Bestyrelsesmøder 2024 og orientering fra bestyrelsen til foreningens medlemmer

Revideret af Dines Boertmann, bestyrelsens formand | |   Kalender

Resumeer fra og orientering om bestyrelsesmøder.

Næste bestyrelsesmøde xxxdag den x/x-2024

Det bliver første bestyrelsesmøde efter årets ordinære generalforsamling. Datoen besluttes af den kommende bestyrelse. Hvis man fortsætter med det sidste års tradition, bliver det onsdag den 6/3.
Har du spørgsmål eller emner, du ønsker behandlet i bestyrelsen, kan du skrive til bestyrelsen@strandvejskvarteret.dk eller kontakte et bestyrelsesmedlem.

Faste mødedatoer:

Bestyrelsen mødes normalt den første onsdag i måneden.
Har du emner eller spørgsmål, du mener skal op i bestyrelsen, kan du henvende dig til et bestyrelsesmedlem eller skrive til bestyrelsen@strandvejskvarteret.dk.

Resumeer fra bestyrelsesmøder: 

Reelt er der ikke tale om referater, men om sammenfatninger eller orienteringer til medlemmer og andre beboere fra bestyrelsen. Formelle referater føres af bestyrelsen i interne arkiver og er ikke til fri cirkulation, bl.a. fordi nogle sager skal håndteres fortroligt pga persondata af forskellig art.
Resuméer fra tidligere år:

Bestyrelsesmøde onsdag den 7/2

Generalforsamlingen
Generalforsamlingen den 27. februar afholdes i Kulturcenter Kildevæld, og indkaldelse , dagsorden med mere udsendes på mail mandag den 12. februar.
Valgtil bestyrelsen
På generalforsamlingen er der valg til bestyrelsen. Den to-årige turnus udløber for tre pladser, mens én plads skal genbesættes for et år, da det valgte medlem 2023 er fratrådt.
Er du interesseret, er du meget velkommen til at kontakte et bestyrelsesmedlem og få en snak om hvad det indebærer at være med i bestyrelsen for Husejerforeningen.

Fiber
Ud over forberedelserne til generalforsamlingen gjorde bestyrelsen på mødet onsdag status over udlægningen af fibernet i kvarteret. Vi benytter lejligheden til at gentage, at projekt fiber-net ikke er noget foreningen/bestyrelsen har sat i gang og at klager, observationer mm må rettes til entreprenøren og/eller TDC.
Foreningens/bestyrelsens rolle er alene at afværge installationer i strid med facaderegulativet, og at forsøge at bidrage til færrest mulig gener og problemer for beboerne i forbindelse med gravearbejdet.

Vand
Undersøgelserne i forbindelse med vandforsyningen går som planlagt, og resultaterne vil blive fremlagt på et informationsmøde inden sommer. Beslutninger vil kun kunne træffes af en generalforsamling, eventuelt en ekstraordinær generalforsamling.

Bestyrelsesmøde onsdag den 10/1

Fibernet
Udrulningen af fibernet i kvarteret er kun et anliggende for bestyrelsen i forhold til beskyttelse af husene (lokalplan/facaderegulativ), og graverettigheder i forhaverne. Men det siger sig selv, at bestyrelsen prøver at bidrage til et smidigt samarbejde med entreprenøren, der står for gravearbejdet.

P-problemer
Frosten har sat arbejdet på pause, men entreprenøren siger til bestyrelsen at erfaringerne fra H.C. Lumbyes Gade og Heisesgade viser, at problemerne med parkerede biler i arbejdszonen er så store, at det har givet forsinkelser.
Entreprenøren har derfor varslet, at de enten kommer til at lave fuldt p-forbud i hele gadeafsnit i de døgn arbejdet står på, eller foranstalter, at parkerede biler transporteres væk, hvis de står i et gadeafsnit, der er markeret med p-forbud.
Bestyrelsen prøver at udvirke, at entreprenøren forbedrer varslingen af, hvornår og hvor der skal graves - og at markeringen af p-forbud sker meget tydeligt og i god tid.
Hvad entreprenøren vælger at gøre vides ikke i skrivende stund, men for god ordens skyld skal det her understreges, at det ikke er afgørelser eller dispositioner, som bestyrelsen har nogen indflydelse på; ovenstående er alene tale om formidling af information til husejerne.

Vandforsyning, undersøgelser konkretiseres
Bestyrelsen godkendte på mødet onsdag et oplæg fra den rådgivende ingeniør om opklarende undersøgelser i relation til de to modeller for fornyelse af vandforsyningen. Undersøgelserne forventes udført i januar-februar, med opsamling først i marts.
Det skal understreges, at vores samarbejde med rådgivende ingeniør Gaihede A/S er time-betalt konsulent-støtte; der er ikke endnu indgået nogen langsigtede aftaler til nogen side om vandprojektet.

Generalforsamling
Endelig har bestyrelsen stort set færdiggjort materialet til generalforsamlingen den 27. februar. VI afventer fristen for indgivelse af forslag, den 24. januar; eventuelle forslag fra medlemmerne udsendes sammen med indkaldelse, dagsorden m.m. senest den 12. februar.

Næste møde i bestyrelsen afholdes den 7. februar.

 

Log: Rev løbende for hvert bestyrelsesmøde. Oprettet 29/12-2023.

Bliv den første til at skrive en kommentar på denne artikel

Skriv ny kommentar

×

Dit navn er påkrævet

Udfyld gyldigt navn

Din email er ugyldig

Din email er ugyldig

Kommentar er påkrævet

Captcha Code Kan du ikke læse billedet? Klik for at genskabe ny kode

Captcha er påkrævet

Koden er ikke korrekt

* Disse felter er påkrævet