Bestyrelsesmøder 2023 og orienteringer til medlemmer fra bestyrelsen

Revideret af Dines Boertmann, bestyrelsens formand | |   Kalender

Referater og indkaldelser for bestyrelsens møder.

Næste bestyrelsesmøde 1/2-2023

Denne onsdag holder bestyrelsen sidste møde inden generalforsamlingen.
Mødet er koncentreret om at færdiggøre materialerne til generalforsamlingen, der i år afholdes onsdag den 1. marts.
I denne uge omdeles varsling til alle husstande om, at generalforsamlingen i år rykkes fra normalt tirsdag, til onsdag
Indkaldelse, dagsorden og forslag omdeles til alle huse I næste måned.

I år er to pladser i bestyrelsen på valg, to suppleantpladser og en revisor. Er du interesseret, men ønsker at vide mere om hvad det indebærer, kan du kontakte et medlem af bestyrelsen.

Indsamlingen af mailadresser er langt fra nået i mål. Du kan bruge app’ en i dette link til at indskrive en mail-adresse knyttet til husets gadenavn og nummer. Når husets “konto” i systemet bliver åbnet, kan yderligere mailadresser tilknyttes huset. https://forms.gle/oyrahHwBfmDEMomS9

Har du emner eller spørgsmål som du ønsker behandlet i bestyrelsen, kan du kontakte et medlem eller skrive til mailadressen bestyrelsen@strandvejskvarteret.dk

Faste mødedatoer:

Bestyrelsen mødes normalt den første onsdag i måneden.
Har du emner eller spørgsmål, du mener skal op i bestyrelsen, kan du henvende dig til et bestyrelsesmedlem eller skrive til bestyrelsen@strandvejskvarteret.dk.

Referater og nyheder fra bestyrelsen: 

Reelt er der ikke tale om referater, men om sammenfatninger eller orienteringer til medlemmer og andre beboere fra bestyrelsen. Formelle referater føres af bestyrelsen i interne arkiver og er ikke til fri cirkulation, bl.a. fordi nogle sager skal håndteres fortroligt pga persondata af forskellig art.
Referater fra sidste år kan ses her: Bestyrelsesreferater fra 2022.

Bestyrelsesmøde 9/1-2023

Bestyrelsen stiller to forslag til den forestående generalforsamling, onsdag den 1.marts:

Mail
Det ene skal tilføje vedtægterne en bestemmelse om, at foreningen kan kommunikere med husejerne elektronisk - så GF-indkaldelse, referat med mere kan sendes elektronisk frem for at blive trykt og omdelt.

Særkontingent
Det andet forslag er, at foreningen opkræver et særkontingent, der øremærkes til foreningens forsyningsanlæg (vand og el). Særkontingentet skal i første omgang finansiere ekstern bistand til at skabe det nødvendige videns- og beslutningsgrundlag i relation til kvarterets vandforsyning. I anden række skal særkontingentet betragtes som starten på en opsparing, hvis GF - senest i 2024 - beslutter en fornyelse af foreningens vandledninger.

Materiale
Forslagene vil i deres endelige form blive omdelt sammen med indkaldelse, dagsorden og regnskab, som bestyrelsen er ved at færdiggøre.
Som tidligere varslet, har vi i forslaget til budget for næste år indarbejdet, at der på YouSee-grundpakken opkræves et årligt administrationsgebyr på 20 kr, der skal dække den manko der opstår ved afmeldinger i løbet af et år.

Valg
I forbindelse med generalforsamlingen gør vi fra bestyrelsen opmærksom på:
Forslag der ønsket behandlet på GF skal afleveres/sendes så formanden har forslaget senest den 24. januar.
I år er to pladser i bestyrelsen på valg; desuden skal der vælges to suppleanter, samt en revisor og en revisorsuppleant.

Er du måske interesseret, men i tvivl om hvad det indebærer - så kontakt et medlem af bestyrelsen.

Fra bestyrelsesmødet i øvrigt:
Vi er i dialog med kommunen om fornyelse af kvarterets træer - også de træer der fjernet i Kuhlausgade syd.

Arbejdet med Håndbog for Husejere er i en god gænge; med lidt held og en del medvind kan vi måske melde klar på generalforsamlingen.

Bestyrelsen diskuterede om der efter to års aflysninger er basis for at forsøge at bevare foreningens nytårsfyrværkeri på Torvet. Der er dels problemet med manglende frivillige, dels et miljømæssigt aspekt. Bestyrelsen har besluttet at lade fyrværkeriet blive stående på budgettet i 2023; må det også aflyses i år sætter vi det ikke på igen.

Næste bestyrelsesmøde holdes den 1. februar.

 

 

Log: Rev løbende for hvert bestyrelsesmøde. Oprettet 2/1-2023.

Bliv den første til at skrive en kommentar på denne artikel

Skriv ny kommentar

×

Dit navn er påkrævet

Udfyld gyldigt navn

Din email er ugyldig

Din email er ugyldig

Kommentar er påkrævet

Captcha Code Kan du ikke læse billedet? Klik for at genskabe ny kode

Captcha er påkrævet

Koden er ikke korrekt

* Disse felter er påkrævet