Containere til sortering af affald på vores torv

Revideret af Søren Borch, Bgg50 | |   Affaldsgruppen

Se containere hos andre

Jan Væver fra Affaldsgruppen oplyser, at man kan se et fungerende system ved KEA, Meinungsgade/Guldbergsgade 29 i København. Beholdere er frit tilgængelige og står på parkeringsplads.

Beslutning på generalforsamling

Forslaget blev vedtaget med en mindre ændring. Se referat fra generalfosamlingen den 23/2-2016.

Forslag og oplæg

Til generalforsamlingen i februar 2016 har bestyrelsen foreslået, at man afsætter et beløb til en detaljeret analyse af muligheden for at få nedgravede containere til affaldssortering på torvet. Hent forslaget fra indkaldelsen til generalforsamlingen.

På Facebook debatteres forslaget livligt for og imod. Se tråden på vores Facebook-gruppe.

Du kan også lægge dine debatindlæg her nedenfor. Kopier gerne dit indlæg fra Facebook herover.

 

Kommentarer :

 • user
  Søren Borch Bgg 50 29-04-2016 kl. 10:35
  Kommunen giver vejledning om "Plads til affald og genbrug" på http://www.kk.dk/artikel/plads-til-affald-og-genbrug. Bl.a. om "Nedgravet affaldsløsning" og "Fælles nøgleordning".
 • user
  Susi Hjorth Bærentzen Kildevældsgade 1 24-02-2016 kl. 12:03
  Kære alle

  I forhold til, hvad der blev/ikke blev besluttet i går vedrørende affaldscontainere på torvet, så har jeg svært ved at se, at dette falder ind under ”almindelige beslutninger” i vedtægternes § 5, stk. 4, som siger, at:

  ”Almindelige beslutninger, herunder beslutninger om regulativer, træffes ved simpel stemmeflerhed. Ved vedtægtsændringer kræves, at mindst halvdelen af medlemmerne er mødt og mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for. Er det fornødne antal medlemmer ikke tilstede, men mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget, indkalder bestyrelsen til en ny generalforsamling, der skal afholdes inden en måned. ”

  Vores vedtægter lider generelt af, at det ikke er kvalificeret, hvor mange stemmer, der kræver for større beslutninger, som ikke er deciderede vedtægtsændringer. Som jurist og fra mit tidligere arbejde i en ejerforening vil jeg dog klart sige, at en beslutning som positivt vil forringe ejendomsværdien for et betydeligt antal huse i foreningen, som vil forringe herlighedsværdien af vores fællesområde, og som koster over 500. 000 kr., ikke er en ”almindelig beslutning”.

  Jeg vil derfor hurtigst muligt stille forslag til bestyrelsen om, at der afholdes en ekstraordinær generalforsamling, jf. vedtægternes § 7, som siger at:

  ”Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når mindst 40 af medlemmerne skriftligt udtrykker ønske herom. Begæringen indleveres til bestyrelsen med angivelse af dagsorden. Mindst halvdelen af de medlemmer, som forlanger en ekstraordinær generalforsamling afholdt, skal personligt være til stede, for at denne har gyldighed.”

  Henset til debatten herinde og til, at der er meget modstridende interesser, mener jeg ikke, at andet kan forsvares.

  Hvis I vil støtte mig i min anmodning, så skriv til mig herinde eller på sms 22 78 50 57, så sørger jeg for at få samlet underskrifter og adresser ind.

  Det skal i øvrigt siges, at det her på ingen måde er en kritik af arbejdet med at finde en løsning, men jeg kan ikke se, at vi kan forsvare andet end at få behandlet det her langt grundigere.


 • user
  Claus NWGG32 17-02-2016 kl. 15:17
  Kære alle,

  Flere nævner at Torvet er lidt kedeligt og ikke brugt ofte (og det i sig selv er så et argument for at lave Torvet om til en genbrugsstation!).

  Jeg er helt uenig med den holdning - hvis det er OK :-)

  Jeg synes Torvet er helt fantastisk og en stor del af kvarteret :-)

  Os der har boet der i flere år har måske efterhånden vænnet os til det, men for mig er det stadig netop Torvet som adskiller os fra de mange andre byggeforeningshus-kvarterer.

  Se f.eks. på Kartofferækkerne - mange lige veje uden nogen form for sammenhæng. Hver vej har deres egen forening og fastelavnsfest!

  Se på vores kvarter - vi er een forening, vi har et væld af fantastiske aktiviteter for HELE kvarteret, børn leger på kryds og tværs...

  Er det alt sammen Torvets ære? Nej :-) Men det at vi på en eller anden måde er samlet omkring et torv og Kildevældsgade (og også den lukket Berggrensgade) tror jeg har en meget stor betydning for det meget høje aktivitetsniveau i kvarteret (og det at vi føler os som et kvarter).

  Er der så ting som kan forbedres for at det ikke bliver "en kedelig kulisse"... Ja... mange...

  Jeg ville personligt gerne have mindre trafik på Kildevældsgade, så det som jeg for nogle år siden lærte hedder "sammenhængskraften" (!) mellem husene på hver side af gaden kunne blive bedre (og børn og ældre mere sikkert kunne krydse).

  Jeg ville gerne - som man ser mange andre steder i København - havde lukket Kildevældsgade ved Østerbrogade med nogle store træer, så man ikke kunne bruge Kildevældgade som gennemkørsel (stadig biler, men en ensrettet vej og ikke som gennemkørsel).

  Og jeg ville især gerne at vi tog os bedre af Torvet :-)

  Vi skal have sået nyt græs (som hundene så helst ikke skulle ødelægge), vi skal have malet hegnet, og der skal plantes roser hele vejen rundt om hegnet indvendigt.

  Samtidig ville jeg forslå, at vi satte nogle små 20 cm høje "hegn" omkring alle de store træer på pladsen og plantede blomster/buske i disse (har jeg set andre steder i området).

  Og endelig skulle vi sætte mange flere bænke op på pladsen - i dag har vi 2 men hvorfor ikke en bænk mellem hvert træ (istedet for som nu foreslået en affaldscontainer!!), og måske på skrå i de 4 hjørner.

  Drømmer vi videre (og kan vi få antallet af biler ned og gjort vejen ensrettet), hvorfor så ikke nogle få cafeborde på græsset i midten, hvorfor ikke få lukket den ene side af for biler (når vejen nu er ensrettet) og måske plante græs og træer i denne side istedet for brosten...

  Mange af disse ting kunne vi gøre allerede nu - det er bare at spørge generalforsamlingen/bestyrelsen om ikke kvarterets gartner kunne give det en stor omgang (når nu kommunen ikke mener de vil bruge tid og penge på det).

  Jeg ville personligt hellere bruge 500.000 kr (som er det affaldscontainerne kommer til at koste os) på at istandsætte Torvet med græs, blomster og bænke end på at opsætte 6 affaldscontainere!

  For nogle år siden blev vi faktisk enige om på en generalforsamling at nedsætte en arbejdsgruppe der skulle arbejde med disse ideer, så vores Torv kunne blive mere levende og aktivt - nu taler vi istedet om 6 affaldscontainere... vi er da helt gale på den!

  Som sagt tror jeg vi nogen gange glemmer hvor unikt dette Torv er for vores kvarter - mange som flytter til kvarteret nævner Torvet som helt fantastisk og ikke noget man ser ofte i København, alle gæster synes det er meget hyggeligt.

  Kan vi forbedre det: Ja :-) Men skulle vi så ikke gøre det istedet for at lave det om til en genbrugsplads (som vi allerede har lige rundt om hjørnet)?

  Hilsen
  Claus
 • user
  Claus NWGG 32 17-02-2016 kl. 15:15
  Generalforsamling – Containere på Torvet i vores kvarter

  Kære alle i kvarteret,

  Jeg kan se i materialet til generalforsamlingen, at bestyrelsen har stillet forslag om at der skal opsættes 6 containere/container-nedfaldsskakte på vores lille torv – først til glas, metal, plast, papir, og derefter bioaffald og pap.

  Jeg må erkende, at jeg er meget ked af – og overrasket over – at bestyrelsen har valgt at stille dette forslag – et forslag som uden tvivl vil ødelægge vores hyggelige og fine torv, og som vil medbringe en stribe problemer og ulemper for os alle i kvarteret!

  For nogle år siden diskuterede vi faktisk det samme forslag i bestyrelsen, men efter mange måneders analyser og også diskussioner med kommunen, blev det besluttet at forslaget var rigtigt dårligt for kvarteret, da det ville ødelægge vores torv og give nogle meget store gener for kvarteret som helhed.

  Det virker på mig, som om man har valgt at se helt bort fra alle disse problemer og gener som allerede har været diskuteret og erkendt tidligere (eller glemt dem) – man nævner faktisk kun to ulemper ved forslaget, nemlig at ”man skal gå ned til torvet med sit affald”, samt at ”dem der bor på torvet nu vil få 4 gange om ugen, hvor der vil være op til 7 min. støj, når containerne bliver tømt”.

  Jeg tror roligt vi kan konkludere, at det vist er de mindste ulemper ved det forslag!

  Lad mig derfor prøve at nævne de ulemper og gener, som gjorde at både bestyrelsen og kommunen for nogle år siden forkastede den ide, som nu er fremsat igen:

  1. Opsætning af 6 containere (eller container-nedfadsskakte) på en så lille og hyggelig plads som vores, vil være meget skæmmende. Pladsen ændrer ganske enkelt karakter fra at være et torv til i stedet at være en containerplads.

  Vores kvarter er underlagt en bevarende lokalplan og i forlængelse heraf har såvel kommunen som ejerforeningen lagt mange ressourcer og bekostet reetablering af et smukt torv for nogle år siden. I dag har vi f.eks. en flot brostensbelægning mellem de flotte gamle træer, og et platformsbyggeri med 6 høje nedfaldsskakter – som det ses på billederne – vil helt ødelægge og skæmme pladsen.

  2. Uanset hvilket design der laves og hvor flot det end kommer til at se ud(!), så er det det grotesk, at containerne skal placeres på hver sin side af torvets bænke. Hyggeligt bliver det i hvert fald ikke at sidde dér en sommerdag, mens folk parkerer bilen og larmende smider flasker i de ildelugtende affaldsskakte.

  3. Prøv at gå forbi en glascontainer en dag – især på en sommerdag. Der lugter mildest talt frygteligt! Jeg tror godt, vi alle kan forestille os hvordan sådan en lugt blæser mildt ind over haverne og de åbne vinduer på huse der ligger omkring torvet og lidt ned ad sidegaderne.

  4. Seks containere på torvet vil tiltrække en masse biltrafik. Fremover vil både beboere i vores kvarter – men også en masse mennesker der ikke bor i kvarteret - køre ned ad Kildevældsgade (og vores sidegader) til torvet for at smide glas/papir/pap/plast ud.

  Hvis man alligevel skal ud og køre, kan man jo lige køre rundt om torvet i bilen og smide alt sit affald ud – det betyder flere biler på Kildevældsgade og på torvet, men også biler der standser og starter hele tiden i takt med de skal stoppe og af med affaldet, og så videre til næste container!

  5. Med den stigende biltrafik ad Kildevældsgade og rundt om torvet, bliver det mere farligt for børn (og ældre). Antallet af børn i kvarteret er eksploderet de sidste mange år (hvilket kun er dejligt), men det betyder også, at alle disse børn løber/cykler rundt i kvarteret, når de leger eller skal til/fra skole og fritidsaktiviteter.

  Da Kildevældsgade og torvet allerede i dag har for mange biler (og busser), blev det for nogle år siden besluttet at lave en arbejdsgruppe, der kunne se på hvordan vi kunne få ændret Kildevældsgade og torvet, sådan at det blev mere sikkert og brugervenligt (den er dog sat på pause pga. planerne med skybrudssikring af Kildevældsgade).

  Nu tænker vi så at gå i den anden retning, og få endnu mere trafik og endnu flere biler ned af Kildevældsgade og rundt om torvet, når der skal afleveres affald. Det giver ikke nogen mening!

  6. Forbipasserende som går til/fra Svanemøllen Station (ad Kildevældsgade og Torvet) vil smide en masse andet affald end papir og glas i disse containere (og især rundt om dem). Især fulde unge som går der om aftenen/natten. Vores bekymring er ikke ubegrundet; Vi fik nemlig informationer fra Lyngbyvejskvarteret om, at dette var et ”voldsomt problem”, da de nogle år forinden havde sat disse containere op.

  For dem har det medført såvel trafik som et stort svineri og for at holde områderne omkring containerne nogenlunde rene, har byggeforeningen dér måttet ansætte nogle folk, som fjerner al det papir, som er smidt ved siden af containerne - særligt pizzabakker. Da vi har to pizzariaer i Kildevældsgade og flere i de nærliggende gader kan vi godt regne med, at pladsen vil blive præget af dette papiraffald / pizzabakker / flasker, som vil flyde rundt om alle containerne / nedfaldsskakterne.

  Jeg kan læse i forslaget, at man anerkender dette problem ved at skrive ”hvem fejer og holder et øje med, at der ikke stilles affald ved siden af nedkastet? Er der en pensionist i kvarteret eller nogle store skolebørn, der vil have sig et "viceværtjob"?”

  Enten ønsker man ikke at forholde sig til problemet eller også undervurderer man det – det kræver ikke en pensionist eller store skolebørn at holde rent hver dag ved 6 container-nedfaldsskakte – det vil kræve et professionelt rengøringsfirma, som kommer forbi hver dag og rydder op og gør rent… og hvem skal betale for det?

  Det kan nævnes, at hvis man er i tvivl, så besøg nogle af glascontainerne der står ved Svanemøllen Station eller andre steder. Der lugter frygteligt og der ligger meget tit glasskår omkring containerne… ikke godt for hunde og børn som løber rundt og leger (til gengæld kan det tiltrække rotter!)!

  Ovenstående er nogle af de ulemper og gener som vores analyser og diskussioner viste for nogle år siden - jeg mener stadig de gælder i dag!

  Jeg må erkende, at jeg udmærket godt forstår ønsket om at slippe for at få de mange containere i vores forhaver, men jeg mener ikke det stillede forslag er det rigtige for kvarteret. Det lyder som et let og simpelt forslag, og når man ovenikøbet kan få lavet nogle billeder, hvor containerne stort set ikke kan ses, ja, så er det let at tro det er den rigtige løsning.

  Det troede vi i bestyrelsen faktisk også, da vi for nogle år siden så på denne løsning. Men hvis man ser på listen af problemer og ulemper ovenfor, som denne løsning vil medføre, så tror jeg de fleste kan blive enige om at disse simpelthen er for store for vores hyggelige torv og kvarter (og så har jeg slet ikke berørt at det kommer til at koste os mere end 1/2 million kroner plus fremtidige driftomkostninger!).

  Jeg håber derfor meget at alle på generalforsamlingen vil takke arbejdsgruppen/bestyrelsen for deres store arbejde med at se på dette problem, men også vil takke pænt nej tak til dette forslag – vi bør ikke løse et problem ved at skabe en stribe nye…

  Mange hilsner
  Claus
  NWGG 32
 • user
  Søren Borch Bgg50 17-02-2016 kl. 14:29
  Koordinere med projektet for skybrudssikring:
  Nu hvor kommunen (eller HOFOR) er ved at grave under Gasværksgrunden for at lede regnvand væk fra vores bagland (afsluttes i år, dvs i 2016, jvf artiklen i dag i Østerbro Avis), så må det være afklaret så nogenlunde, hvad der skal ske i Kildevældsgade på den front. Jeg håber, at nogen kan informere om det, fx som et indlæg på Generalforsamling eller på hjemmesiden eller Facebook.
 • user
  Søren Borch Bgg50 17-02-2016 kl. 14:28
  Trafikregulering og fodgængerfelt:
  Man kunne ifm hele denne planlægning overveje at følge arkitekt Jan Gehls forslag om at føre hele trafikken (i begge retninger) syd om det store træ og så gøre den nordlige del til et område for mennesker. Samtidig kunne man måske lægge en lettere hævet fodgængerovergang over Kildevældsgade på hver siden af pladsen. Se interview med Jan Gehl i Kilden nr. 1, marts 2012.
 • user
  Søren Borch Bgg50 17-02-2016 kl. 14:27
  Affaldscontainere i skyggen og bænke i solen:
  Så vidt jeg har hørt, så ligger fjernvarmerørene i nordsiden af Kildevældsgade, dvs i solsiden. Det tyder på, at vi kunne lægge alle containerne i sydsiden, dvs skyggesiden, og så få sat bænke op på nordsiden i solen. Dermed kunne pladsen få en fornuftig funktion.
 • user
  Søren Borch Bgg50 17-02-2016 kl. 14:27
  Vi kan nøjes med ½ spand hver:
  Hvis vi får en effektiv affaldssortering (fx med containere på torvet), så viser erfaringerne hos flere beboere, at man ikke engang behøver have hver sin spand til restaffald. Det viser sig nemlig, at når især bio, papir og hårde plast er sorteret fra, så kan man nøjes med 1/3 eller 1/2 spand til restaffaldet, dvs 1 spand for hvert 2 eller 3 huse. Kommunen er med på den løsning, oven i købet så vi kun betaler for en 1/2 eller 1/3 spand.

Skriv ny kommentar

×

Dit navn er påkrævet

Udfyld gyldigt navn

Din email er ugyldig

Din email er ugyldig

Kommentar er påkrævet

Captcha Code Kan du ikke læse billedet? Klik for at genskabe ny kode

Captcha er påkrævet

Koden er ikke korrekt

* Disse felter er påkrævet