Ny P-zone fra 2017: Bestyrelsens høringssvar og kommunens gensvar

Revideret af Benditte Skyhøj Olsen, bestyrelsens formand | |   Parkering, Gader og Træer

Kommunens svar til foreningen om overtagelse af veje   

Svaret fra Teknik- og Miljøforvaltningen, 30/5-2016, til bestyrelsens høringssvar, som ses nedenfor.
Webadministratoren har revideret svaret en anelse med indskudte overskrifter. Se oprindeligt svar.

Forhavernes status

Københavns Kommune overtager kun arealet, der er markeret med gult på bilag 1. Det vil sige at Københavns Kommune kun overtager vej og fortov. Ejerstatus og rådighedsstatus for arealet mellem fortov og facade vil fortsætte uændret. Dvs. Københavns Kommunes overtagelse af vejen ændrer ikke på forhavernes status, der vil have det samme matrikelnummer som tidligere.

Definition af "vejareal" i denne sammenhæng

I forbindelse med overtagelse af de private fællesveje i gul zone overtager vi som udgangspunkt hele vejarealet, hvis det udgør en egentlig vejmatrikel. Er der disse steder en lokalplan eller andre servitutter, vi skal tage hensyn til, overtager vi som udgangspunkt kun arealer, der er anlagt og bliver brugt som vej (”vej” forstås i juridisk henseende som både kørebane, cykelsti, fortov, kantsten, rendestensriste mv.). Det sker bl.a. for at opretholde synlige grænser mellem privat fællesvejsareal og offentligt vejareal, da usynlige ”overgange” vil gøre det svært for både grundejere og kommune at se, hvem der skal renholde og vedligeholde hvor.

Hornemansgade 2, matr. Nr. 3796

Hjørnearealet ved Hornemansgade 2/Østerbrogade er anlagt som vej (fortov). Derfor overtager vi dette areal. Vi har ingen planer om at ændre på arealet, og den tilstødende grundejer har fortsat mulighed for at ansøge om at anlægge forhave mm., selvom arealet overtages. Overtagelsen af dette areal vil altså ikke medføre ændringer af vejens brede eller, at der vil komme parkeringspladser på arealet.

På vedlagte kortbilag fremgår det, hvilket areal kommunen overtager. Bemærk at kortet er revideret i forhold til det oprindeligt udsendte kort, da vi er blevet opmærksomme på, at der var et stykke indhegnet forhave ud for Hornemansgade 2, som der ikke blev taget højde for, da vi udsendte varslet om overtagelse. Det reviderede kort er blevet sendt til ejeren af matrikel 3796 (24. maj 2016).

Legegadernes status

Overtagelsen medfører ikke ændringer af legegadernes status. Den nuværende skiltning vil fortsat være gældende.

Bestyrelsens høringssvar 29/5-2016   

Til Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen. 

Husejerforeningen i Strandvejskvarteret - bemærkninger til Københavns Kommunes
varslingsbrev af 9. maj 2016.

[.....]  

Husejerforeningen i Strandvejskvarteret, som alle husejere skal være medlemmer af i henhold til de oprindelige skøder, og som i dag har status som vejlaug i foreningen, skal hermed [...] komme med bemærkninger og indsigelser til beslutningsgrundlaget.

Læs resten af foreningens høringssvar her.

Andre beboeres høringssvar

Herudover har nogle beboere indsendt egne høringssvar. Se vores facebook-gruppe, hvor nogle af disse har delt deres høringssvar.

Bliv den første til at skrive en kommentar på denne artikel

Skriv ny kommentar

×

Dit navn er påkrævet

Udfyld gyldigt navn

Din email er ugyldig

Din email er ugyldig

Kommentar er påkrævet

Captcha Code Kan du ikke læse billedet? Klik for at genskabe ny kode

Captcha er påkrævet

Koden er ikke korrekt

* Disse felter er påkrævet