Bestyrelsesmøder 2023 og orientering fra bestyrelsen til foreningens medlemmer

Revideret af Dines Boertmann, bestyrelsens formand | |   Bestyrelsen

Resumeer fra og orientering om bestyrelsesmøder.

Næste bestyrelsesmøde onsdag den 10/01-2024

Bestyrelsen mødes med følgende punkter på menuen: ....

Vi gør opmærksom på, at 3 pladser i bestyrelsen og de to suppleant-pladser er på valg. Man kan melde sit kandidatur nu og helt frem til dagsordenpunktet Valg på selve generalforsamlingen.

Har du spørgsmål eller emner, du ønsker behandlet i bestyrelsen, kan du skrive til bestyrelsen@strandvejskvarteret.dk eller kontakte et bestyrelsesmedlem.

Faste mødedatoer:

Bestyrelsen mødes normalt den første onsdag i måneden.
Har du emner eller spørgsmål, du mener skal op i bestyrelsen, kan du henvende dig til et bestyrelsesmedlem eller skrive til bestyrelsen@strandvejskvarteret.dk.

Resumeer fra bestyrelsesmøder: 

Reelt er der ikke tale om referater, men om sammenfatninger eller orienteringer til medlemmer og andre beboere fra bestyrelsen. Formelle referater føres af bestyrelsen i interne arkiver og er ikke til fri cirkulation, bl.a. fordi nogle sager skal håndteres fortroligt pga persondata af forskellig art.

Resuméer fra næste år:

Resuméer fra tidligere år:

Bestyrelsesmøde onsdag den 6/12

Fibernet
Der graves nu i kvarteret!
Udrulningen af fibernet i kvarteret er påbegyndt i H.C. Lumbyes Gade nord, med indboring af stikledningen fra gade til hus.

Gode råd
Af nyttige erfaringer til de næste gadeafsnit skal fremhæves:  
- Vær opmærksom på, hvornår arbejdet sættes i gang, så gadens parkerede biler bliver fjernet. I HCL stod der mange biler den morgen, arbejdet skulle starte, og gravesjakket måtte gå fra dør til dør i håb om at finde ejeren af bilerne.
Det er god stil at rydde feltet mellem hoveddør og første vindue for store potteplanter og lignende, for det er dér, der skal graves et hul på ca 50x50 cm.

Aftale
Bestyrelsen er tilfreds med den aftale, der er opnået med TDC og entreprenøren om udførelsen af projektet, og med samarbejdet, som det indtil nu er forløbet.
Den betyder, at foreningen har givet tilladelse til at lægge fiber gennem foreningens forhaver, mod at TDC anerkender og respekterer, at der ikke opsættes tekniske installationer på husenes facader.

YouSee-aftalen
Bestyrelsen mener, at udrulningen af fibernet giver anledning til at indlede en forhandling med YouSee om foreningens aftale om tv-grundpakken. Det gælder både i forhold til YouSees prissætning - vi har set markante årlige prisstigninger - og i forhold til det , man kunne kalde forsyningssikkerheden på længere sigt.

Vandprojekt
Den kommende generalforsamling skal ikke tage beslutning om, hvad der skal gøres ved vandforsyningen.
Bestyrelsen konkluderede på mødet onsdag, at undersøgelserne af både de fysiske projektmuligheder og finansieringsmodellerne ikke kan gøres færdige i tide til generalforsamlingen den 27. februar.
Vi regner med at undersøgelserne konkretiseres på flere punkter i januar, og generalforsamlingen vil naturligvis være en anledning til at komme med en statusorientering. Bestyrelsen regner med, at vi i første halvdel af 2024 kan indkalde et nyt informationsmøde, og også i løbet af 2024 en besluttende ekstraordinær generalforsamling.

GF 2024
Forberedelsen af den årlige generalforsamlingen er i gang, og bestyrelsen har diskuteret principperne for budgetlægningen, kontingent og økonomi til foreningens fælles-aktiviteter.
Indkaldelse, beretning, regnskab og budget med mere vil blive udsendt i overensstemmelse med de vedtægtsbestemte frister. Men i 2024 - for første gang - udelukkende i elektronisk form.
Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være afleveret skriftligt (gerne mail) til formanden, den 24. januar.
3 bestyrelsesmedlemmer er på valg - 2-årigt mandat. Desuden skal der vælges et bestyrelsesmedlem for et 1-årig periode, idet Ane Stenbak, der blev valg i 2023, er fratrådt af helbredsgrunde.
I forlængelse af Ane Stenbaks udtræden er suppleant Jan Væver tiltrådt som bestyrelsesmedlem.

Nytår
Bestyrelsen har diskuteret, om det er muligt at opfinde et alternativ til fyrværkeriet på Torvet efter midnat nytårsaften. Det er ikke meget, der tyder på, at der er personer, som vil påtage sig ansvar og opgave med krudtet - men bestyrelsen mener, at det er vigtigere, at kvarteret i stort tal mødes på Torvet efter midnat.
Derfor overvejer vi, om et nyt samlingspunkt kunne være 40 flasker cava, et par bålfade og fakler - så vi alligevel kan lokke hinanden ud på Torvet og ønske godt nytår?
Kan vi bevare traditionen med det store fælles “Godt Nytår” på Torvet ved at justere lidt på formen?
Er der andre og/eller supplerende ideer, så kom endelig frem med dem.

Næste møde afholdes den 10. januar, 2024.

Bestyrelsesmøde onsdag den 1/11

Fibernet
TDC har meddelt at de vil lægge fiber i kvarteret, og bestyrelsen må konstatere at det er et forbavsende uforberedt og uigennemtænkt projekt, der både i det fysiske udspil og i forretningsdelen forekommer foruroligende. 
Bestyrelsen har besluttet at etablere en arbejdsgruppe, der skal stå for en dialog med TDC og den entreprenør, der har fået opgaven.
Som det første skridt vil vi skriftligt meddele TDC, at gravearbejder i forhaverne kræver foreningens tilladelse, at det er udelukket at lave tekniske installationer på husenes facader og at vi skal have en skriftlig aftale om ejerskab og fremtid for coax-kablerne, der er ført på husenes bagside.

Vandprojektet
Bestyrelsen har gjort sig til styregruppe for det videre arbejde med kvarterets vandforsyning. Arbejdsgrupper skal så fremskaffe det materiale, der vil udgøre et egentligt beslutningsgrundlag som kan behandles af en generalforsamling. 

Den første arbejdsgruppe (to fra bestyrelsen og tre husejere) har allerede oplistet er række spørgsmål og forhold, der skal afklares i relationer til de to modeller for vandforsyningen, der er i spil. De undersøgelser og afklaringer sætter vi nu i værk med ekstern konsulent-støtte.  

En anden arbejdsgruppe skal kulegrave finansierings-delen. Det arbejde er endnu ikke indledt.

Endelig vil vi opsamle de juridiske problemstillinger, der viser sig undervejs, og forelægge dem for foreningens advokat.

På bestyrelsesmødet i december vil vi se på en tidsplan, og tage stilling til om vandprojektet kan fremlægges til beslutning på den ordinære generalforsamling den 27. februar 2024, eller om det skal behandles på en senere, ekstraordinær generalforsamling.

Vurderinger - grundværdier
Vurderingsstyrelsen har krævet skriftlige fuldmagter fra husejerne, hvis foreningens generelle indsigelse mod værdisætningen af grundarealerne skal behandles. Det skal ske inden den 10. november.
Bestyrelsen vurderer, at det ikke vil være praktisk muligt at indsamle fuldmagter, og måske er der tillige et GDPR-problem. VI afstår derfor fra at forfølge sagen - og gør samtidig husejerne opmærksom på, at foreningens indsigelse på intet tidspunkt har kunnet/skulle træde i stedet for den enkelte husejers mulige indsigelser mod ejendomsvurderingen.
Foreningens indsigelse var og er en “politisk” indsigelse mod en arbitrær og åbenlyst fejlbehæftet værdisætning af grundværdierne i kvarteret.

Havevandring
Af forskellige praktiske årsager har vi været nødt til at udsætte den årlige havevandring gentagne gange. Vi forsøger nu igen den 19. november - til trods for at det “grønne” nok er ved at være forsvundet for i år.

Fjernvarmenettet
Bestyrelsen noterer, at HOFOR arbejder med fjervarme-nettet, og graver hele Hornemansgade op; HOFOR har ikke kontaktet eller informeret bestyrelsen/foreningen på noget tidspunkt, og vi er kun bekendt med det i kraft af en beboers opslag på FB.

Næste bestyrelsesmøde holdes den 6. december.

Bestyrelsesmøde onsdag den 4/10

Vandforsyningen
Vandforsyningen var det indlysende hovedtema på bestyrelsesmødet den 4.10.

Vi har nu lagt en arbejdsplan, der sigter på at vi på bestyrelsesmødet i december kan vurdere, om det er realistisk at fremlægge et beslutningsgrundlag på den ordinære februar-generalforsamling.
Det vil i så fald også indebære et nyt informationsmøde inden generalforsamlingen.

Alternativet kan være, at der gøres status på generalforsamlingen den 27. februar 2024, og at der indkaldes en besluttende, ekstraordinær generalforsamling senere

Plan
Bestyrelsen har udnævnt sig selv til at være styregruppe for arbejdet, som vi mener foreløbig skal deles ud i tre søjler, med bestyrelsesmedlemmer i alle tre:

- Projekt-model: detaljeret granskning af de to modeller der nu er i spil: rørføring i baggårdene - eller en HOFOR-model med nye rør i gaden og afvikling af foreningens rolle i vandforsyningen
- Juridiske spørgsmål
- Finansiering

Bestyrelsen vil invitere beboere, som vi tror kan bidrage, til at indgå i arbejdsgrupper.
Samtidig opfordrer vi interesserede, der kan yde en indsats, til at melde sig; send en mail til bestyrelsen@strandvejskvarteret.dk eller kontakt et medlem af bestyrelsen.

Halloween
Halloween trækker op i horisonten; tidligere har foreningen finansieret en gang grill-pølser i gaden. Hvis nogen stiller op til opgaven, er der også i år penge i budgettet. Kontakt Peter Faurhøj, mail@hottentot.dk.

De store renoveringer
På given foranledning skal vi igen appellere til, at husejere med store/langvarige byggeprojekter sørger for at holde håndværker-biler, skurvogne mm lidt i skak; der er på det seneste set eksempler på improviserede og u-autoriserede P-afspærringer, der af de øvrige beboere i gaderne opfattes som urimelige.

Det er kun hvis håndværkerne har indhentet kommunal tilladelse, at de må okkupere gadeareal i længere tid. Se mere her: www.strandvejskvarteret.dk/nyhed/se-skurvogns-tilladelserne.

Vurderingerne
Bestyrelsen sender en indsigelse til Vurderingsstyrelsen mod værdisættelsen af grundværdierne i kvarteret. Det er en generel kritik af vurderings-grundlaget og resultatet; bemærk at bestyrelens skrivelse med garanti ikke kan gøre det ud for den indsigelse, som den enkelte husejer skal indgive, hvis man mener at værdisættelsen er forkert.

Bestyrelsesmøde onsdag den 6/9

Informationsmødet om kvarterets vandforsyning afholdes næste torsdag, torsdag den 14. september - ikke onsdag den 14. som formanden fejlagtigt skrev i en nylig besked via foreningssystemet “Vores Forening”.

Bestyrelsen gennemgik onsdag oplægget til mødet med Ekrem Nielsen fra rådgivende ingeniørfirmaet Gaihede. Mødet finder sted i det lokale Kulturcenter Kildevæld og begynder klokken 19.

Tak for festen
Årets sommerfest var efter bestyrelsens bedømmelse en stor succes, og der skal lyde en stor tak til alle der bidrog før, under og efter. Der er en række praktiske erfaringer fra i år, som med fordel kan indgå i fremtidige sommerfester, og de er efter bedste formål blevet opsamlet.

Ingen i restance
Når det gælder foreningens økonomi melder kasserer Lars Bjerregaard at alt forløber inden for det plan- og budgetlagte; men der er en nyhed, der er værd at bemærke:
Der er nu ingen husejere der er i restance!

Lokalplan
Medlemmer af bestyrelsen har i august haft et positivt møde med kommunen/TMF om forvaltningen af kvarterets bevarende lokalplan. Vi fik hverken løfter eller konkrete resultater, men dog en klar opfattelse af, at TMF anerkender væsentlige dele af vores kritik af en usammenhængende, uforudsigelig og lidet konsekvent administration. Og vi har fået en tilkendegivelse af, at forvaltningen har til hensigt at gøre det bedre.
For foreningens del er konklusionen at vi må arbejde videre med at foretage planmæssige forespørgsler, der kan afklare og præcisere holdning og afgørelser i konkrete sammenhænge som fx trappeudgange, udskiftning af vinduer mm.
Desuden vil bestyrelsen overveje om vi kan og skal anmode om at der udarbejdes et tillæg til lokalplanen, alternativt en ny lokalplan.

Havevandring
Den planlagte havevandring i august blev udsat, men projektet “Plant et træ” - der bestod i at husejere kunne tilmelde sig og få et kort besøg af en have-arkitekt/anlægsgartner blev gennemført
 - og må betegnes som en succes. Det er bestyrelsens opfattelse at det kan og bør gentages fremover.
Den udsatte havevandring vil bestyrelsen gennemføre den 9. oktober.

Stop for system VoresForening
Introduktionen af elektronisk kommunikation til foreningens medlemmer blev søsat  via systemet “Vores Forening”. Vi har nu siden april forsøgt at få systemet til at fungere tilfredsstillende, men har nu besluttet at opsige aftalen med leverandøren. Bestyrelsen kan sende mails til medlemmerne uden brug af systemet, og vi undersøger nu om vi kan finde andre løsninger der giver flere funktionaliteter end blot udsendelse af mails.

Kantsten
Punktet om havevandringen understregede et behov for en påmindelse og opfordring:
Det er husejeren, der har ansvar for og pligt til at renholde fortov og kantsten ud for ejendommen. Der er en del husejere der formodentlig ikke er opmærksomme på, at ansvaret også indebærer at man skal rense kantstenen for plantevækst.

Næste møde afholdes den 4. oktober.

Bestyrelsesmøde onsdag den 9/8

Sommerfesten den 26. august står for døren, og der vil som altid være brug for beboere der hjælper med at stille ting op til spisning, musik og dans. Mere om det senere ….

Om loppemarkedet
En beboer har ønsket at bestyrelsen forholder sig til om der skal laves “ekstern markedsføring” af loppemarkedet. Bestyrelsen har diskuteret det, og mener - nu som før - at alle, også folk der ikke bor i kvarteret, er meget velkomne ved loppemarkedet, og formoder at beboere i kvarteret “reklamerer” i deres omgangskreds/familie/o.l. om loppemarkedet i det omfang de har lyst.
Bestyrelsen ser det ikke som sin opgave at markedsføre eller reklamere.

Vandforsyningen
Spørgsmålet om renovering af kvarterets vandforsyning kommer til at dominere i den næste tid, og vi forbereder et informationsmøde for alle beboere i uge 37; vi udsender information om tid og sted, når aftaler med den rådgivende ingeniør og med mødelokale er på plads.

Have-ideer
Bestyrelsen går på havevandring den 27. august.
Som et nyt grønt tiltag har bestyrelsen hyret landskabsarkitekt/gartner Gustav Østerby, AllesHave, til at besøge de haveejere, der ønsker ideer til en grønnere, bæredygtig, klimavenlig forhave med blomster, bier og sommerfugle.
Der er næsten altid plads til et træ til eller til at udvide et bed.
Er du interesseret skal du booke tid fra kl 12 og frem hos på Susanne Ploug Sørensen på mail: sps@g-o-d.dk.
Vi regner med at der er 10-20 minutter til hver af dem, der tilmelder sig (med forbehold for antallet af tilmeldinger).  
Man træffer videre aftaler med Gustav for egen regning.

Endelig har bestyrelsen med glæde givet stakit-legat til et renoveret smedejernsstakit.

Bestyrelsesmøde onsdag den 7/6

Vandsystemet: Midt i det tørreste forår i mands M/Ks minde har bestyrelsen brugt timer på at tale om vand.
Bestyrelsen har vurderet og kommenteret et oplæg fra den rådgivende ingeniør om kvarterets vandforsyning. Gaihede A/S arbejder nu med vores kommentarer, og vi regner derfor med at råde over et kvalificeret materiale til det informationsmøde, vi agter at indkalde i september.

Mail-system: Arbejdet med oplægget har affødt en række spørgsmål, som vi beder foreningens advokat om at belyse.
Bestyrelsen diskuterede det mailsystem/foreningssystem, som vi har lavet aftale med og som blev aktiveret i sidste måned. Mange beboere stødte ind i vanskeligheder i forsøget på at registrere sig, og det er bestyrelsens opfattelse at motivetionen blandt beboerne til at bruge mere tid på systemet er borte.
Vi har derfor skrevet til leverandøren i en mere bister tone end normalt; vi håber at få redet trådene ud så vi kan stole på at vi har en elektronisk kommunikationskanal til alle husejere.

Dialog med kommunen: Vores dialog med kommunen om bevaringsværdier, lokalplan og procedurer træder ind i et forhåbentlig nyt kapitel. Vi har fået udvirket et møde med forvaltningen efter sommer-ferien; vi ser frem til at kunne informere mere, når mødet er holdt.

Sommerfesten afholdes, som alle sikkert allerede har noteret i kalenderen, den 26. august. Loppemarkedet er samme dag i Berggreensgade, mellem kl 13 og 17.

Den årlige havevandring er sat til søndag den 27. august.

Næste møde i bestyrelsen holdes den 9. august.
Bestyrelsen ønsker alle i kvarteret en strålende sommer

Bestyrelsesmøde onsdag den 3/5

Haverne:
Foråret er ankommet, og mange får lyst til at give forhaven en opfrisker - måske endda en overhaling. Bestyrelsen var på mødet i aftes enig om at minde alle om følgende:
Husk, at forhaverne faktisk er foreningens, og derfor er underlagt foreningens haveregulativ, der blandt andet fastslår at:

“Forhaverne skal have en grøn karakter, og skal holdes beplantede som haver, således at de fremstår overvejende grønne, og dermed bidrager til at fastholde kvarterets grønne udtryk.“
Se hele regulativet her: https://www.strandvejskvarteret.dk/fileadmin/uploads/Haver/Haveregulativ_-_Godkendt_paa_GF_2020.pdf

Projekt vandforsyning:
Bestyrelsen diskuterede de meldinger vi foreløbig har fra rådgivende ingeniør om “projekt vandforsyning”; da der ikke må trækkes andre installationer sammen med eventuelle nye vandledninger, er bestyrelsen enig om at udelade mulige el- og fibernet-installationer fra projektet.
I forhold til at fremlægge rådgivernes materiale for husejerne, var der i bestyrelsen en fornemmelse af, at familiernes kalendere kan være pressede på denne side af skoleferien.

Derfor er det besluttet at udskyde et informationsmøde til september.

Mailsystemet klar:
Foreningens mailsystem er nu klar til at blive taget i anvendelse. Mailadresser på alle husstande - med ganske få undtagelser, og endnu færre dispensationer fra digital post - er lagt ind i systemet. Første mail der udsendes vil være referatet fra den ekstraordinære generalforsamling i marts.

Håndbog:
Den nye Håndbog for husejere, 2023, er lagt på kvarterets hjemmeside - med undtagelse af kapitel
  2, der ventes færdigt meget snart. Se https://www.strandvejskvarteret.dk/dit-hus/haandbog-vejledninger-tegninger

Diverse:
En del af ejendomsmæglerne, der er aktive i kvarteres hushandler, er omhyggelige med at informere foreningen om handler og nye ejere. Det er en praksis der gør kassererens arbejde nemmere, og vi vil derfor forsøge at få alle mæglerne til at leve op til den standard.

Endelig kiggede bestyrelsen på et budget for årets sommerfest. Så I kan roligt skrive ind i kalendere, at der er loppemarked og sommerfest den 26. august.

Næste møde i bestyrelsen afholdes den 7. juni.

Bestyrelsesmøde onsdag den 12/4-2023

Vandrør:
Bestyrelsen besluttede onsdag at acceptere et tilbud fra rådgivende ingeniører Gaihede a/s om at få udarbejdet en forundersøgelse af kvarterets vandforsyning, og modeller for, hvordan en eventuel renovering kan udføres.

Informationsmøde om vandrør:
Formålet med forundersøgelsen er at kunne afholde et informationsmøde på denne side af sommerferie-perioden.

Mail erstatter papir:
Bestyrelsen besluttede også at sætte den digitale kommunikation i foreningen i drift snarest muligt - i forlængelse af at vedtægtsændringen om digital kommunikation blev bekræftet af den ekstraordinære generalforsamling den 24. marts. Referatet fra dén vil blive udsendt på mail via foreningssystemet.
De forholdsvis få husejere, der ikke har tilmeldt en mailadresse, vil få referatet på papir sammen med en præcisering af, at der ikke fremover omdeles trykt information fra foreningen - og at det er nu, mailadressen skal oplyses til foreningen. Fritagelse fra digital post fra foreningen kan kun ske efter ansøgning til bestyrelsen.

Håndbogen:
Endelig anser vi nu dele af Håndbog for husejere for at være klar til publicering. Det vil ske på kvarterets hjemmeside, så snart vi har sikret rettigheder til nogle fotos og afsluttet billedredigeringen.
Vi arbejder stadig på gennemskrivningen af håndbogens kapitel 2, der giver “Vejledning vedr. ombygning, renovering, forbedringer etc.”

Næste møde:
Næste møde i bestyrelse holdes den 3. maj 2023

Bestyrelsesmøde 8/3-2023

Det var første møde med den nye bestyrelse efter den ordinære generalforsamling den 1/3-2023.

Bestyrelsen besluttede her på sit første møde efter GF, at den ekstra generalforsamling afholdes fredag den 24. marts, kl. 19.30. Og det bliver i kvarteres nye mødested, Kulturcenter Kildevæld, Bellmansgade 5 C.

Bestyrelsen benyttede også det første møde til at konstituere sig. Se nedenfor og på Bestyrelsens webside.

 • Formand: Dines Boertmann
 • Næstformand: Peter Faurhøj
 • Facader og tag: Jacob Ingvartsen, Peter Faurhøj
 • Haver, hegn, fortov, veje, grafitti: Ane Stenbak  
 • YouSee, El- og forsyningsselskaber: Jakob Bjerre og Peter Faurhøj
 • Arrangementer: Ane Stenbak
 • Kommunikation: Dines Boertmann
 • Affald: Jakob Bjerre (kontaktperson)
 • Materielkælder: Jakob Bjerre (kontaktperson)
 • Velkomstansvarlig (bl.a. omdeling af "Husene er kun til låns" til nye beboere): Jan Væver og Susanne Ploug Sørensen
 • Kontakt til Teknik og Miljø Forvaltningen: Dines Boertmann og Jacob Ingvartsen
 • Kontakt til kommunen vedr. gadetræer: Jakob Bjerre og Susanne Ploug Sørensen  
 • Kontakt til andre foreninger: Jacob Ingvartsen
 • Forsyning: Jakob B, Dines, Peter

Bestyrelsesmøde 1/2-2023

Generalforsamling:
Det skriftlige materiale til generalforsamlingen den 1. marts er ved at være klar, og bliver omdelt så snart det er trykt.

Mailadresser:
Halvdelen af de 393 huse har nu leveret en mailadresse til foreningen. Målet er naturligvis at få alle på, men planen er at aktiverer forenings-systemet når en rimelig andel af husene er tilmeldt - vi håber at det kan opnås senest i forbindelse med generalforsamlingen.
Du kan bruge denne app til at tilmelde en mailadresse: https://forms.gle/oyrahHwBfmDEMomS9

Strøm:
På given foranledning vil bestyrelsen gøre opmærksom på, at opladning af en el-bil fra husets normale el-installation, med en nødlander (også kaldet mormor-lader), er et problem.
Sikkerhedsstyrelsen understreger at sådan ladning kun bør ske i max to timer, og med en effekt på max 6 ampere. Ellers er der risiko for alvorlig skade på el-installationen i huset - og brand.
Der er også risiko for, at sikringen for alle de huse, der er på samme forsyningskabel (6 til 8 huse) springer. Kapaciteten i i kvarterets el-forsyning er ikke stor nok til at trække ladning af biler over fælles-kablerne. Foreningen dækker derfor ikke omkostningerne ved udbedring, hvis bil-opladning får sikringerne i hovedblyet/sikringsboksen til at springe.
Endelig bør det nævnes, at myndighederne generelt forbyder at der trækkes ledninger til opladning hen over offentligt fortorv og vej.

Næste møde i bestyrelsen:
Det ligger efter generalforsamlingen, og er derfor ikke aftalt.

Bestyrelsesmøde 9/1-2023

Bestyrelsen stiller to forslag til den forestående generalforsamling, onsdag den 1.marts:

Mail
Det ene skal tilføje vedtægterne en bestemmelse om, at foreningen kan kommunikere med husejerne elektronisk - så GF-indkaldelse, referat med mere kan sendes elektronisk frem for at blive trykt og omdelt.

Særkontingent
Det andet forslag er, at foreningen opkræver et særkontingent, der øremærkes til foreningens forsyningsanlæg (vand og el). Særkontingentet skal i første omgang finansiere ekstern bistand til at skabe det nødvendige videns- og beslutningsgrundlag i relation til kvarterets vandforsyning. I anden række skal særkontingentet betragtes som starten på en opsparing, hvis GF - senest i 2024 - beslutter en fornyelse af foreningens vandledninger.

Materiale
Forslagene vil i deres endelige form blive omdelt sammen med indkaldelse, dagsorden og regnskab, som bestyrelsen er ved at færdiggøre.
Som tidligere varslet, har vi i forslaget til budget for næste år indarbejdet, at der på YouSee-grundpakken opkræves et årligt administrationsgebyr på 20 kr, der skal dække den manko der opstår ved afmeldinger i løbet af et år.

Valg
I forbindelse med generalforsamlingen gør vi fra bestyrelsen opmærksom på:
Forslag der ønsket behandlet på GF skal afleveres/sendes så formanden har forslaget senest den 24. januar.
I år er to pladser i bestyrelsen på valg; desuden skal der vælges to suppleanter, samt en revisor og en revisorsuppleant.

Er du måske interesseret, men i tvivl om hvad det indebærer - så kontakt et medlem af bestyrelsen.

Fra bestyrelsesmødet i øvrigt:
Vi er i dialog med kommunen om fornyelse af kvarterets træer - også de træer der fjernet i Kuhlausgade syd.

Arbejdet med Håndbog for Husejere er i en god gænge; med lidt held og en del medvind kan vi måske melde klar på generalforsamlingen.

Bestyrelsen diskuterede om der efter to års aflysninger er basis for at forsøge at bevare foreningens nytårsfyrværkeri på Torvet. Der er dels problemet med manglende frivillige, dels et miljømæssigt aspekt. Bestyrelsen har besluttet at lade fyrværkeriet blive stående på budgettet i 2023; må det også aflyses i år sætter vi det ikke på igen.

Næste bestyrelsesmøde holdes den 1. februar.

 

 

Log: Rev løbende for hvert bestyrelsesmøde. Oprettet 2/1-2023.

Bliv den første til at skrive en kommentar på denne artikel

Skriv ny kommentar

×

Dit navn er påkrævet

Udfyld gyldigt navn

Din email er ugyldig

Din email er ugyldig

Kommentar er påkrævet

Captcha Code Kan du ikke læse billedet? Klik for at genskabe ny kode

Captcha er påkrævet

Koden er ikke korrekt

* Disse felter er påkrævet