Bestyrelsesmøder 2024 og orientering fra bestyrelsen til foreningens medlemmer

Revideret af Dines Boertmann, bestyrelsens formand | |   Kalender

Resumeer fra og orientering om bestyrelsesmøder.

Næste bestyrelsesmøde onsdag den 14/8-2024

Har du emner eller spørgsmål, du mener skal behandles i bestyrelsen, kan du henvende dig til et bestyrelsesmedlem eller skrive en mail til bestyrelsen@strandvejskvarteret.dk

Faste mødedatoer:

Bestyrelsen mødes normalt den første onsdag i måneden.
Har du emner eller spørgsmål, du mener skal op i bestyrelsen, kan du henvende dig til et bestyrelsesmedlem eller skrive til bestyrelsen@strandvejskvarteret.dk.

Resumeer fra bestyrelsesmøder: 

Reelt er der ikke tale om referater, men om sammenfatninger eller orienteringer til foreningens medlemmer og til andre med interesse for kvarteret. Formelle referater føres af bestyrelsen i interne arkiver og er ikke til fri cirkulation, bl.a. fordi nogle sager skal håndteres fortroligt pga persondata af forskellig art.
Resuméer fra tidligere år:

Bestyrelsesmøde onsdag den 5/6

Vandforsyningen
Bestyrelsen bestiller nu en kritisk vurdering - en second opinion - af det materiale, der indtil nu er udarbejdet om kvarterets vandforsyning.
Vurderingen udføres af rådgivningsfirmaet Øllgaard.
Sideløbende taler bestyrelsen med firmaet Emcon om en mulig aftale om at de tilknyttes som bygherre-rådgiver.
Ud over disse to elementer vil arbejdet med vandprojektet ligge stille frem til bestyrelsesmødet i august.
Beslutningsgrundlag:
Der er stadig spørgsmål der skal belyses før der kan opstilles et egentligt beslutningsgrundlag til en generalforsamling, men vi har fået en række svar fra foreningens advokat, der blandt andet belyser hvordan en beslutningsproces bør tilrettelægges og gennemføres.
Opstillingen af et beslutningsgrundlag skal både forstås som de forslag/alternativer der kan stemmes om - og som fremstilling af et letforståeligt og overskueligt materiale, der forklarer hvad, hvorfor og hvordan.
Og vi gentager: der er ikke truffet nogen beslutninger eller indgået nogen aftaler eller kontrakter, der binder foreningen til det ene eller det andet.

Fjernvarme
HOFOR har nu oplyst, at de arbejder på fjernvarmeledninger i kvarteret helt frem til sommeren 2025. Foreningen har ingen indflydelse på projektet, men bestyrelsen har forsøgt at etablere en kontakt til byggeledelsen, sådan at vi får en mulighed for at informere beboerne og dermed måske forebygge gener ud over hvad der kan forudses, når gader spærres af og graves op.
Jan Væver er bestyrelsens kontaktperson til fjernvarme-graveriet.

Fiber
TDCs udlægning af fibernet nærmer sig forhåbentlig afslutningen, men bestyrelsen vil overfor kommunen lufte vores utilfredshed med, at vejmyndigheden ved at give tilladelser til kabelskabe på Torvet efter vores opfattelse igen tilsidesætter de generelle hensyn der ligger til grund for den bevarende lokalplan og udpegningen af kvarteret som et værdifuldt kulturmiljø.

Sommerfesten den 31. august forberedes og vi kan varsle at der igen i år vil være brug for frivillige til at hjælpe med at lave trafikafspærring, sætte telt op osv. Mere om det i august.

Næste møde i bestyrelsen afholdes den 14. august.

Bestyrelsesmøde onsdag den 15/5

Vandforsyningen
Arbejdet med fornyelsen af vandforsyningen går nu videre, blandt andet med de input som informationsmødet bidrag med.
Bestyrelsen prøver nu at indhente en Second Opinion på det materiale vi arbejder med - både teknisk og økonomisk - og vi har bedt foreningens advokat om at belyse en række juridiske spørgsmål og problemstillinger.
Det betyder at spørgsmål om de to præsenterede løsningsmodeller lige nu er i bero, sandsynligvis til efter sommerferien.
Bestyrelsen har derfor ikke noget bud på hvornår næste skæringsdag -  fx ekstraordinær generalforsamling eller informationsmøde - ligger, men vi vil ved først givne lejlighed forsøge at få bestyrelsesmedlemmer eller andre fra Humleby til at dele deres erfaringer med udskiftningen af vandledninger med os.

Fiber
Udlægningen af fibernet er endnu ikke afsluttet, men entreprenøren har varslet en snarlig overdragelsesforretning, hvor bestyrelsen også vil være med. Det betyder at vores mange bemærkninger til kvaliteten af genopretning og udbedring - og kritisabel placering af skabe - vil blive før til referat.

Sommerfest
Igen i år skal der være sommerfest - den 31. august. Igen på Torvet - og dér kommer årets loppemarked også til at blive centreret, idet vi synes at loppemarkedet undtagelsesvis flytter sig lidt for at give plads til et bryllup, det har brug for legeafsnittet midt på Berggreensgade.

Havevandring
Dagen efter,  den 1. september laver bestyrelsen den årlige havevandring, og gentager sidste års succes: “Plant et træ”-arrangementet. Mere om det senere.

Hushandler
Der handles løbende ejendomme i kvarteret, men enkelte huse bliver handlet uden mægler. Det kan betyde at køberne ikke bliver orienteret om vigtige forhold, så som regulativer og bevaringsbestemmelser. Og nok så vigtigt: køber får måske ikke information om at kvarteret står over for en betydelig udskrivning til vandforsyningen. Derfor opfordrer vi husejere, der sælger unden mægler: sørg for at køber bliver informeret - også om vandprojektet.

Næste møde i bestyrelsen den 5. juni.

Bestyrelsesmøde onsdag den 3/4

Der vil blive indkaldt til informationsmøde om kvarterets vandforsyning så snart vi har fået en aftale med Kulturcenter Kildevæld om, hvornår vi kan låne salen.
Vi regner med at afholde mødet sidst i denne måned eller i første halvdel af maj; sammen med en indkaldelse vil vi udsende det nye notat fra Gaihede a/s, der har også har rådgivet i denne fase af projektet.
Ingen beslutninger Mødet kan ikke træffe nogen beslutninger; formålet er alene at gøre beboerne bekendt med vores undersøgelser og de beslutningsrammer og konsekvenser, undersøgelserne peger i retning af.
Indkaldelse og materiale vil blive udsendt via mail.

Fiber-net Bestyrelsen har igen diskuteret TDCs udlægning af fibernet, og vi er nærmest uden pause i gang med opfølgning på flere fronter, herunder også kommunen.

Strøm Efter alt at dømme er epidemien med pletvise afbrydelser af én fase i strømforsyningen ikke overstået; vi forsøger stadig at få lidt mere meningsfulde tilbagemeldinger fra Radius, så vi kan bedømme om det er eksternt eller har noget at gøre med kapaciteten i kvarterets forsyningsnet.

Håndværkere Blandt de løbende sager bestyrelsen behandlede er også en pjece fra et håndværkerfirma, der netop er blevet husstandsomdelt. Pjecen tilbyder kælderudgravninger i pakkeløsninger, der beskrives som egnede til kælder-anvendelser, som myndighederne ikke tillader.
Bestyrelsen vil benytte anledningen til at understrege to ting:
Kælderudgravning er et projekt, der kræver professionel rådgivning og udførelse, og som under bestemte forudsætninger kræver byggetilladelse.
Håndværkere, der er parate til at tage opgaver på husene, overholder ikke nødvendigvis love, forskrifter, lokalplaner og regler. Måske kender de dem ikke, måske ignorerer de dem, måske fører de kunden bag lyset for at få en opgave - mulighederne er mange, og adskillige husejere er kommet galt afsted fordi et firma har tilsidesat rimelig professionel etik og ansvarlighed. Det er derfor klogt at allierede sig med en professionel rådgiver med rådgiveransvar, når der skal udføres større projekter. Og det gælder ikke kun kælderudgravninger.
Bestyrelsen er også altid parat til at bidrage med råd og vejledning.

Konstituering Endelig har bestyrelsen har fordelt arbejdsopgaverne; den justerede fordeling kan ses på hjemmesiden snarest.

Næste møde afholdes den 8. maj.

Bestyrelsesmøde onsdag den 6/3

Bestyrelsen brugte en god del af det første møde efter generalforsamlingen til at introducere nyvalgte Lea Groes til bestyrelsens arbejde og prioriteringer. Det blev anledning til en bredere snak om foreningens aktiviteter, og dermed også optakt til bestyrelsens konstituering.

Opgavefordeling
Vi fortsætter med Dines Boertmann som formand, Peter Faurhøj som næstformand og Lars Bjerregaard som kasserer uden for bestyrelsen. De øvrige opgaver lader vi stå frem til næste møde, i april, så alle kan overveje opgaver og interesser.

Jan Væver har dog allerede påtaget sig at håndtere alt angående el-forsyningen, og spørgsmålet om, hvor grænserne trækkes i ansvarsfordelingen for kloakkerne.
Første opdrag er at forsøge at skaffe en håndfuld af de nu sjældne og udgåede blad-sikringer, der sidder i de ældste sikringsbokse - kaldet hovedbly - i den fælles del af vores el-forsyning.

Bedre lyd på GF
Som opsamling på generalforsamlingen er bestyrelsen tilfreds med at vi kan bruge det lokale kulturcenter til generalforsamling og lignende. Vi vil dog satse på at forbedre mikrofon- og højtaleranlægget ved fremtidige møder.
Det officinelle referat er nu godkendt og bliver lagt på hjemmesiden snarest.

Vand
Der arbejdes fortsat med vand-projektet, og vi regner med at kunne fastlægge dato for et informationsmøde på bestyrelsesmødet i april.

Kritik af fiber-udlægning
Bestyrelsen rejser overfor entreprenør og TDC ønsket om forbedret kommunikation af arbejdsplanerne, så parkeringsproblemerne kan komme under nogenlunde kontrol; vi fremfører bekymring over den meget omfattende materiel-oplagring i Berggreensgade vest, og endelig kritiserer vi kvaliteten af genopretningen af fortov og belægninger.

Mere kælder
Bestyrelsen har godkendt en aftale om udvidelse af lejemålet til materielkælderen. Det træder i kraft pr. 1. april, og materielkældergruppen tager det i anvendelse i den efterfølgende weekend.

Gør-det-IKKE-selv
De kontinuerlige renoverings- og ændringsarbejder på kvarterets huse giver af og til problemer i forhold til lokalplan og foreningens regulativer. Det er vigtigt husejerne er opmærksomme på, at de håndværkere man entrerer med, ikke nødvendigvis har sat sig ind i de regler og regulativer, der gælder.
Man kan ikke tage for givet at deres rådgivning/anbefalinger er korrekt, og det er derfor at bestyrelsen vedholdende anbefaler at man søger rådgivning - hos bestyrelsen og/eller byggerådgiver - inden man sætter projekter i gang. En ekstern, professionel har forsikringsdækning for sit rådgiveransvar, og det kan vise sig at være nyttigt, hvis noget skal laves om.

Næste møde holdes den 3.april

Bestyrelsesmøde onsdag den 7/2

Generalforsamlingen
Generalforsamlingen den 27. februar afholdes i Kulturcenter Kildevæld, og indkaldelse , dagsorden med mere udsendes på mail mandag den 12. februar.
Valgtil bestyrelsen
På generalforsamlingen er der valg til bestyrelsen. Den to-årige turnus udløber for tre pladser, mens én plads skal genbesættes for et år, da det valgte medlem 2023 er fratrådt.
Er du interesseret, er du meget velkommen til at kontakte et bestyrelsesmedlem og få en snak om hvad det indebærer at være med i bestyrelsen for Husejerforeningen.

Fiber
Ud over forberedelserne til generalforsamlingen gjorde bestyrelsen på mødet onsdag status over udlægningen af fibernet i kvarteret. Vi benytter lejligheden til at gentage, at projekt fiber-net ikke er noget foreningen/bestyrelsen har sat i gang og at klager, observationer mm må rettes til entreprenøren og/eller TDC.
Foreningens/bestyrelsens rolle er alene at afværge installationer i strid med facaderegulativet, og at forsøge at bidrage til færrest mulig gener og problemer for beboerne i forbindelse med gravearbejdet.

Vand
Undersøgelserne i forbindelse med vandforsyningen går som planlagt, og resultaterne vil blive fremlagt på et informationsmøde inden sommer. Beslutninger vil kun kunne træffes af en generalforsamling, eventuelt en ekstraordinær generalforsamling.

Bestyrelsesmøde onsdag den 10/1

Fibernet
Udrulningen af fibernet i kvarteret er kun et anliggende for bestyrelsen i forhold til beskyttelse af husene (lokalplan/facaderegulativ), og graverettigheder i forhaverne. Men det siger sig selv, at bestyrelsen prøver at bidrage til et smidigt samarbejde med entreprenøren, der står for gravearbejdet.

P-problemer
Frosten har sat arbejdet på pause, men entreprenøren siger til bestyrelsen at erfaringerne fra H.C. Lumbyes Gade og Heisesgade viser, at problemerne med parkerede biler i arbejdszonen er så store, at det har givet forsinkelser.
Entreprenøren har derfor varslet, at de enten kommer til at lave fuldt p-forbud i hele gadeafsnit i de døgn arbejdet står på, eller foranstalter, at parkerede biler transporteres væk, hvis de står i et gadeafsnit, der er markeret med p-forbud.
Bestyrelsen prøver at udvirke, at entreprenøren forbedrer varslingen af, hvornår og hvor der skal graves - og at markeringen af p-forbud sker meget tydeligt og i god tid.
Hvad entreprenøren vælger at gøre vides ikke i skrivende stund, men for god ordens skyld skal det her understreges, at det ikke er afgørelser eller dispositioner, som bestyrelsen har nogen indflydelse på; ovenstående er alene tale om formidling af information til husejerne.

Vandforsyning, undersøgelser konkretiseres
Bestyrelsen godkendte på mødet onsdag et oplæg fra den rådgivende ingeniør om opklarende undersøgelser i relation til de to modeller for fornyelse af vandforsyningen. Undersøgelserne forventes udført i januar-februar, med opsamling først i marts.
Det skal understreges, at vores samarbejde med rådgivende ingeniør Gaihede A/S er time-betalt konsulent-støtte; der er ikke endnu indgået nogen langsigtede aftaler til nogen side om vandprojektet.

Generalforsamling
Endelig har bestyrelsen stort set færdiggjort materialet til generalforsamlingen den 27. februar. VI afventer fristen for indgivelse af forslag, den 24. januar; eventuelle forslag fra medlemmerne udsendes sammen med indkaldelse, dagsorden m.m. senest den 12. februar.

Næste møde i bestyrelsen afholdes den 7. februar.

 

Log: Rev løbende for hvert bestyrelsesmøde. Oprettet 29/12-2023.

Bliv den første til at skrive en kommentar på denne artikel

Skriv ny kommentar

×

Dit navn er påkrævet

Udfyld gyldigt navn

Din email er ugyldig

Din email er ugyldig

Kommentar er påkrævet

Captcha Code Kan du ikke læse billedet? Klik for at genskabe ny kode

Captcha er påkrævet

Koden er ikke korrekt

* Disse felter er påkrævet