørgsmålet om lade-infrastruktur, både for den enkelte hus/elbil-ejer og for kvarteret som helhed.
Ladeproblematikken (og de afledte parkerings-effekter) et et de klimapolitiske og bæredygtighedsrelaterede spørgsmål, bestyrelsen har rettet til kommunen, og vi har nu fået en række svar som bestyrelsen og foreningen kan arbejde videre med.
Kommunen påpeger at det er private operatører der opstiller ladestandere, og kommunens rolle (i hvert fald ind til videre) er alene at tage stilling til operatørernes ansøgninger om tilladelser til opstilling. Operatørerne har forskellige forretningsmodeller: nogle alene baseret på deres vurdering af "markedet", andre baseret på former for medfinansiering fra bolig/husejerforeninger (og deraf følgende lavere pris på strømmen for beboere).
Der er al mulig grund til at vi som forening søger indflydelse på, hvordan opladningsløsningerne kan bringes ind i  kvarteret: der vil komme en stigende efterspørgsel på løsninger fra husejere, men løsninger skal balanceres med hensynet til ejere af køretøjer der ikke kræver strøm.
I bestyrelsens øjne er privat opsatte ladeinstallationer på matriklen er ikke en vej frem, fordi vores forsyningsnet ikke vil kunne bære belastningen (og så ser vi helt bort fra det lednings- og parkeringscirkus, det ville kunne føre med sig).
Bestyrelsen har stillet nogle uddybende spørgsmål til kommunen, og når svarene foreligger er tiden inde til at interesserede beboere danner en arbejdsgruppe, der undersøger behov, muligheder og eventuelle forslag.

Graffiti (Grafitti):
Det viser sig at vores abonnement på fjernelse af grafitti ikke omfatter installationsskabene på vores gader. De tilhører forsyningsselskaber som Radius og Yousee/TDC, og selskaberne lader sig åbenbart ikke anfægte af grafitti.
Bestyrelsen har derfor indhentet og accepteret et tilbud på at få skabene renset; det skal dog gøres uden brug af vand, og afrensningen kan derfor ikke forventes af blive fuldstændig. Vi anser det for at være et eksperiment, og så må tiden vise om det er vellykket.

Anlægget på Torvet:
En husejer har påpeget at anlægget midt på torvet er i en sørgelig forfatning med nedslidt græs og mange hundelorte. Bestyrelsen har været i kontakt med Teknik- og Miljø-Forvaltningen, og bedt dem om hjælp til at få stedet rettet op. Kontaktpersonen har lovet at besigtige gerningsstedet og melde tilbage.

Støj:
Foranlediget af forlydender om flere ganske støjende og sene fester i kvarteret, gør bestyrelsen fredsommeligt og stilfærdigt opmærksom på at det gode naboskab trives bedst, når alle viser hensyn og tænker sig om; se også hjemmesiden om støj her.

Om arbejdsgrupper generelt og konkret:
En arbejdsgruppe er en frivillig aktivitet, og er pr. definition åben for alle interesserede.  Arbejdsgrupper taler sig til rette om hvordan den organiserer sit arbejde, men der er ingen "formand/kvinde" med større autoritet/beføjelse end de øvrige deltagere.
I forhold til kontakt til kommunen og andre eksterne parter ligger det inden for en arbejdsgruppes rimelige råderum at spørge for at samle viden om rammer, forudsætninger, muligheder, regler m.m. - men den har ingen beføjelse til at indgå aftaler af nogen art uden bestyrelsens accept.
En arbejdsgruppe kan ikke træffe eller iværksætte beslutninger om kvarterets fælles anliggender uden klart mandat fra bestyrelsen eller generalforsamling.

Arbejdsgruppen om legearealer:
Arbejdsgruppen om legearealer, der blev oprettet i juni 2020, fik mandat til at undersøge muligheder og komme med ideer/forslag til, hvordan legearealer kan forbedres/skabes flere steder i kvarteret - som formuleret af bestyrelsen: en helhedsløsning.  Bestyrelsen pointerede da gruppen fik grønt lys, at fokus skulle være bredere end området i Berggreensgade øst.
Gruppen fik i opdrag at komme med en overordet helhedsbeskrivelse, der blev afsat en økonomisk ramme til eventuel konsulentbistand til skitseforslag, og den fik et pålæg om at inddrage bestyrelsen ved beslutninger.
Det er blevet understreget at kun en generalforsamling kan afsætte midler til et større konsulenthonorar, i fald det måtte komme til egentlige projekt-forslag.
Mandatet er med andre ord at komme med ideer og/eller forslag , og arbejdsgruppen er blevet anmodet om at redegøre for hvem der deltager, for hvordan eventuelle forslag påvirker de omkringboende og for hvordan de omkringboende inddrages.

Arbejdsdeling:
Arbejdsopgaverne er nu blevet fordelt mellem bestyrelsesmedlemmer og suppleanter; listen på hjemmesiden er blevet opdateret på bestyrelsens side.

Forhåndsorientering:

Bestyrelsen har en ganske tætpakket dagsorden til mødet den 7. april.

Ud over færdiggøre konstitueringen – fordelingen af ansvarsområder – skal bestyrelsen diskutere et tilbud om grafitti-afrensning af installationsskabene i Kildevældsgade, støj/larm-gener, vedligeholdelse af det grønne område på Torvet, dialogen med kommunen om klima/bæredygtighedsinitiativer – og legearealet i den østlige ende af Berggrensgade.

Har du ideer eller synspunkter, som du mener bestyrelsen bør tage op, kan du maile til bestyrelsen@strandvejskvarteret.dk, skrive her nedenfor med en kommentar, eller kontakte et medlem af bestyrelsen.

 Mvh Dines Boertmann

Bestyrelsesmøde 3/3-2021. Konstituering.

Husejerforeningens nye bestyrelse har holdt første møde den 3. marts efter generalforsamlingen.

Formandsposten er nu lagt i skødet på Dines Boertmann. 
Næstformand er - også i den kommende tid - Peter Faurhøj. 
Fordelingen af arbejdsopgaverne i øvrigt valgte bestyrelsen at udsætte til næste møde. 

De fortsættende medlemmer bød velkommen og gav introduktion til de nye i bestyrelsen. 

Bestyrelsen vil fortsætte med at holde møde den første onsdag i måneden.

 

Log: Rev 7/10-2021. 2/10-2021. Suppl. tekst 19/4. Revideret og udvidet 8/4, 1/4-2021. Indlagt 4/3-2021.

Bliv den første til at skrive en kommentar på denne artikel

Skriv ny kommentar

×

Dit navn er påkrævet

Udfyld gyldigt navn

Din email er ugyldig

Din email er ugyldig

Kommentar er påkrævet

Captcha Code Kan du ikke læse billedet? Klik for at genskabe ny kode

Captcha er påkrævet

Koden er ikke korrekt

* Disse felter er påkrævet